طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه بیرم (محدوده نقشه چهارگوش بیرم به شماره NG39-04)

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 10 تیر 1402 تعداد بازدید: 77 بازدید

21,000 تومان

116 عدد در انبار

برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح برای حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست بدون شناخت علمی آنها امکان پذیر نیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدید شونده کشور به صورت متنوع، پیوسته و مستمر، به آگاهی از توان منابع مذکور و استعداد اکولوژیکی مناطق نیاز دارد. بنابراین اولین قدم برای برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه منابع، شناسایی جغرافیایی و اکولوژیکی هر منطقه بوده که این امر توسط ارایه طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی بین اجزاء مهم اکوسیستم انجام می‌گیرد. در همین راستا طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور که توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و با همکاری مراکز تحقیقات استانها پیگیری می‌شود، بر اساس دقت نظر در مقوله فوق و با توجه به مساله افزایش جمعیت و بهره برداری گسترده و تؤام با تخریب شدید منابع طبیعی پیش بینی شده و هدف از اجرای آن تعیین شاخص‌ها و ارتباط بین رستنیها و عوامل مؤثر در گسترش و یا نابودی آنها از طریق تیپ بندی پوشش گیاهی و تهیه نقشه‌های مربوط است که در واقع تصویری یا به عبارتی موزاییکی از عناصر گیاهی و رویشگاههای آنها می‌باشد. تا سرانجام کارشناسان و محققان با استفاده از این اطلاعات (که اساس مطالعات بعدی بر آنها استوار است)، طرحهای تحقیقاتی و اجرایی را با دیدگاهی بهتر و شیوه‌ای روشن‌تر انجام داده و برای حفاظت و توسعه این منابع خدادادی در این عرصه‌ها و یا مناطق مشابه گامهای موثری بر دارند. از طرف دیگر با اجرای این طرح داده‌های ارزشمندی به بانک اطلاعات منابع طبیعی کشور افزوده گشته و برنامه ریزی اصولی و صحیح در زمینه منابع طبیعی سهل و آسان می‌شود. طرح شناخت مناطق اکولوژیک از سال ۱۳۶۸ با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ در مناطقی از کشور شروع گردیده و ادامه اجرای آن در استان هرمزگان با مطالعه محدوده یک برگ نقشه توپوگرافی با نام بیرم آغاز گردیده است.

