پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 10 تیر 1402 تعداد بازدید: 109 بازدید

ناموجود

طرح پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر شامل شش برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه‌های چهارگوش ایرانی به نام‌های بهبهان (۳۹-۰۶ NH)، گناوه (۳۹-۱۰ NH)، کازرون (NH 39-11)، خورموج (NH 39-15)، کنگان (NG 39-03) و بیرم (NG 39-04) از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، با وسعت در حدود ۲/۲ میلیون هکتار به‌عنوان شناخت و پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر انتشار یافته است. این استان در محدوده مختصات ۲۷ درجه و ۱۴ دقیقه تا ۳۰ درجه و ۱۶ دقیقه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۶ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی در جنوب ایران و در حاشیه خلیج‌فارس واقع شده و ۳۸/۱ درصد از کل سطح کشور را شامل می‌شود. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج‌فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج‌فارس محدود است…
فهرست مطالب

مقدمه ۱
۱- خصوصیات استان بوشهر ۴
۱-۱- موقعیت و وسعت ۴
۲-۱- آب و هوا ۴
۳-۱- منابع اراضی و خاک ۶
۴-۱- گونه‌های دارویی استان بوشهر ۸
۲- ویژگیهای رویشگاهی گونه‌های دارویی استان بوشهر ۱۰
۱-۲- گونه‌های دارویی تیره Anacardiaceae ۱۰
۱-۱-۲- Pistacia atlantica ۱۰
۲-۱-۲- Pistacia khinjuk ۱۲
۳-۱-۲- Pistacia mutica ۱۴
۲-۲- گونه‌های دارویی تیره Apocynaceae ۱۶
۱-۲-۲- Nerium indicum ۱۶
۳-۲- گونه‌های دارویی تیره Asclepiadaceae ۱۸
۱-۳-۲- Calotropis procera ۱۸
۲-۳-۲- Marsdenia erecta ۲۰
۴-۲- گونه‌های دارویی تیره Bignoniaceae ۲۲
۱-۴-۲- Tecomella undulata ۲۲
۵-۲- گونه‌های دارویی تیره Boraginaceae ۲۴
۱-۵-۲- Anchusa italica ۲۴
۲-۵-۲- Anchusa strigosa ۲۶
۶-۲- گونه‌های دارویی تیره Capparaceae ۲۸
۱-۶-۲- Capparis cartilaginea ۲۸
۲-۶-۲- Capparis mucronifolia ۳۰
۳-۶-۲- Capparis spinosa ۳۲
۴-۶-۲- Cleome oxypetala ۳۴
۷-۲- گونه‌های دارویی تیره Caryophyllaceae ۳۶
۱-۷-۲- Dianthus basianicus ۳۶
۲-۷-۲- Dianthus crinitus ۳۸
۸-۲- گونه‌های دارویی تیره Compositae ۴۰
۱-۸-۲- Achillea eriophora ۴۰
۲-۸-۲- Anthemis altissima ۴۲
۳-۸-۲- Anthemis persica ۴۴
۴-۸-۲- Artemisia aucheri ۴۶
۵-۸-۲- Artemisia scoparia ۴۸
۶-۸-۲- Carthamus oxyacantha ۵۰
۷-۸-۲- Carthamus tinctorius ۵۲
۸-۸-۲- Centaurea brugueriana ۵۴
۹-۸-۲- Centaurea depressa ۵۶
۱۰-۸-۲- Centaurea intricata ۵۸
۱۱-۸-۲- Centaurea persica ۶۰
۱۲-۸-۲- Gundelia tournefortii ۶۲
۱۳-۸-۲- Pulicaria arabica ۶۴
۹-۲- گونه‌های دارویی تیره Cucurbitaceae ۶۶
۱-۹-۲- Citrullus colocynthis ۶۶
۱۰-۲- گونه‌های دارویی تیره Ephedraceae ۶۸
۱-۱۰-۲- Ephedra foliata ۶۸
۲-۱۰-۲- Ephedra intermedia ۷۰
۳-۱۰-۲- Ephedra major ۷۲
