پراکنش گیاهان دارویی استان تهران

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 7 بهمن 1402 تعداد بازدید: 280 بازدید

62,500 تومان

29 عدد در انبار

طرح شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی استان تهران شامل بخش‌هایی از چهار برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه­ های چهارگوش ایرانی به­ نام­های تیپ‌های گیاهی در مناطق آمل (NJ‎‏۳۹-۱۵) قزوین، تهران،NI)‎‏۳۹-۳) سمنان ، ‏‏(‏NI‎‎‏۳۹-۴) و کرج (‏NI‎‏۳۹-۲) از سری ۵۵۱K انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به عنوان تیپ‌های گیاهی استان تهران انتشار یافته است. این منطقه در موقعیت جغرافیایی بین ۳۴ تا ۵/۳۶ درجه عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجه طول شرقی گرینویچ واقع شده است. گزارش حاضر شرح گیاهان دارویی در واحدهای تفکیک­ شده در نقشه ۲۵۰۰۰/۱ است که حاصل مطالعات صحرایی پوشش گیاهی در مقیاس۵۰۰۰۰/۱ و انطباق نقشه­ های تیپ­های گیاهی، ارزیابی منابع و قابلیت اراضی و نقشه­ های هواشناسی و طبقه­ بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه می­باشد. مطالعه حاضر برمبنای گونه­ های موجود در تیپ­های شناسایی­ شده در طرح شناخت مناطق اکولوژیک تهیه و ارائه شده است.

