فلور ایران (فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه)، جلد ۱۵

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 10 تیر 1402 تعداد بازدید: 504 بازدید

200,000 تومان

62 عدد در انبار

کتاب حاضر جلد ۱۵ ام از مجموعه فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است…

Acacia saligna(Labill.)Wilid. ۱۵ ۱۷۵۱
Achillea filipendulina Lam. ۱۵ ۱۷۵۲
Achillea tenuifolia Lam. ۱۵ ۱۷۵۳
Actinidia chinensis(Rizet)* ۱۵ ۱۷۵۴
Actinolema macrolema Boiss. ۱۵ ۱۷۵۵
Anchusa aegyptiaca (L.)DC. ۱۵ ۱۷۵۶
Andrachne colchica Fisch. & Mey. ۱۵ ۱۷۵۷
Anthemis  talyschensis A.Fedor. ۱۵ ۱۷۵۹
Anthemis odontostephana Boiss. var.odontostephana.,pl. ۱۵ ۱۷۵۸
Arabis caucasica Willd. subsp. caucasica ۱۵ ۱۷۶۰
Arabis sagittata(Bertol.)DC. ۱۵ ۱۷۶۱
Artemisia aucheri Boiss. ۱۵ ۱۷۶۲
Artemisia desertii Krasch. ۱۵ ۱۷۶۳
Aruncus vulgaris Rafin. ۱۵ ۱۷۶۴
Asplenium septentrionale L. ۱۵ ۱۷۶۵
Astragalus boeticus L. ۱۵ ۱۷۶۶
Astragalus pinetorum Boiss. subsp.declinatus Podl. ۱۵ ۱۷۶۷
Asyneuma amplexicaule(Willd.)Hand.-Mzt. subsp. amplexicaule ۱۵ ۱۷۶۸
Bellis perennis L. ۱۵ ۱۷۶۹
Betonica nivea Stev. subsp. mazandarana (Bornm.)Rech.f. ۱۵ ۱۷۷۰
Brassica deflexa Boiss. subsp. deflexa ۱۵ ۱۷۷۱
Brassica napus L. ۱۵ ۱۷۷۲
Calligonum persicum(Boiss.& Buhse)Boiss. ۱۵ ۱۷۷۳
Campanula erinus L. ۱۵ ۱۷۷۴
Cardamine uliginosa M.B. ۱۵ ۱۷۷۵
Carum carvi L. ۱۵ ۱۷۷۶
Chaerophyllum aureum L. ۱۵ ۱۷۷۷
Cicer incisum(Willd.)K.Maly ۱۵ ۱۷۷۸
Citrus paradisi Macfadyne.* ۱۵ ۱۷۷۹
Citrus sinensis(L.)Osbeck* ۱۵ ۱۷۸۰
Coronopus squamatus(Forssk.)Ascherson ۱۵ ۱۷۸۱
Cousinia canescens DC. ۱۵ ۱۷۸۲
Cousinia crispa jaub. & Spach. ۱۵ ۱۷۸۳
Cousinia hablizlii C.A.Mey. ۱۵ ۱۷۸۴
Crucianella gilanica Trin. ۱۵ ۱۷۸۵
Daucus carota L. subsp. carota ۱۵ ۱۷۸۶
Dianthus tabrizianus Bienert ex Boiss.var. coloratus(Bornm.)Rech.f. ۱۵ ۱۷۸۷
Echinophora orientalis Hedge & Lamond* ۱۵ ۱۷۸۸
Elaeagnus orientalis L.* ۱۵ ۱۷۸۹
Eriobotrya japonica Lindl.* ۱۵ ۱۷۹۰
Erodium gruinum(L.)L’Her. ۱۵ ۱۷۹۱
Erophila minima C.A.Mey.’ ۱۵ ۱۷۹۲
Euphorbia squamosa Willd. ۱۵ ۱۷۹۳
Geranium lucidum L. ۱۵ ۱۷۹۴
Glycyrrhiza aspera Pall. ۱۵ ۱۷۹۵
Hedypnois rhagadioloides(L.)F.W.Schmidt subsp. cretica(L.)Hayek ۱۵ ۱۷۹۶
Heptaptera anisoptera(DC.)Turin ۱۵ ۱۷۹۷
Hysopus angustifolia M.B. ۱۵ ۱۷۹۸
Jasminum fluminense Vell.* ۱۵ ۱۷۹۹
Jasminum nudiflorum Lindl. ۱۵ ۱۸۰۰
Jurinea leptoloba DC. ۱۵ ۱۸۰۱
Lallemantia iberica(Stev.)Fisch.&C.A.Mey. ۱۵ ۱۸۰۲
Lamium purpureum L. ۱۵ ۱۸۰۳
Laser trilobum(L.)Borkh. ۱۵ ۱۸۰۴
Lathyrus inconspicuus L. ۱۵ ۱۸۰۵
Lathyrus laxiflorus(Desf.)O.Kuntz ۱۵ ۱۸۰۶
Lathyrus vernus(L.)Bernh. * ۱۵ ۱۸۰۷
Leucaena leucocephala Lam. ۱۵ ۱۸۰۸
Leutea petiolaris(DC.)M.Pimen ۱۵ ۱۸۰۹
Limonium iranicum(Bornm.)Lincz ۱۵ ۱۸۱۰
Limonium thouini(Vir.)O.Kuntze ۱۵ ۱۸۱۱
Lonicera caucasica Pall. ۱۵ ۱۸۱۲
Malcolmia behboudiana Rech.f. & Esfand. ۱۵ ۱۸۱۳
Matricaria recutita L. ۱۵ ۱۸۱۴
