طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه قزوین (دیلمان) (محدوده نقشه چهارگوش قزوین به شماره NJ 31-14)

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 2 آذر 1402 تعداد بازدید: 78 بازدید

30,000 تومان

60 عدد در انبار

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه‌ دیلمان، از سال ۱۳۸۶ به مدت دو سال به مورد اجرا گذاشته شد. منطقه مورد مطالعه شامل یک برگ از نقشه‌های توپوگرافی ایران سری K551 شماره NJ39-14 مقیاس۱:۲۵۰۰۰۰ به نام قزوین می‌باشد که به عنوان تیپ‌های گیاهی منطقه قزوین(دیلمان) انتشار یافته است. وسعت منطقه مورد مطالعه حدود ۱۴۳۱۷۱۵ هکتار می‌‌باشد. قلمرو مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی ۴۹ درجه و۳۰ دقیقه تا ۵۱ درجه طول شرقی و ۳۶ تا ۳۷ درجه عرض شمالی واقع شده است. از مراکز جمعیتی مهم منطقه مورد مطالعه می‌توان از شهرهای دیلمان، تنکابن، رامسر، جرانده، جواهر دشت، طالقان، لوشان، فشند، آتیک، نظرآباد و شهرستانک را نام برد. تیپ‌های گیاهی به روش نمود ظاهری (سیمای ظاهری) بر اساس گونه‌های غالب در زمان مطالعه شناسایی، تفکیک و بر‌ روی نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ با درج یک تا سه گونه غالب مشخص شده است. ویژگی‌های محیطی هر یک از تیپ‌های گیاهی و گونه‌های همراه مشاهده شده در عرصه نیز مشخص گردیده است.

