مورینگا، اعجاز طبیعت

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 7 بهمن 1402 تعداد بازدید: 286 بازدید

36,500 تومان

73 عدد در انبار

دو گونه از چهارده گونه جنس مورینگا در ایران حضور دارند که یکی از آنها به نام گز روغنی یا گازرُخ (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) به عنوان دومین گونه مهم از این جنس بعد از گونه M. oleifera Lamarck شناخته شده است. این گونه یکی از گونه‌های قابل رویش در مناطق گرمسیری و بیابانی است که در عرصه وسیعی از مناطق جنوب‌‌شرقی کشور، در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان پراکنش دارد. گز روغنی یک درختچه بیابانی است که در مناطقی با بارندگی بسیار ناچیز رویش داشته و ارزش غذایی، دارویی، زیست­محیطی، صنعتی و اقتصادی زیادی دارد. مهمترین گونه این جنس به نام M. oleifera است که به کشور وارد شده و به تعداد معدودی در فضای سبز شهری استان بوشهر دیده می­شود.

از نظر مواد غذایی، پروتئین حاصل از اندام‌‌های رویشی و اثرات متعدد دارویی مطالعات گسترده­ای بر روی گونه‌های مختلف این جنس از جمله گونه M. oleifera صورت گرفته است که حاکی از توانمندی بالای آنها برای استفاده ‌در صنایع مختلف غذایی و دارویی می‌‌باشد. به همین سبب، کاربردهای وسیعی برای گونه‌‌های مختلف مورینگا ارائه شده است. خواص متعدد گزارش شده برای برخی از گونه­های این جنس از جمله گونه­های M. oleifera و
M. peregrina، بسیاری از کشورهایی که هیچ­یک از گونه­های مورینگا را به صورت بومی ندارند، بر آن داشته است تا اقدام به وارد کردن یکی از این گونه­ها نموده و آن را در نظام تولید کشاورزی و باغبانی خود قرار دهند.

