پراکنش گیاهان دارویی استان قزوین

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 14 آبان 1402 تعداد بازدید: 108 بازدید

117,000 تومان

10 عدد در انبار

در سالیان اخیر، افزایش تقاضا برای استفاده از گیاهان دارویی سبب وارد آمدن فشار بیشتر بر منابع طبیعی کشور شده است. از طرفی دیگر کمبود اطلاعات مربوط به گیاهان دارویی موجود در عرصه‌‌های طبیعی، کارشناسان و مدیران مربوطه را از انجام هرگونه برنامه‌ریزی جهت مدیریت این مناطق بازداشته است. لذا این تحقیق با هدف شناخت گیاهان دارویی موجود در عرصه‌های طبیعی استان قزوین و همچنین کسب اطلاعات مورد نیاز در رابطه با رویشگاه‌های این گیاهان و الگوبرداری از شرایط رشد طبیعی در رویشگاه‌‌ها برای کشاورزی گیاهان دارویی در شرایط مشابه انجام شده است.

فهرست مطالب

 

گاو پنبه، شال کنف………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

بومادران هزار برگ                                                  ……………………………………………………………………………………………. ۲

بومادران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

بومادران زرد، بومادران مزرعه روی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴

آویشنک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

تلخه گیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

پرسیاوش، پرسیاوشان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

چشم خروس تابستانه، گل خروسک……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

غافث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

چمن گندمی رونده، بید گیاه، گور گیاه، قیاق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

لبدیسی بوته‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

پای شیر ایرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

ترنجبین، خار شتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

قاشق شیطان، قاشق واش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

شنگار برگه‌دار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

گندنائی، علف سیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

والک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

تره کوهی، طلم، پیاز کلاغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

موسیر، پیاز موسیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

پیاز کوهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

خلال‌دندان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

بادام تلخ، بادام شیرین………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

بادام خارآلود، تنگرس………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

آناغالیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

گاوزبان مصری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

بابونه زرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

جعفری وحشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

باباآدم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

باباآدم صغیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

گل عسلی رنگین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

افسنطین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

درمنه خزری، گندواش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

درمنه کوهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

درمنه معطر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

درمنه‌شرقی، جاروی مشهدی، سلمان………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

درمنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

علف چسبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

زبرینه کوهستانی، ربرینه انبوه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

گون پنبه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

کاروان کش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

فراسیون آسای سیاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

زرشک زالزالکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

زرشک زرافشانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

دو دندان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

جارو پنجه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

کلم اروپایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

فاشرای زبر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

زیره ایرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

نعنای زیبای گل‌درشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

همیشه‌بهار ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

کافوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

کبر، کلیر، کور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

کیسه کشیش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

اُزمک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

گل‌رنگ مقدس، تیغ گرگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

گل‌رنگ زرد، خارخرون……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

زیره سیاه اروپایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

داغداغان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

گل گندم طلائی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

محلب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

جعفری فرنگی معطر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

سلمک، سلمه تر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

سلمک اورشلیمی، درمنه ترکی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

سلمک بد بوی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

کاسنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

هندوانه ابوجهل، خنظل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

علف مار هرز، علف مار قفقازی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

ریحانک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

خار مقدس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

شوکران، شوکران کبیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

پیر بهارک کانادایی، پیر بهارک باغ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

یونجه باغی، یونجه تاجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

شیرخشت، سیاه چوب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

زالزالک ارمنستانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

مَرغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

اویارسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

شبه شاهدانه، شاهدانه‌وش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

تاتوره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

هویج‌فرنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

سیاه گینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

خاکشیر ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

پیر پاییزی، عطر پاییزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

بادرنجبویه دنائی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

بادرنجبویه پر ساقه، پلنگ‌مشک………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

خیار خر، خیار آب پران…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

خوشاریزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

شکر تیغال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

شکرتیغال مشهدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

گل ‌گاوزبان ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

گل‌گاوزبان ایتالیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

سنجد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

ارمک رنگارنگ، ارمک کبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

بید علفی کرکی، علف خر کرکی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

نوک‌لک‌لکی هرز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

منداب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

شاهدانه جویباری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

شیر سگ، فرفیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

قازیاغی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

کمای ایرانی برگ‌پهن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

چویل سه پاره کردستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

انجیر، درخت انجیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

بی‌تی‌راخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

شیر پنیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

سوزن چوپان غدهدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

علف مبارک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

شقایق شاخ‌دار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

شیرین‌بیان کرک‌غده‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

بوف تاج پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

شوید کوهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

کنگر علوفه‌ای، کنگر خوراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

سیب‌زمینی ترشی، یرالماسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

گلپر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

علف فتق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

علف فتق کرکدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

ختمی سه رنگ، بستان گلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

سنجد تلخ، کام، کهام……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

بذرالبنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

بذرالبنج مشبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

گل راعی، گل شهناز، هوفاریقون………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

