مبانی زراعت چوب صنوبر

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 23 آبان 1402 تعداد بازدید: 91 بازدید

162,500 تومان

106 عدد در انبار

مدیریت مناسب در زراعت چوب منجر به تولید مقادیر بسیار زیادتری چوب در مقایسه با کشت­های سنتی می­گردد. اگر درختان بر روی خاک مناسب کشت شوند و با آنها همانند یک محصول زراعی پر­تولید برخورد شود (اجرای عملیات مراقبتی و مدیریتی مانند آبیاری، وجین، هرس و کوددهی)، آنگاه انتظار درآمد مناسب کاملاً منطقی خواهد بود. چنین مدیریتی در سیستم‌های مختلف زراعت چوب مانند کشت تلفیقی درخت با محصولات زراعی– علوفه­ای (آگروفارستری)، دوره­های بهره­برداری کوتاه­مدت، کشت­های علوفه­ای درختان سریع­الرشد به‌منظور تعلیف دام، تولید بیوماس و بیوانرژی و کشت سنتی امکان‌پذیر است.

فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱
۱- فصل اول- کلیات……………………………………………………………………….. ۵
۱-۱- زراعت چوب، تعاریف و اصطلاحات……………………………………… ۶
۱-۲- کلن، واریته یا کولتیوار……………………………………………………… ۷
۱-۳- صنوبرهای دورگه (هیبرید) ………………………………………………… ۸
۲- فصل دوم- نیازهای رویشگاهی و انتخاب زمین………………………………… ۱۰
۲-۱- نیازهای رویشگاهی ………………………………………………………….. ۱۱
۲-۱-۱- بافت و زهکشی خاک……………………………………………………. ۱۸
۲-۱-۲- pH ………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۳- عمق و رطوبت خاک…………………………………………………….. ۲۲
۲-۱-۳-۱- زهکشی خاک………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۴- ویژگی‌های اقلیمی و سنخیت رویشگاه………………………………. ۲۵
۲-۱-۴-۱- بارندگی و آبیاری…………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۴-۲- شوری خاک …………………………………………………………… ۲۷
۲-۱-۴-۳- آزمایش خاک…………………………………………………………. ۲۸
۲-۲- انتخاب زمین ………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۱- موقعیت و توپوگرافی…………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۲- دسترسی زمین به جاده…………………………………………………… ۳۱
۲-۲-۳- سنگلاخی بودن زمین …………………………………………………… ۳۱
۲-۲-۴- دوری و نزدیکی به رودخانه……………………………………………. ۳۲
۲-۲-۵- عبور خطوط انتقال آب، نفت، برق و گاز……………………………. ۳۵
۲-۲-۶- شکل و اندازه مزرعه……………………………………………………… ۳۵
۲-۲-۷- تاریخچه استفاده از زمین در گذشته………………………………….. ۳۶
۲-۲-۸- مشکلات جانوران…………………………………………………………. ۳۷
۲-۲-۹- ناهنجاری­های آب و هوایی…………………………………………….. ۳۸
۳- فصل سوم-  انتخاب کلن……………………………………………………………… ۳۹
۳-۱- تک کلنی………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۲-  چند کلنی………………………………………………………………………. ۴۱
۳-۳- تفاوت بین کلن‌ها و معیارهای انتخاب کلن………………………………. ۴۱
۳-۴- سازگاری کلن‌ها و پایداری رشد…………………………………………… ۴۲
۳-۵- انتخاب کلن و نیازهای رویشگاهی………………………………………… ۴۲
۳-۶- شناسایی گونه‌ها و کلن­ها……………………………………………………. ۴۸
۳-۶-۱- صفات ظاهری……………………………………………………………… ۴۹
۳-۶-۲- صفات ژنتیکی (کروموزوم و DNA) ………………………………… ۵۴
۳-۶-۳- تنوع گونه‌ای و کلنی موجود در ایران (معرفی کلن­های موجود در ایران) ۵۶
۴- فصل چهارم- تکثیر و تولید نهال…………………………………………………… ۶۷
۴-۱- تکثیر غیرجنسی……………………………………………………………….. ۶۸
۴-۱-۱- قلمه‌ها ………………………………………………………………………. ۶۸
۴-۱-۱-۱- انتقال و حمل و نقل قلمه­ها ………………………………………… ۷۳
۴-۱-۱-۲- کاشت قلمه­ها برای تولید نهال …………………………………….. ۷۵
۴-۱-۲- ترکه­ها……………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۱-۳- ریشه جوش‌ها و پاجوش‌ها…………………………………………….. ۷۹
۴-۱-۴- جوانه‌ها……………………………………………………………………… ۷۹
۴-۱-۵- کشت بافت………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۲- تکثیر جنسی (تولید نهال بذری) ………………………………………….. ۸۴
۴-۳-  حمل و نقل نهال………………………………………………………………. ۹۱
۴-۴- نهال­های استاندارد و قیمت نهال……………………………………………. ۹۳
۵- فصل پنجم- کاشت نهال………………………………………………………………. ۹۵
۵-۱- تراکم (تعداد در هکتار) ……………………………………………………… ۹۶
۵-۱-۱- حجم یا ارزش و ارتباط آن با تراکم (هدف نهایی از تولید چوب) ۱۰۱
۵-۱-۲- تنک کردن و تراکم………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۱-۳- پایداری محصول و تراکم………………………………………………… ۱۰۶
۵-۱-۴- تفاوت درختان و تراکم…………………………………………………… ۱۰۷