پیش‌گفتار ۱
فصل اول: کلیات ۳
مقدمه ۴
گونه‌‌های مورینگا در جهان ۵
گونه‌‌های مورینگا در ایران ۶
ویژگی‌های گیاهشناسی ۷
ویژگی‌های مورفولوژیک گونه‌های موجود در ‌ایران ۷
ویژگی‌های مورفولوژیک گونه M. peregrina (گز روغنی) ۷
ویژگی‌های مورفولوژیک گونه M. oleifera 8
گونه‌های همراه با M. peregrina 9
گونه‌های همراه با M. oleifera 10
فصل دوم: ویژگی‌های زیست‌شناختی و اکولوژیک ۱۳
رویشگاه‌های مورینگا ۱۴
فنولوژی مورینگا ۱۶
سیستم تولید‌‌مثل در مورینگا ۱۷
گرده افشانی در مورینگا ۱۸
عوامل مؤثر در گرده‌افشانی در مورینگا ۱۹
استفاده از مارکرهای مولکولی در تخمین میزان دگرگشنی ۲۰
فرم رویشی مورینگا ۲۲
شرایط اکولوژیک مناسب مورینگا ۲۳
عوامل مؤثر در استقرار مورینگا ۲۵
اثر خشکی بر مورینگا ۲۶
استفاده از قارچ‌های همزیست در استقرار بهتر مورینگا در شرایط خشک ۲۸
دیرزیستی مورینگا ۲۹
ساختار جمعیتی در مورینگا ۳۰
سن باردهی در مورینگا ۳۲
کشت مورینگا ۳۳
نیاز کودی مورینگا ۳۴
نیاز آبی مورینگا ۳۵
خاک‌‌های مناسب کشت مورینگا ۳۵
هرس مورینگا ۳۶
تولید ماده خشک در مورینگا ۳۶
آفات و بیماری‌های مورینگا ۳۸
فصل سوم: کاربردهای مورینگا ۳۹
خواص دارویی فراورده‌های مورینگا ۴۰
استفاده از روغن مورینگا در رفع مشکلات پوستی ۴۱
قابلیت‌های ضد میکروبی مورینگا ۴۱
خاصیت ضد سرطانی مورینگا ۴۳
استفاده از مورینگا در تسکین درد ۴۴
خواص ضد دیابتی مورینگا ۴۵
مورینگا عامل محرک قلب ۴۷
خواص ضد کلسترولی مورینگا ۴۷
تقویت دید به وسیله مورینگا ۴۸
خواص آنتی‌‌اکسیدانی مورینگا ۵۱
تعیین میزان آنتی‌اکسیدان‌‌ها در مورینگا ۵۴
مورینگا به عنوان منبعی از فلاونوئیدها ۵۵
مورینگا به عنوان یکی از منابع مهم گلوکوزینولیت‌ها ۵۶
کاربرد مورینگا علیه عامل شیوع تب زرد ۵۷
استفاده از مورینگا در حذف فلزات سنگین از آب ۵۸
استفاده از مورینگا در مبارزه با موش و آفات جونده ۵۹
استفاده از مورینگا به عنوان خوراک دام ۵۹
کاربردهای صنعتی فراورده‌های مورینگا ۶۳
برگ مورینگا منبعی از هورمون‌های رشد گیاهی ۶۴
سایر کاربردهای گونه‌های مورینگا ۶۵
مورینگا به عنوان مکمل غذایی ۶۶
تفاوت‌ بین ارقام موجود مورینگا در طعم و مزه برگ ۶۷
ارزش غذایی فراورده‌‌های مورینگا ۶۸
درصد روغن بذر مورینگا ۷۱
ویژگی‌های روغن مورینگا ۷۳
فصل چهارم : تنوع ژنتیکی در مورینگا ۷۹
تنوع ژنتیکی و فرسایش آن در مورینگا ۸۰
کمبود جریان ژنی در مورینگا ۸۲
احیاء تنوع ژنتیکی در گونه‌‌های مورینگا در کشور ۸۳
استفاده از نشانگرها در ارزیابی تنوع ژنتیکی ۸۴
نشانگرهای ملکولی ۸۵
نشانگر ملکولی AFLP 85
پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای بذر ۸۶
استخراج پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر ۸۷
سنجش کمی پروتئین‌های استخراج شده ۸۸
اجرای الکتروفورز ۸۹
ثبت باندها و تجزیه و تحلیل داده¬های حاصل ۹۰
استخراج پروتئین‌های بذر از گونه M. peregrina به روش رسوب‌دهی ۹۳
استخراج پپتیدها و پروتئین‌های با وزن کم از عصاره برگی گونه M. oleifera 95
استخراج پروتئین‌های منعقدکننده از بذر گونه M. oleifera 95
ویژگی‌های کاریوتیپی و مطالعات سیتوژنتیک ۹۶
فصل پنجم : تکثیر مورینگا ۹۹
بذر مورینگا ۱۰۰
بانک بذر مورینگا در خاک ۱۰۱
روش‌های تکثیر در مورینگا ۱۰۲
تکثیر از طریق بذر ۱۰۲
تکثیر رویشی ۱۰۵
تکثیر از طریق قلمه ۱۰۸
تکثیر از طریق کشت بافت ۱۰۸
تکثیر به روش ریزازدیادی ۱۰۹
ضرورت‌ها و تجربیات بین‌المللی ۱۰۹
تجربه‌های ملی ۱۱۲
ریزازدیادی گونه M. peregrina 114
بررسی عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گونه M. peregrina 114
اثر غلظت عناصر غذایی پرمصرف ۱۱۵
اثر اختلاف بین رویشگاه‌ها ۱۱۷
اثر برخی از سایتوکینین‌ها بر شاخه‌زایی ۱۲۰
اثر سایتوکینین‌های مختلف بر شاخه‌زایی ریزنمونه‌های بذری ۱۲۱
اثر سایتوکینین‌های مختلف بر شاخه‌زایی ریزنمونه‌های حاصل از باززایی ۱۲۴
اثر استفاده توأم از سایتوکینین‌ها، NAA و GA3 بر شاخه‌زایی ۱۲۶
اثر استفاده توأم از سایتوکینین‌ها، NAA و GA3 بر شاخه‌زایی ریزنمونه‌های بذری ۱۲۸
اثر استفاده توأم از سایتوکینین‌ها، NAA و GA3 بر شاخه‌زایی ریزنمونه‌های حاصل از باززایی ۱۲۹
اثر استفاده از اسیدهای آمینه و ویتامین‌های اضافی بر شاخه‌زایی ۱۳۱
ریشه‌زایی گز روغنی در محیط کشت ۱۳۴
انتقال گیاهچه‌ها از محیط کشت به بستر کاشت ۱۳۸
تکثیر از طریق کالوس‌زایی و باززایی از آن ۱۳۸
عوامل مؤثر در کالوس‌زایی و باززایی از آن در مورینگا ۱۳۹
اثر اختلاف بین رویشگاه‌ها ۱۳۹
نوع ریزنمونه و ژنوتیپ ۱۴۱
اثر محیط کشت و ترکیبات موجود در آن در کالوس‌زایی ۱۴۱
تکثیر از طریق کشت جنین و بذر نارس در مورینگا ۱۴۶
تنوع ژنتیکی پاسخ به کشت جنین نارس در مورینگا ۱۴۸
عوامل مؤثر بر کشت جنین نارس در مورینگا ۱۵۰
تفاوت جمعیت‌های مختلف از نظر واکنش به کشت جنین نارس ۱۵۱
اثر متقابل محیط کشت و رویشگاه بر رشد جنین نارس ۱۵۲
کاشت هیدروپونیک در مورینگا ۱۵۹
توصیه‌‌هایی در جهت حفظ و احیاء ذخائر توارثی مورینگا در کشور ۱۵۹
تصاویر ۱۶۳
منابع مورد استفاده ۱۹۱

وزن 465 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مورینگا، اعجاز طبیعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

73 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
مورینگا، اعجاز طبیعت

36,500 تومان

73 عدد در انبار