گل راعی دیهمیی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

زلف شیطان، حلفه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

مصفا، زنجبیل شامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

زنبق صحرایی، زنبق بیابانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

پیرو، اَربسَ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

کاهوی خاردار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

بالنگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

گزنه‌سای ساقه آغوش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

خلر بی‌برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

خلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

عدس، مرجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

دم شیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

ترتیزک برگ‌پهن، موچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

ترتیزک ساقه آغوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

کتان سفید، کتان هرز……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

کتان مسهل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

بَزرَک، کتان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

سنگدانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

چچم مسگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

خون فام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

پنیرک، پنیرک قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

یونجه بخارا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

یونجه زرد، اکلیل الملک، شبدر زرد…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

فرنجمشک، وارنگ‌بو………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

پونه یکرنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

ازگیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

توت سفید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷

شاتوت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

کلاغک پری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

شیشعان، شبه گز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

آب‌تره، علف چشمه، ترتیزک آبی، بولاغ‌اوتی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

پونه‌سای گربه‌ای، نعناع گربه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

پونه‌سای شکافته……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳

پونه‌سای الموتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

پونه‌سای البرزی، پونه‌سای لاله‌زاری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

پونه‌سای البرزی، پونه‌سای خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

سیاه‌دانه هرز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

خار خر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

شبدر ترشک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

سیاه تلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰

خشخاش طناز، خشخاش کبیر………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

خشخاش هرز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

گوش موش افشان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

ساس واش، گوش موش طبی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

اسفند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

گیشدر پیچ، کتوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

چالمه، گوش بره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷

عروسک پشت پرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸

جعفری کوهی زرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

بنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰

بارهنگ شاخ گوزنی، بارهنگ پاکلاغی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۱

بارهنگ سرنیزه‌ای، کاردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲

بارهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳

بارهنگ تخم‌مرغی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

اسفرزه، بارهنگ کتانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۵

چنار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

علف سربی، علف دندان…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۷

مهر سلیمان شرقی، شقاقل ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۸

هفت‌بند دوزیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

علف هفت‌بند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

هفت‌بند اروپایی، انجبار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

هفت‌بند برگ بیدی، هفت‌بند برگ‌ترشکی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

هفت‌بند هلویی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳

خرفه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۴

پنجه‌برگ، پنجه‌برگ رونده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۵

جاشیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۶

پامچال جویباری، پامچال طناز…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

نعناع چمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۸

آلوچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

آلوچه، هلاله، گوجه وحشی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

کک کش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۱

انار وحشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲

اوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳

آلاله رونده، آلاله خزنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۴

ترب وحشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵

ورث زردنما، ورث زرد چهره……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۶

سیاه تنگرس طبی، اشنگور……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۷

ریواس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۸

سماق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۹

نسترن وحشی، گل سگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۰

رز ایرانی، ورک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

روناس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۲

ترشک موّاج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۳

ترشک واریزه‌ای، ترشک فرانسوی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۴

بید سفید، فک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵

شور خاردار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

مریم گلی مرتفع، مریم گلی بلند………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۷

مریم گلی لبه‌دار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸

مریم‌گلی پر ساقه، مریم‌گلی ارغوانی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۹

مریم‌گلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۰

مریم‌گلی خاردار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۱

توت روباهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۲

مرزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۳

بشقابی سنبله‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۴

پیر گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۵

خردل بیابانی، خردل برّی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۶

خاکشیر لندنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۷

خاکشیر بی کرک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۸

تاج‌ریزی ایرانی، تاج‌ریزی پیچ…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۹

تاج‌ریزی، سگ‌انگور………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۰

چائیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱

سنبله ارغوانی، سنبله بادکنکی، اولیله………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۲

سنبله زیبا، چای کوهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۳

دانه قناری، گندمک رایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۴

مینای شاه اسپرمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۵

بابونه گاوی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۶

مریم نخودی طناز، مریم نخودی بوته‌ای…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۷

مریم‌نخودی شرقی بی کرک………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۸

جز، کلپوره، مریم‌نخودی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۹

کیسه‌چوپان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۰

آویشن دنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۱

آویشن کرک آلود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۲

آویشن کرک آلود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۳

شنگ ارومیه‌ای، شنگ کپه ارغوانی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۴

خارخسک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۵

شبدر قرمز، شبدر چمنزاری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۶

پای خر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۷

گزنه دوپایه، گزنه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۸

گزنه، گزنه سگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۹

والرین کوهستانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۰

شاه‌پسند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۱

سینراب آبی جویباری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۲

بنفشه معطر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۳

زردینه خاردار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۴

زردینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۵

کاکوتی کوهی، مشک طرامشک………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۶

کاکوتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۷

عناب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۸

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۹

 

وزن 934 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پراکنش گیاهان دارویی استان قزوین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

10 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
پراکنش گیاهان دارویی استان قزوین

117,000 تومان

10 عدد در انبار