فهرست مندرجات

– مقدمه ۱
– خلاصه ۲
۱- اهداف ۹
۲- روش بررسی ۹
۱-۲- مرحله مقدماتی ۱۰
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۱۰
۳-۲- مرحله نهایی یا مرحله تلفیق اطلاعات ۱۰
۳- تشریح نشانه‌های روی نقشه ۱۱
۴- خصوصیات منطقه مورد مطالعه قزوین(دیلمان) ۱۴
۱-۴- موقعیت و مساحت منطقه مورد مطالعه ۱۴
۲-۴- آب و هوا ۱۵
۳-۴- آبهای سطحی ۲۱
۴-۴- منابع اراضی و خاک ۲۳
۵-۴- کشاورزی و دیگر کاربری اراضی ۳۰
۵- تشریح تیپ‌های گیاهی ۳۴
۱-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Agropyron 42
۱-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron trichophorum-Acantholimon hohenackeri 42
۲-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron intermedium -Astragalus microcephalus 44
۳-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron intermedium- Astragalus verus 44
۴-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron intermedium- Astragalus verus- Crataegus atrosanguinea 45
۵-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron intermedium – Crataegus atrosanguinea 46
۶-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron libanoticum- Astragalus microcephalus- Juniperus excelsa 47
۷-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron libanoticum-Astragalus compactus-Taeniatherum crinitum 48
۸-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron libanoticum-Astragalus microcephalus 50
۹-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron trichophorum-Astragalus verus-Helichrysum plicatum 52
۱۰-۱-۵- تیپ گیاهی
Agropyron trichophorum-Bromus danthoniae-Astragalus microcephalus 52
۱۱-۱-۵- تیپ گیاهی
intermedium – Melica persica Agropyron 54
۲-۵- گروه گیاهی Artemisia 55
۱-۲-۵- تیپ گیاهی Artemisia fragrans – Poa bulbosa 55
۲-۲-۵- تیپ گیاهی
Artemisia oliveriana-Amygdalus lycioides 57
۳-۲-۵- تیپ گیاهی
Artemisia fragrans- Astragalus compactus 58
۴-۲-۵- تیپ گیاهی
Artemisia fragrans – Pteropyrum olivieri 60
۵-۲-۵- تیپ گیاهی
Artemisia oliveriana – Bromus tomentellus 61
۶-۲-۵- تیپ گیاهی
Artemisia sieberi – Halocnemum strobilaceum 62
۳-۵- گروه گیاهی Astragalus 63
۱-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus verus-Amygdalus lycioides 63
۲-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus onobrychium – Grammosciadium platycarpum 64
۳-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus – Acantholimon erinaceum – Festuca ovina 65
۴-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus onobrychium- Rosa persica- Bromus tectorum 65
۵-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus – Acantholimon hohenackeri 66
۶-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus caprini- Agropyron intermedium- Astragalus onobrychium 68
۷-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus compactus-Pteropyrum olivieri 70
۸-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus compactus-Agropyron intermedium-Ferula gumosa 71
۹-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus compactus-Agropyron intermedium 72
۱۰-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus glaucacanthus-Acanthophyllum hohenackeri 73
۱۱-۳-۵- تیپ گیاهی Astragalus glaucacanthus -Rosa persica 74
۱۲-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus glaucacanthus-Stipa hohenackeriana 75
۱۳-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus gossypinus – Onobrychis coronata-Cousinia millefontana 76
۱۴-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus-Acanthophyllum squarrosum 77
۱۵-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus-Agropyron intermedium- Ferula gumosa 78
۱۶-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus-Agropyron libanoticum–Dactylis glomerata 79
۱۷-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus-Agropyron intermedium-Poa araratica 80
۱۸-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus-Ferula gumosa 81
۱۹-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus- Bromus tomentellus -Poa bulbosa 82
۲۰-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus verus-Agropyron intermedium-Bromus danthoniae 84
۲۱-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus microcephalus- Poa bulbosa 85
۲۲-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus gossypinus- Festuca ovina- Onobrychis cornuta 86
۲۳-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus gossypinus- Onobrychis cornuta- Cousinia multiloba 87
۲۴-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus schistocalyx-Alopecurus textilis 88
۴-۵-گروه گیاهی Bromus 89
۱-۴-۵- تیپ گیاهی Bromus tomentellus – Festuca ovina 89
۲-۴-۵- تیپ گیاهی Bromus tectorum – Cynodon dactylon 90
۳-۴-۵- تیپ گیاهی
Bromus tomentellus- Festuca ovina- Astragalus gossypinus 90
۴-۴-۵- تیپ گیاهی
Bromus tomentellus –Astragalus gossypinus 91
۵-۵- گروه گیاهی Festuca 93
۱-۵-۵- تیپ گیاهی
Festuca ovina- Onobrychis coronata- Bromus tomentosus 93
۲-۵-۵- تیپ گیاهی
Festuca ovina -Alopecurus textiles- Astragalus gossypinus 94
۳-۵-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis cornuta – Astragalus gossypinus- Festuca ovina 94
۶-۵– گروه گیاهی Onobrychis 96
۱-۶-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis cornuta- Astragalus gossypinus- Festuca ovina 96
۲-۶-۵- تیپ گیاهی Bromus tomentosus – Onobrychis cornuta 97
۳-۶-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis coronata -Astragalus gossypinus- Bromus tomentellus 98
۴-۶-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis coronata – Bromus tomentellus- Acantholimon pterostegium 99
۵-۶-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis coronata-Cirsium arvensis – Bromus tomentellus 100
۶-۶-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis coronata-Cirsium vulgaris – Bromus tomentellus 100
۷-۵- گروه گیاهی Rosa 101
۱-۷-۵- تیپ گیاهی Rosa persica – Scariola orientalis 101
۲-۷-۵- تیپ گیاهی Rosa persica – Bromus tomentellus 102
۸-۵- تیپ‌های گیاهی گروه منفردها ۱۰۴
۱-۸-۵- تیپ‌های گیاهی
Crataegus megeri- Agropyron intermedium –Cotoneaster nummularia 104
۲-۸-۵- تیپ گیاهی Salsola brachiata Halocnemum strobilaceum – ۱۰۵
۳-۸-۵- تیپ گیاهی منفرد Juniperus excelsa 106
۴-۸-۵- تیپ گیاهی Ferula gumosa-Diplotaenia cachrydifolia 107
۵-۸-۵- تیپ گیاهی منفرد
Poa bulbosa-Bromus tomentellus-Festuca ovina 108
۶-۸-۵- تیپ گیاهی منفرد
Rheum ribes-Astragalus microcephalus-Cirsium arvense 108
۷-۸-۵- تیپ گیاهی منفرد Salsola brachiata – Salsola crassa 109
– منابع مورد استفاده ۱۱۱
– پیوست ۱۱۲
– خلاصه انگلیسی ۱۳۱
– فهرست انتشارات ۱۳۳

وزن 375 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه قزوین (دیلمان) (محدوده نقشه چهارگوش قزوین به شماره NJ 31-14)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

60 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه قزوین (دیلمان) (محدوده نقشه چهارگوش قزوین به شماره NJ 31-14)

30,000 تومان

60 عدد در انبار