فهرست مندرجات

چکیده ۱
مشخصات منطقه مورد مطالعه ۵
‏۱- ‏ Achillea aucheri(بومادران دماوندی) ۵
۲-Achillea millefolium ‎ (بومادران هزاربرگ) ۵
۳- Achillea santolina‏ (بومادران) ۷
۴- Achillea tenuifolia‏ (بومادران بیابانی) ۷
۵- Achillea vermicularis‏ (بومادران کوهستانی) ۹
۶- Acinos graveolens (آویشنک) ۱۱
۷- ‏‏Aeluropus littoralis‏ (چمن شور ساحلی) ۱۱
۸- ‏‏Ajuga chamaecistus‏ (لبدیسی بوته‌ای) ۱۲
۹- Alcea aucheri (ختمی جنوبی) ۱۴
۱۰- ‏Alhagi camelorum‏ (خارشتر) ۱۴
۱۱- ‏ Allium akaka(والک) ۱۶
‏۱۲- ‏Alyssum minus‏ (قدومه) ۱۸
۱۳- ‎ Amygdalus lycioides‏(بادام خاردار) ۱۸
۱۴- Amygdalus scoparia‏ (بادام کوهی) ۱۹
۱۵- Anchusa italica (گاو زبان) ۲۱
۱۶- Anthriscus nemorosa (جعفری وحشی) ۲۱
۱۷- Artemisia absinthium‏ (افسنطین) ۲۳
۱۸- Artemisia aucheri‏ (درمنه کوهی) ۲۴
۱۹- Artemisia deserti (درمنه بیابانی) ۲۶
۲۰- Artemisia melanolepis‏ (درمنه سیاه برگه) ۲۶
۲۱ – Artemisia sieberi‏ (درمنه) ۲۸
۲۲- Asperula glomerata‏ (زبرینه کوهستانی) ۲۹
۲۳- Asperula odorata‏ (زبرینه معطر) ۳۱
۲۴- Asperula orientalis‏ (زبرینه شرقی) ۳۱
۲۵- Astragalus gossypinus‏ (گون پنبه‌ای) ۳۳
۲۶- Astrodaucus orientalis (هویج کوهی) ۳۵
۲۷- Astrodaucus persicus (هویج کوهی ایرانی) ۳۵
۲۸- Berberis vulgaris‏ (زرشک) ۳۶
۲۹- Bupleurum exaltatum (چتر گندمی رفیع) ۳۸
۳۰- Bupleurum rotundifolium (چترگندمی برگ گرد) ۳۸
۳۱ – Capparis spinosa‏ (علف مار) ۴۰
۳۲ – Capsella bursa – pastoris (کیسه کشیش) ۴۰
۳۳- Carthamus oxyacantha‏ (گلرنگ زرد) ۴۲
۳۴- Carum carvi (زیره سیاه اروپایی) ۴۲
۳۵- Centaurea aucheri‏ (گل گندم زاگرسی) ۴۴
۳۶- Centaurea behen‏ (گل گندم طلایی) ۴۴
۳۷- Certaurea brugierana‏ (گل گندم مهاجر) ۴۶
۳۸- Centaurea ovina‏ (گل گندم رودباری) ۴۷
۳۹ – Centaurea squarrosa‏ (گل گندم) ۴۷
۴۰- Centaurea virgata‏ (گل گندم ترکه‌ای) ۴۹
۴۱- Chaerophyllum macropodum (جعفری فرنگی کوهستانی) ۵۱
۴۲- Chaerophyllum macrospermum (جعفری فرنگی معطر) ۵۱
۴۳- Chenopodium album‏ (سلمه تره) ۵۳
۴۴- Chenopodium murale‏ (سلمک برگ گزنه‌ای) ۵۳
۴۵- Cichorium intybus (کاسنی) ۵۵
۴۶- Citrullus colocynthis‏ (هندوانه ابو جهل) ۵۵
۴۷- Cleome coluteoides‏ (علف ماربادکنکی) ۵۷
۴۸- Cleome iberica‏ (علف مار هرز) ۵۷
۴۹- Cleome quinquenervia‏ (علف مار گچ دوست) ۵۹
۵۰- Cotoneaster discolor‏ (شیرخشت دو رنگ) ۵۹
۵۱- Cotoneaster kotschyi‏ (شیرخشت کرمانی) ۶۱
۵۲- Datura stramonium (تاتوره) ۶۱
۵۳- Dendrostellera lessertii‏ (سیاه گینه) ۶۳
۵۴- Descurainia Sophia‏ (خاکشیر ایرانی) ۶۳
۵۵- Dianthus orientalis‏ (میخک شرقی) ۶۵
۵۶- Diplotaenia cachrydifolia‏ (کزل جاشیری) ۶۷
۵۷- Diplotaenia damavandica (کزل) ۶۷
۵۸- Dorema ammoniacum (کماکندل) ۶۸
۵۹- Dracocephalum multicaulis‏ (بادرنجبویه پر ساقه) ۶۸
۶۰- Ducrosia anethifolia (مشگک) ۷۰
۶۱- Echinophora platyloba (خوشاریزه) ۷۰
۶۲- Ephedra intermedia‏ (ارمک میانه) ۷۲
۶۳- Ephedra procera‏ (ارمک) ۷۴
۶۴- Eremostachys laciniata (سنبل بیابانی پاره برگ) ۷۴
۶۵- Eremostachys macrophylla‏ (سنبل بیابانی) ۷۶
۶۶- Eremurus stenophyllus (سریش زرین نارنجی) ۷۶
۶۷- Ferula galbaniflua (باریجه) ۷۸
۶۸- Ferula ovina‏ (کما) ۷۸
۶۹- Ferula persica (کمای ایرانی برگ پهن) ۸۰
۷۰- Galium verum‏ (شیر پنیر) ۸۱
۷۱- Grammosciadium platycarpum (شوید ایرانی) ۸۱
۷۲ – Gundelia tournefortii‏ (کنگر خوراکی) ۸۳
۷۳ – Heracleum anisactis (گلپر دماوندی) ۸۵
۷۴- Heracleum persicum‏ (گلپر) ۸۵
۷۵- Hippophae rhamnoides (سنجد تلخ) ۸۷
۷۶ – Hyoscyamus pusillus‏ (بذرالبنج یک ساله) ۸۷
۷۷- Hypericum hirtellum‏ (گل راعی کرکی) ۸۹