– مقدمه ۱
– چکیده ۲
۱- اهداف اساسی طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور ۱۰
۲- روش بررسی ۱۰
۱-۲- مرحله مقدماتی ۱۰
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۱۱
۳-۲- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۱۱
۳- تشریح نشانه‏های روی نقشه ۱۲
۴- خصوصیات منطقه مورد مطالعه بیرم ۱۵
۱- ۴- موقعیت و وسعت ۱۵
۲- ۴- آب و هوا ۱۶
۳- ۴ – زمین شناسی ۲۳
۴-۴- منابع اراضی و خاک ۲۶
۵- ۴ – کشاورزی ۳۳
۵- تشریح تیپ های گیاهی ۳۴
۱۱-۵- تیپ‌های گیاهی گروه بادام Amygdalus 42
۱-۱-۵- تیپ گیاهی بادام، بنه، کنار
Amygdalus eburnea-Pistacia atlantica-Ziziphus spina Christi 42
۲-۱-۵- تیپ گیاهی بادام، کنار، پیچک
Amygdalus eburnean- Ziziphus spina Christi- Convolvulus acanthocladus 43
۳-۱-۵- تیپ بادام، درمنه، گون
Amygdalus lycioides-Artemisia aucheri-Astragalus spinosa 44
۴-۱-۵- تیپ گیاهی بادام، گون، پیچک
Amygdalus lycioides-Astragalus spinosa-Convolvulus spinosus 45
۵-۱-۵- تیپ بادام، پیچک Amygdalus lycioides-Convolvulus acanthocladus 45
۶-۱-۵- تیپ بادام، باردلنگ،گون
Amygdalus scoparia-Ebenus stellata-Astragalus fasciculifoliusi 46
۷-۱-۵- تیپ بادام، بنه، پیچک
Amygdalus scoparia- Pistacia atlantica-Convolvulus acanthocladus 47
۸-۱-۵- تیپ بادام، بنه، دافنه
Amygdalus scoparia- Pistacia atlantica-Daphne mucronata 48
۹-۱-۵- تیپ بادام، بنه، باردلنگ
Amygdalus scoparia- Pistacia atlantica- Ebenus stellata 49
۲-۵- تیپ‌های گیاهی گروه گون Astragalus 50
۱-۲-۵- تیپ گون، پیچک، بادام
Astragalus fasciculifolius- Convolvulus acanthocladus – Amygdalus eburnea 50
۲-۲-۵- تیپ گون، درمنه، پیچک
Astragalus spinosa-Artemisia aucheri-Convolvulus spinosus 51
۳-۵- تیپ‌های گیاهی گروه پیچک Convolvulus 52
۱-۳-۵- تیپ گیاهی پیچک، گون
Convolvulus acanthocladus-Astragalus fasciculifolius 52
۲-۳-۵- تیپ گیاهی پیچک، کروج، رمس
Convolvulus acanthocladus -Gymnocarpus decander-Hammada salicornica 53
۳-۳-۵- تیپ گیاهی پیچک، منگری
Convolvulus acanthocladus-Platychaete aucheri 54
۴-۳-۵- تیپ گیاهی پیچک، گون، باردلنگ
Convolvulus spinosus-Astragalus spinosa-Ebenus stellata 55
۴-۵- تیپ‌های گیاهی گروه کروج Gymnocarpus 56
۱-۴-۵- تیپ گیاهی کروج، منگری، رمس
Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia- Hammada salicornica 56
۲-۴-۵- تیپ گیاهی کروج، منگری، شصت عروسان
Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia- Limonium axillare 57
۵-۵- تیپ‌های گیاهی گروه رمس Hammada 57
۱-۵-۵- تیپ رمس Hammada salicornica 57
۲-۵-۵- تیپ گیاهی رمس، گون، درمنه
Hammada salicornica- Astragalus spinosus-Artemisia aucheri 58
۳-۵-۵- تیپ رمس، پیچک، گون
Hammada salicornica- Convolvulus acanthocladus – Astragalus fasciculifolius 59
۴-۵-۵- تیپ گیاهی رمس، کروج، منگری
Hammada salicornica- Gymnocarpus decander- Platychaete mucronifolia 60
۵-۵-۵- تیپ رمس، شور گل پنبه‌ای، سندانی
Hammada salicornica-Salsola lachnantha-Anvillea garcini 61
۶-۵-۵- تیپ گیاهی رمس، کنار
Hammada salicornica- Ziziphus spina Christi 61
۶-۵- تیپ‌های گیاهی گروه باتلاقی شور Halocnemum 62
۱-۶-۵- تیپ گیاهی باتلاقی شور، چمن شور، گزرودخانه‌ای
Halocnemum strobilaceum-Aeluropus lagopoides-Tamarix leptopetala 62
۲-۶-۵- تیپ گیاهی باتلاقی شور، شصت عروسان
Halocnemum strobilaceum-Limonium iranicum 63
۳-۶-۵- تیپ گیاهی باتلاقی شور، سیاه شور، چمن شور