Medicago coronata(L.)Bart. ۱۵ ۱۸۱۵
Medicago laciniata(L.)Miller ۱۵ ۱۸۱۶
Millingtonia hortensis L.* ۱۵ ۱۸۱۷
Musa sapientum L.* ۱۵ ۱۸۱۸
Myrtus communis L. ۱۵ ۱۸۱۹
Onobrychis crista-galli(L.)Lam. ۱۵ ۱۸۲۰
Onobrychis mazanderanica Rech.f. ۱۵ ۱۸۲۱
Ononis serrata Forssk. ۱۵ ۱۸۲۲
Onosma bulbotrichum DC. ۱۵ ۱۸۲۳
Onosma elwendicum Wettst. ۱۵ ۱۸۲۴
Origanum vulgare L. subsp. vulgare ۱۵ ۱۸۲۵
Phuopsis stylosa(Trin.)Hook.f. ۱۵ ۱۸۲۶
Phuopsis stylosa(Trin.)Hook.f. var. alba Ghahreman & Mozaffarian ۱۵ ۱۸۲۷
Physorrhynchus chamaerapistrum(Boiss.)Boiss ۱۵ ۱۸۲۸
Pistacia khinjuk Stocks ۱۵ ۱۸۲۹
Plantago bellardii All. subsp. deflexa (Pilger)Rech.f. ۱۵ ۱۸۳۰
Plantago boissieri Hausskn. & Bornm. ۱۵ ۱۸۳۱
Psylliostachys spicata(Willd.)Nevski ۱۵ ۱۸۳۲
Pterocarya fraxinifolia(Poir.)Spach. ۱۵ ۱۸۳۳
Pyrus boissieriana Buhse ۱۵ ۱۸۳۴
Pyrus kandevanica Ghahreman & Khatamsaz et Mozaffarian ۱۵ ۱۸۳۵
Pyrus mazanderanica Schonbeck-Temesy ۱۵ ۱۸۳۶
Pyrus salicifolia Pall. ۱۵ ۱۸۳۷
Reaumuria oxiana(Ledeb.)Boiss. var.persica(Boiss.)Assadi ۱۵ ۱۸۳۸
Rhamnus cathartica L. var. caucasica Kusn. ۱۵ ۱۸۴۰
Rhamnus cornifolia Boiss. & Hohen. var.cornifolia ۱۵ ۱۸۴۱
Richardia glauca Matthews ۱۵ ۱۸۳۹
Rosularia sempervivum(M.B.)Berger ۱۵ ۱۸۴۲
Rumex conglomeratus Murr. ۱۵ ۱۸۴۳
Rumex cyprium Murb. ۱۵ ۱۸۴۴
Salvia mirzayanii Rech.f. & Esfand. ۱۵ ۱۸۴۵
Salvia viridis L. ۱۵ ۱۸۴۶
Saponaria viscosa C.A.Mey. ۱۵ ۱۸۴۷
Saxifraga cartilaginea Willd. ex Sternb. ۱۵ ۱۸۴۸
Saxifraga mazanderanica Rech.f. ۱۵ ۱۸۴۹
Scabiosa argentea L. ۱۵ ۱۸۵۰
Scabiosa calocephala Boiss. ۱۵ ۱۸۵۱
Schimpera arabica Hochst. et Steud. ۱۵ ۱۸۵۲
Scorzonera cinerea Boiss. ۱۵ ۱۸۵۳
Scutellaria araxensis Grossh. ۱۵ ۱۸۵۴
Scutellaria ariana Hedge ۱۵ ۱۸۵۵
Sedum spurium M.B. ۱۵ ۱۸۵۶
Silene pungens Boiss. ۱۵ ۱۸۵۷
Sinapis aucheri(Boiss.)O.E.Schulz ۱۵ ۱۸۵۸
Sium sisaroideum DC. ۱۵ ۱۸۵۹
Spergularia marina(L.)Griseb. ۱۵ ۱۸۶۰
Spiraea crenata L. ۱۵ ۱۸۶۱
Stenotaenia nudicaulis Boiss. ۱۵ ۱۸۶۲
Sterigmostemum incanum M.B. ۱۵ ۱۸۶۳
Tamarindus indica L.* ۱۵ ۱۸۶۴
Teucrium hyrcanicum L. ۱۵ ۱۸۶۵
Teucrium orientale L. subsp. taylori . (Boiss.)Rech.f. ۱۵ ۱۸۶۶
Trachomitum venetum(L.)Woods. ۱۵ ۱۸۶۷
Trifolium canescens Willd. ۱۵ ۱۸۶۸
Trifolium tumens Stev. ex M.B. var. tumens ۱۵ ۱۸۶۹
Trigonella spruneriana Boiss. ۱۵ ۱۸۷۰
Tripleurospermum disciforme(C.A.Mey.)Schultz ۱۵ ۱۸۷۱
Valantia hispida L. ۱۵ ۱۸۷۲
Valeriana alliariifolia Adams ۱۵ ۱۸۷۳
Valerianella uncinata(M.B.)Dufr. ۱۵ ۱۸۷۴
Valerianella vesicaria(L.)Moench ۱۵ ۱۸۷۵
وزن 1890 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فلور ایران (فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه)، جلد ۱۵”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

62 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
فلور ایران (فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه)، جلد ۱۵

200,000 تومان

62 عدد در انبار