۷۸- Hypericum perforatum‏ (گل راعی) ۸۹
۷۹- Lamium album (گزنه سفید کرکی) ۹۱
۸۰- Leonurus cardiaca (دم شیر) ۹۱
۸۱- Lepidium perforatum‏ (ترتیزک ساقه آغوش) ۹۳
۸۲- Malva neglecta (پنیرک) ۹۳
۸۳- Marrubium astracanicum‏ (فراسیون بنفش) ۹۵
۸۴- Marrubium parviflorum‏ (فراسیون گل ریز) ۹۵
۸۵- Marrubium vulgare‏ (فراسیون) ۹۷
۸۶- Mentha longifolia (پونه دمبرگ‌دار) ۹۷
۸۷- Nepeta bracteata (پونه سای برگه‌دار) ۹۹
۸۸- Nepeta crassifolia‏ (پونه سای البرزی) ۹۹
۸۹- Nepeta fissa‏ (پونه سای شکافته) ۱۰۱
۹۰- Nepeta glumerulosa (پونه سای انبوه) ۱۰۱
۹۱- Nepeta ispahanica‏ (پونه سای اصفهانی) ۱۰۳
۹۲- Nepeta pungens (پونه سای انبوه‌کرمانی) ۱۰۳
۹۳- Nepeta racemosa‏ (پونه سای خوشه‌ای) ۱۰۵
۹۴- Nepeta saccharata (پونه سای شیرین) ۱۰۵
۹۵- Papver dubium‏ (خشخاش هرز) ۱۰۷
۹۶- Peganum harmala‏ (اسپند) ۱۰۷
۹۷- Petroselinum crispum (جعفری) ۱۰۹
۹۸- Phlomis olivieri‏ (گوش بره) ۱۰۹
۹۹- Phlomis orientalis‏ (گوش بره) ۱۱۱
۱۰۰- Phlomis pungens‏ (گوش بره بنفش) ۱۱۱
۱۰۱- Pimpinella affinis (جعفری کوهی کردستانی) ۱۱۳
۱۰۲- Pimpinella aurea (جعفری کوهی زرد) ۱۱۳
۱۰۳- Pistacia khinjuk‏ (خینجوک) ۱۱۵
۱۰۴- Prangos acaulis (جاشیرکوتوله) ۱۱۵
۱۰۵- Prangos ferulacea (جاشیر) ۱۱۷
۱۰۶- Prangos serpentinica‏ (جاشیر رباط سفیدی) ۱۱۷
۱۰۷- Prangos uloptera‏ (جاشیر صخره روی) ۱۱۹
۱۰۸- Prosopis stephaniana‏ (کهورک) ۱۱۹
۱۰۹- Prunus spinosa‏ (آلوچه) ۱۲۱
۱۱۰- Pulicaria dysentrica (کک کش) ۱۲۱
۱۱۱- Reseda aucheri‏ (ورث بیابانی) ۱۲۳
۱۱۲- Reseda lutea‏ (ورث) ۱۲۳
۱۱۳- Rheum ribes‏ (ریواس) ۱۲۵
۱۱۴- Rosa canina‏ (نسترن وحشی) ۱۲۵
۱۱۵- Rosa foetida‏ (نسترن زرد) ۱۲۷
۱۱۶- Rosa persica‏ (رز ایرانی) ۱۲۷
۱۱۷- Rubia florida‏ (روناس پرگل) ۱۲۹
۱۱۸- Salvia hypoleuca (مریم گلی بلند) ۱۲۹
۱۱۹- Salvia limbata‏ (مریم گلی لبه‌دار) ۱۳۱
۱۲۰- Salvia macrosiphon‏ (مریم گلی لوله‌ای) ۱۳۱
۱۲۱- Salvia reuterana‏ (مریم گلی اصفهانی) ۱۳۳
۱۲۲- Salvia sclarea (مریم گلی) ۱۳۳
۱۲۳- Salvia virgata‏ (مریم گلی هرز) ۱۳۵
۱۲۴- Salvia viridis (مریم گلی یک ساله) ۱۳۵
۱۲۵- Sanguisorba minor‏ (توت روباهی بهبهانی) ۱۳۷
۱۲۶- Sisymbrium irio‏ (خاکشیر لندنی) ۱۳۷
۱۲۷- Stachys fruticulosa‏ (سنبله‌ای درختچه‌ای) ۱۳۹
۱۲۸- Stachys inflata‏ (سنبله‌ای ارغوانی) ۱۳۹
۱۲۹- Stachys lavandulifolia‏ (چای کوهی) ۱۴۱
۱۳۰- Tanacetum archibaldi‏ (مینای البرزی) ۱۴۲
۱۳۱- Tanacetum polycephalum‏ (مینای پرکپه برگ نقره‌ای) ۱۴۴
۱۳۲- Taraxacum baltistanicum‏ (گل قاصد کوهستانی) ۱۴۴
۱۳۳- Taraxacum bessarabicum (گل قاصد شورپسند) ۱۴۶
۱۳۴- Taraxacum montanum‏ (گل قاصد کوهی) ۱۴۶
۱۳۵- Taraxacum roseum‏ (گل قاصد قرمز) ۱۴۸
۱۳۶- Teucrium polium‏ (مریم نخودی اسپانیایی) ۱۴۹
۱۳۷- Thymus fallax‏ (آویشن آناتولی) ۱۴۹
۱۳۸- Thymus fedtschenkoi (آویشن قره باغی) ۱۵۱
۱۳۹- Thymus kotschyanus‏ (آویشن کرک‌آلود) ۱۵۱
۱۴۰- Thymus pubescens‏ (آویشن کرک‌آلود) ۱۵۳
۱۴۱- Tragopogon graminifolius‏ (شنگ خویی) ۱۵۳
۱۴۲- Tribulus terresteris‏ (خارخسک) ۱۵۵
۱۴۳- Varthemia persica‏ (عطر سنگ) ۱۵۷
۱۴۴- Verbena officinalis (شاه پسند) ۱۵۷
۱۴۵- Veronica beccabunga (سیزاب جویباری) ۱۵۹
۱۴۶- Xanthium strumariu (زردینه) ۱۵۹
۱۴۷- Ziziphora clinopodoides‏ (کاکوتی کوهی) ۱۶۱
۱۴۸- Ziziphora tenuir‏ (کاکوتی) ۱۶۱
۱۴۹- سایر گیاهان دارویی ۱۶۴
فهرست منابع ۱۶۶

وزن 467 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پراکنش گیاهان دارویی استان تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

29 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
پراکنش گیاهان دارویی استان تهران

62,500 تومان

29 عدد در انبار