Halocnemum strobilaceum-Suaeda vermiculata-Aeluropus lagopoides 64
۷-۵- تیپ‌های گیاهی گروه منگری Platychaete 65
۱-۷-۵- تیپ گیاهی منگری، کروج
Platychaete aucheri-Gymnocarpus decander 65
۸-۵- تیپ‌های گیاهی گروه کهور ایرانی Prosopis 67
۱-۸-۵- تیپ گیاهی، گبر، رمس
Prosopis cineraria-Acacia tortilis- Hammada salicornica 68
۲-۸-۵- تیپ گیاهی کهور ایرانی، کنار، رمس
Prosopis cineraria- Ziziphus spina Christi- Hammada salicornica 69
۳-۸-۵- تیپ کهور ایرانی، کنار، گز رودخانه‌ای
Prosopis cineraria- Ziziphus spina Christi- Tamarix leptopetala 70
۹-۵- تیپ‌های گیاهی گروه باتلاقی اشنان Seidlitzia 70
۱-۹-۵- تیپ گیاهی اشنان، شصت عروسان، شور مصری
Seidlitzia rosmarinus-Limonium suffruticosum-Suaeda fruticosa 71
۲-۹-۵- تیپ گیاهی اشنان، گز رودخانه‌ای، سلمکی
Seidlitzia rosmarinus- Tamarix leptopetala-Atriplex leucoclada 71
۱۰-۵- تیپ‌های گیاهی گروه گز Tamarix 72
۱-۱۰-۵- تیپ گیاهی گزرودخانه‌ای، سلمکی، سیاه شور مصری
Tamarix leptopetala-Atriplex leucoclada- Suaeda aegyptica 72
۲-۱۰-۵- تیپ گیاهی گزرودخانه‌ای، سیاه شور مصری
Tamarix leptopetala- Suaeda aegyptica 73
۳-۱۰-۵- تیپ گیاهی گز رودخانه‌ای، سیاه شور
Tamarix sp. – Suaeda vermiculata 74
۱۱-۵- تیپ‌های گیاهی گروه کنار Ziziphus 75
۱-۱۱-۵- تیپ گیاهی کنار، پیچک
Ziziphus spina-christi-Convolvulus acanthocladus 75
۲-۱۱-۵- تیپ گیاهی کنار، رمس
Ziziphus spina-christi- Hammada salicornica 76
۳-۱۱-۵- تیپ گیاهی کنار، بهمن Ziziphus spina-christi-Stipa capensis 77
۴-۱۱-۵- تیپ گیاهی کنار، بادام، پیچک
spina Christi- Amygdalus scoparia- Convolvulus acanthocladus Ziziphus 78
۵-۱۱-۵- تیپ گیاهی کنار، گون، رمس
Ziziphus spina Christi- Astragalus fasciculifolius- Hammada salicornica 79
۶-۱۱-۵- تیپ گیاهی کنار، پیچک، مریم گلی مصری
Ziziphus spina Christi- Convolvulus acanthocladus -Salvia aegyptica 80
۱۲-۵- تیپ‌های گیاهی گروه قیچ Zygophyllum 81
۱-۱۲-۵- تیپ گیاهی قیچ، کروج
Zygophyllum atriplicoides-Gymnocarpus decander 81
۲-۱۲-۵- تیپ گیاهی قیچ، کروج، منگری
Zygophyllum atriplicoides-Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri 82
۳-۱۲-۵- تیپ گیاهی قیچ، منگری
Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifolia 83
۱۳-۵- تیپ‌های گیاهی منفرد ۸۴
۱-۱۳-۵- تیپ گیاهی منفرد چمن شور، سیاه شور
Aeluropus lagopoides-Suaeda vermiculata 84
۲-۱۳-۵- تیپ گیاهی منفرد حرا، شبه گدک، قلیا
Avicennia marina-Arthrocnemum fruticosum-Salicornia europaea 85
۳-۱۳-۵- تیپ گیاهی منفرد کورگوشتی، کروج، کنار
Capparis cartilaginea- Gymnocarpus decander- Ziziphus spina Christi 86
۴-۱۳-۵- تیپ گیاهی شعران، کروج
Cornulaca monacantha-Gymnocarpus decander 87
۵-۱۳-۵- تیپ گیاهی منفرد نی، چمن شور، گزرودخانه‌ای
Phragmites australis- Aeluropus lagopoides-Tamarix leptopetala 88
۶-۱۳-۵- تیپ گیاهی منفرد بنه، بادام
Pistacia atlantica-Amygdalus scoparia 88
۷-۱۳-۵- تیپ گیاهی منفرد ساحلی، آفتاب پرست ساحلی، سیاه شور
Sphaerocoma aucheri-Heliotropium bacciferum-Suaeda aegyptica 89
– منابع مورد استفاده ۹۱

وزن 362 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه بیرم (محدوده نقشه چهارگوش بیرم به شماره NG39-04)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

116 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه بیرم (محدوده نقشه چهارگوش بیرم به شماره NG39-04)

21,000 تومان

116 عدد در انبار