۵-۲- فاصله کاشت و انواع آن……………………………………………………… ۱۰۸
۵-۲-۱- فاصله کاشت مربعی………………………………………………………. ۱۱۰
۵-۲-۲- فاصله کاشت مستطیلی………………………………………………….. ۱۱۰
۵-۲-۳- فاصله کاشت لوزی……………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۲-۴- ضریب مستطیلی………………………………………………………………. ۱۱۲
۵-۳- تکنیک‌های کاشت…………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۳-۱- کشت سنتی…………………………………………………………………. ۱۱۲
۵-۳-۲- کشت تلفیقی (آگروفارستری) ………………………………………….. ۱۱۵
۵-۳-۳- تولید بیوماس و بیوانرژی (دوره‌های بهره­برداری کوتاه‌مدت) ۱۲۴
۵-۳-۴- بادشکن……………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۴- نقشه کاشت……………………………………………………………………… ۱۳۲
۵-۴-۱- شکل و اندازه زمین……………………………………………………….. ۱۳۳
۵-۴-۲- شیب زمین………………………………………………………………….. ۱۳۳
۵-۴-۳- آرایش کلن‌ها (خالص یا آمیخته) ……………………………………. ۱۳۴
۵-۵- آماده‌سازی زمین………………………………………………………………. ۱۳۶
۵-۵-۱- تاریخچه کشت و کار زمین……………………………………………… ۱۳۹
۵-۵-۲- کنترل علف‌های هرز………………………………………………………. ۱۴۰
۵-۵-۲-۱- مدیریت تلفیقی علف‌های هرز و مراحل آن…………………….. ۱۴۱
۵-۵-۲-۲- انواع علف‌های هرز…………………………………………………… ۱۴۲
۵-۶- آماده‌سازی خاک………………………………………………………………. ۱۴۴
۵-۷-  روش کاشت و نحوه استقرار (فاصله کاشت) ………………………….. ۱۴۵
۵-۷-۱- شرایط آب و هوایی………………………………………………………. ۱۴۶
۵-۷-۲- دسترسی به نیروی کار……………………………………………………. ۱۴۷
۵-۷-۳- کاشت مکانیزه……………………………………………………………… ۱۴۷
۵-۷-۴- کاشت غیر مکانیزه………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۸- فصل کاشت و درجه حرارت خاک………………………………………… ۱۴۸
۵-۹- عمق کاشت……………………………………………………………………… ۱۴۹
۵-۹-۱- ویژگی قلمه­ها برای کاشت در زمین اصلی………………………….. ۱۵۲
۵-۱۰- استقرار…………………………………………………………………………. ۱۵۴
۶- فصل ششم- عملیات نگهداری (داشت) ………………………………………….. ۱۵۶
۶-۱- کمبود عناصر غذایی و کوددهی……………………………………………. ۱۵۷
۶-۱-۱- کمبود ازت………………………………………………………………….. ۱۵۹
۶-۱-۲- کمبود فسفر…………………………………………………………………. ۱۶۱
۶-۱-۳- کمبود پتاسیم……………………………………………………………….. ۱۶۱
۶-۱-۴- کمبود آهن………………………………………………………………….. ۱۶۲
۶-۱-۵- کمبود مس………………………………………………………………….. ۱۶۲
۶-۲- مزایای کود­دهی ……………………………………………………………….. ۱۶۲
۶-۳- غلظت عناصر غذایی برگ (تجزیه برگ) ………………………………. ۱۶۵
۶-۳-۱- نمونه‌برداری از برگ………………………………………………………. ۱۶۶
۶-۴- توصیه‌هایی برای کوددهی…………………………………………………… ۱۶۸
۶-۴-۱- فسفر …………………………………………………………………………….. ۱۶۹
۶-۴-۲- کود اوره (ازت) ……………………………………………………………….. ۱۶۹
۶-۵- آبیاری……………………………………………………………………………. ۱۷۰
۶-۵-۱- آبیاری نهری………………………………………………………………… ۱۷۱
۶-۵-۲- آبیاری غلام گردشی……………………………………………………… ۱۷۳
۶-۵- ۳- آبیاری قطره­ای……………………………………………………………….. ۱۷۴
۶-۵-۴- آبیاری با آب لوله­کشی………………………………………………….. ۱۷۵
۶-۵- ۵- آبیاری با تانکر…………………………………………………………… ۱۷۵
۶-۵- ۶- آبیاری غرقابی……………………………………………………………. ۱۷۶
۶-۶- هرس……………………………………………………………………………… ۱۷۷
۶-۶-۱- ارتفاع درخت و هرس……………………………………………………. ۱۷۹
۶-۶-۲- زمان هرس در طول سال………………………………………………… ۱۸۰
۶-۷- آفات صنوبر……………………………………………………………………. ۱۸۱
۷- فصل هفتم- بهره‌برداری (برداشت) …………………………………………………. ۱۹۲
۷-۱- سن بهره‌برداری…………………………………………………………………. ۱۹۳
۷-۲- روش بهره‌برداری………………………………………………………………. ۱۹۶
۷-۲-۱- فروش وزنی یا حجمی…………………………………………………… ۱۹۷
۷-۲-۲- جدول حجم………………………………………………………………… ۱۹۷
۷-۲-۳- اندازه­گیری و برآورد………………………………………………………. ۲۰۹
۷-۳- تجزیه‌وتحلیل اقتصادی………………………………………………………. ۲۱۲
۷-۴- فروش چوب و بازار………………………………………………………….. ۲۱۷
۷-۴-۱- مراکز مصرف و مکان‌گزینی واحدهای صنایع چوبی……………… ۲۱۸
۷-۴-۲- تعاونی‌های تولید چوب………………………………………………….. ۲۱۸
جمع­بندی………………………………………………………………………………….. ۲۲۰
منابع مورد استفاده……………………………………………………………………… ۲۲۳

 

وزن 413 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی زراعت چوب صنوبر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

106 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
مبانی زراعت چوب صنوبر

162,500 تومان

106 عدد در انبار