۴-۱۰-۲- Ephedra pachyclada ۷۴
۱۱-۲- گونه‌های دارویی تیره Euphorbiaceae ۷۶
۱-۱۱-۲- Ricinus communis ۷۶
۱۲-۲- گونه‌های دارویی تیره Labiatae ۷۸
۱-۱۲-۲- Ajuga chamaecistus ۷۸
۲-۱۲-۲- Eremostachys laevigata ۸۰
۳-۱۲-۲- Lavandula stricta ۸۲
۴-۱۲-۲- Otostegia persica ۸۴
۵-۱۲-۲- Phlomis Aucheri ۸۶
۶-۱۲-۲- Phlomis olivieri ۸۸
۷-۱۲-۲- Salvia aegyptiaca ۹۰
۸-۱۲-۲- Salvia compressa ۹۲
۹-۱۲-۲- Salvia eremophyla ۹۴
۱۰-۱۲-۲- Salvia macrosiphon ۹۶
۱۱-۱۲-۲- Salvia mirzayanii ۹۸
۱۲-۱۲-۲- Stachys inflata ۱۰۰
۱۳-۱۲-۲- Teucrium oliverianum ۱۰۲
۱۴-۱۲-۲- Teucrium orientale ۱۰۴
۱۵-۱۲-۲- Zataria multiflora ۱۰۶
۱۶-۱۲-۲- Ziziphora tenuior ۱۰۸
۱۳-۲- گونه‌های دارویی تیره Leguminosae ۱۱۰
۱-۱۳-۲- Alhagi camelorum ۱۱۰
۲-۱۳-۲- Astragalus fasciculifolius ۱۱۲
۳-۱۳-۲- Glycyrrhiza glabra ۱۱۴
۴-۱۳-۲- Indigofera argentea ۱۱۶
۵-۱۳-۲- Prosopis cineraria ۱۱۸
۶-۱۳-۲- Prosopis farcta ۱۲۰
۷-۱۳-۲- Trigonella elliptica ۱۲۲
۸-۱۳-۲- Trigonella monantha ۱۲۴
۹-۱۳-۲- Trigonella persica ۱۲۶
۱۴-۲- گونه‌های دارویی تیره Viscaceae ۱۲۸
۱-۱۴-۲- Viscum album ۱۲۸
۱۵-۲- گونه‌های دارویی تیره Malvaceae ۱۳۰
۱-۱۵-۲- Abutilon fruticosum ۱۳۰
۱۶-۲- گونه‌های دارویی تیره Moraceae ۱۳۲
۱-۱۶-۲- Ficus carica ۱۳۲
۲-۱۶-۲- Ficus major ۱۳۴
۱۷-۲- گونه‌های دارویی تیره Arecaceae ۱۳۶
۱-۱۷-۲- Phoenix dactylifera ۱۳۶
۱۸-۲- گونه‌های دارویی تیره Plantaginaceae ۱۳۸
۱-۱۸-۲- Plantago lagopus ۱۳۸
۲-۱۸-۲- Plantago major ۱۴۰
۳-۱۸-۲- Plantago ovata ۱۴۲
۱۹-۲- گونه‌های دارویی تیره Poaceae ۱۴۴
۱-۱۹-۲- Cymbopogon olivieri ۱۴۴
۲۰-۲- گونه‌های دارویی تیره Polygonaceae ۱۴۶
۱-۲۰-۲- Rumex vesicarius ۱۴۶
۲۱-۲- گونه‌های دارویی تیره Resedaceae ۱۴۸
۱-۲۱-۲- Reseda Aucheri ۱۴۸
۲۲-۲- گونه‌های دارویی تیره Rhamnaceae ۱۵۰
۱-۲۲-۲- Zizyphus nummularia ۱۵۰
۲-۲۲-۲- Zizyphus spina-chiristi ۱۵۲
۲۳-۲- گونه‌های دارویی تیره Rosaceae ۱۵۴
۱-۲۳-۲- Amygdalus lycioides ۱۵۴
۲-۲۳-۲- Amygdalus orientalis ۱۵۶
۳-۲۳-۲- Amygdalus scoparia ۱۵۸
۴-۲۳-۲- Cerasus microcarpa ۱۶۰
۵-۲۳-۲- Sanguisorba minor ۱۶۲
۲۴-۲- گونه‌های دارویی تیره Thymelaeaceae ۱۶۴
۱-۲۴-۲- Daphne mucronata ۱۶۴
۲۵-۲- گونه‌های دارویی تیره Umbelliferae ۱۶۶
۱-۲۵-۲- Bunium persicum ۱۶۶
۲-۲۵-۲- Ducrosia anethifolia ۱۶۸
۳-۲۵-۲- Pimpinella eriocarpa ۱۷۰
۴-۲۵-۲- Prangos ferulacea ۱۷۲
۲۶-۲- گونه‌های دارویی تیره Urticaceae ۱۷۴
۱-۲۶-۲- Parietaria judaica ۱۷۴
۲۷-۲- گونه‌های دارویی تیره Avicenniaceae ۱۷۶
۱-۲۷-۲- Avicennia marina ۱۷۶
۲۸-۲- گونه‌های دارویی تیره Zygophyllaceae ۱۷۸
۱-۲۸-۲- Peganum harmala ۱۷۸
منابع مورد استفاده ۱۸۰
پیوست‌ها ۱۸۱

وزن 520 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت