طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان قم

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 10 تیر 1402 تعداد بازدید: 112 بازدید

ناموجود

طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان قم شامل ۴ برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه-های چهارگوش ایرانی به نام های کرج – ساوه به شماره NI 39-02، تهران به شماره NI 39-03، قم – اراک به شماره NI 39-06 و آران به NI 39-07از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به¬وسعت حدود ۱۱۵۰۸۹۵ هکتار به عنوان بررسی تیپ های گیاهی استان قم، انتشار یافته است. استان قم در فلات مرکزی ایران و در مختصات جغرافیایی ۳۴ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۴ دقیقه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۳ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۵۵ دقیقه طول شرقی واقع شده است. گزارش حاضر شرح واحدهای تفکیک شده در نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست است که حاصل مطالعات صحرایی پوشش گیاهی در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ و انطباق نقشه های تیپ های گیاهی، ارزیابی منابع و قابلیت اراضی و نقشه های هواشناسی و طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه می باشد. در این مطالعه به روش پیمایش صحرایی واحدهای بهره برداری روی زمین مشخص شده، سپس تیپ های گیاهی به روش نمود ظاهری (سیمای ظاهری) و با توجه به ترکیب گونه ای پوشش گیاهی و بر اساس گونه های غالب در زمان مطالعه شناسایی، تفکیک و بر‌ روی نقشه‌های توپوگرافی ۵۰۰۰۰/۱ با درج گونه های غالب مشخص شده است. ویژگی‌های محیطی با استفاده از نتایج بررسی‌های اقلیم، زمین‌شناسی، خاک‌، شیب، جهت و قابلیت ‌اراضی برای هر یک از تیپ های گیاهی مشخص گردیده است.
مقدمه: ۱
خلاصه ۲
۱- اهداف اساسی طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور ۵
۱-۱- مروری بر منابع و سابقه تحقیق ۵
۲- روش بررسی ۹
۱-۲- مرحله مقدماتی ۹
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۹
۳-۲- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۹
۳- تشریح نشانه‏های روی نقشه ۱۰
۲ ـ خصوصیات منطقه مورد مطالعه ۱۴
۱-۲- هیدرولو‍ژی: ۱۴
۲-۲- توپوگرافی : ۱۵
۳-۲- هواشناسی و اقلیم : ۱۶
۴-۲ – منابع اراضی و خاک ۱۸
۵- تشریح تیپ¬های گیاهی: ۲۵
۱-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Artemisia sieberi ۲۸
۱-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi ۲۸
۲-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Acantholimon spp.-Stipa hohenackeriana ۲۸
۳-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Amygdalus scoparia ۲۹
۴-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Astragalus spp.-Noaea mucronata ۳۰
۵-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Astragalus squarrosus ۳۰
۶-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Launaea acanthodes ۳۱
۷-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Launaea acanthodes-Scariola orientalis ۳۱
۸-۱-۵- تیپ گیاهی ۳۲
Artemisia sieberi-Launaea acanthodes-Stipagrostis plumosa ۳۲
۹-۱-۵-تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Noaea mucronata-Stipa hohenackeriana ۳۲
۱۰-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Prosopis farcta ۳۳
۱۱- ۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Pteropyrum aucheri ۳۳
۱۲-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Pteropyrum aucheri-Stipa barbata ۳۴
۱۳-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Pteropyron spp.-Launaea acanthodes ۳۵
۱۴-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Pteropyron spp.-Scariola orientalis ۳۵
۱۵-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Reseda lutea ۳۶
۱۶-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Salsola nitraria ۳۶
۱۷-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Salsola sp. ۳۷
۱۸-۱-۵- تیپ گیاهیArtemisia sieberi-Scariola orientalis-Acantholimon spp. ۳۷
۱۹-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Scariola orientalis-Noaea mucronata ۳۸
۲۰-۱-۵-تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Scariola orientalis-Stipa hohenackeriana ۳۸
۲۱-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Seidlitzia rosmarinus ۳۹
۲۲-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Stipa hohenackeriana ۳۹
۲۳-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Stipagrostis plumosa ۴۰
۲۴-۱-۵- تیپ گیاهی ۴۰
Artemisia sieberi-Stipagrostis plumosa-Acantholimon spp. ۴۰
۲-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Artemisia aucheri ۴۱
۱-۲-۵- تیپ گیاهی Artemisia aucheri-Astragalus sp. ۴۱
۲-۲-۵- تیپ گیاهی Artemisia aucheri-Astragalus spp.-Perennual grasses ۴۱
۳-۲-۵- تیپ گیاهی Artemisia aucheri-Rheum ribes-Stipa hohenackeriana ۴۳
۳-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Aeluropus littoralis ۴۳
۱-۳-۵- تیپ گیاهی Aeluropus littoralis ۴۴
۲-۳-۵- تیپ گیاهی Aeluropus littoralis-Suaeda fruticosa ۴۴
۳-۳-۵- تیپ گیاهی ۴۴
Aeluropus littoralis-Juncus sp.-Halocnemum strobilaceum ۴۴
۴-۳-۵- تیپ گیاهی Aeluropus littoralis-Salsola spp.-Suaeda aegyptiaca ۴۵
۴-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Astragalus spp. ۴۵
۱-۴-۵- تیپ گیاهیAstragalus spp.-Artemisia sieberi ۴۶
۲-۴-۵- تیپ گیاهی Astragalus spp.-Acantholimon spp.-Artemisia aucheri ۴۶
۳-۴-۵- تیپ گیاهی Astragalus spp.-Stipa hohenackeriana-Scariola orientalis ۴۷
۵-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Acantholimon sp. ۴۷
۱-۵-۵- تیپ گیاهی Acantholimon sp.-Astragalus squarrosus ۴۷
۲-۵-۵- تیپ گیاهی ۴۸
Acantholimon spp.-Stipagrostis plumosa-Launaea acanthodes ۴۸
۶-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Amygdalus scoparia ۴۸
۱-۶-۵- تیپ گیاهی Amygdalus scoparia ۴۹
۲-۶-۵- تیپ گیاهی Amygdalus scoparia-Pistacia khinjuk ۴۹
۷-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Halocnemum strobilaceum ۴۹
۱-۷-۵- تیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum ۵۰
۲-۷-۵- تیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum-Alhagi camelorum ۵۰
۳-۷-۵- تیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum-Halostachys blangeriana ۵۱
۴-۷-۵- تیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum-Seidlitzia rosmarinus ۵۱
۸-۵- تیپ¬های گیاهی گروه Seidlitzia rosmarinus ۵۲
۱-۸-۵- تیپ گیاهی Seidlitzia rosmarinus ۵۲
۲-۸-۵- تیپ گیاهی Seidlitzia rosmarinus-Alhagi camelorum ۵۲
۳-۸-۵- تیپ گیاهی Seidlitzia rosmarinus-Artemisia sieberi ۵۳
۴-۸-۵- تیپ گیاهی Seidlitzia rosmarinus-Girgensohnia oppositiflora ۵۳
۹- ۵- تیپ¬های گیاهی گروه Launaea acanthodes ۵۳
۱-۹-۵- تیپ گیاهی ۵۴
Launaea acanthodes-Noaea mucronata-Scariola orentalis ۵۴
۲-۹-۵- تیپ گیاهی Launaea acanthodes-Pteropyrum spp. ۵۴
۳-۹-۵- تیپ گیاهیLaunaea acanthodes-Scariola orientalis-Artemisia sieberi ۵۵
۱۰-۵-تیپ¬های گیاهی گروه Salsola spp. ۵۵
۱-۱۰-۵- تیپ گیاهی Salsola spp.- Halocnemum strobilaceum ۵۶
۲-۱۰-۵- تیپ گیاهی Salsola spp.-Artemisia sieberi-Stipa hohenackeriana ۵۶
۱۱- ۵- تیپ¬های گیاهی گروه Scariola orientalis ۵۷
۱-۱۱-۵- تیپ گیاهیScariola orientalis-Launaea acanthodes-Pteropyrum spp. ۵۷
۲-۱۱-۵- تیپ گیاهی ۵۸
Scariola orientalis-Noaea mucronata-Stipa hohenackeriana ۵۸
۱۲- ۵- تیپ¬های گیاهی گروه Stipagrostis plumosa ۵۸
۱-۱۲-۵-تیپ گیاهی Stipagrostis plumosa-Launaea acanthodes ۵۸
۲- ۱۲-۵- تیپ گیاهی Stipagrostis plumosa-Salsola spp. ۵۹
۱۳- ۵- تیپ¬های گیاهی گروه Tamarix sp. ۶۰
۱- ۱۳-۵- تیپ گیاهی Tamarix sp. ۶۰
۲- ۱۳-۵- تیپ گیاهی Tamarix spp.-Suaeda aegyptiaca ۶۰
۱۴- ۵- تیپ¬های گیاهی گروه منفرد ۶۱
۱- ۱۴-۵- تیپ گیاهی Alhagi camelorum-Aeluropus littoralis ۶۱
۲-۱۴-۵- تیپ گیاهی Cyperus conglomeratus-Salsola tomentosa ۶۱
۳-۱۴-۵- تیپ گیاهی Halanthium purpureum-Anthochlamys polygaloides ۶۲
۴-۱۴-۵- تیپ گیاهی Haloxylon sp. ۶۲
۵- ۱۴-۵- تیپ گیاهی Launaea spinosa-Cornulaca monacantha ۶۳
۶- ۱۴-۵- تیپ گیاهی Limonium sp.-Reaumaria squarrosus ۶۳
۷- ۱۴-۵- تیپ گیاهی Noaea mucronata-Artemisia sieberi ۶۴
۸- ۱۴-۵-تیپ گیاهی Prosopis stephaniana-Tamarix spp. ۶۴
۹-۱۴-۵- تیپ گیاهی Pteropyrum spp.-Launaea acanthodes ۶۵
۱۰- ۱۴-۵-تیپ گیاهی Salsola tomentosa-Nitraria schoberi ۶۵
۱۱- ۱۴-۵-تیپ گیاهی ۶۶
Stipa hohenackeriana-Astragalus spp.-Amygdalus scoparia ۶۶
منابع مورد استفاده ۶۷
پیوست ۶۹

وزن 252 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان قم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت