طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شهرکرد (محدوده نقشه چهارگوش شهرکرد به شماره NI 31-14)

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 10 تیر 1402 تعداد بازدید: 78 بازدید

39,000 تومان

95 عدد در انبار

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه شهرکرد از سال ۱۳۸۵ به مدت ۲ سال به مورد اجرا گذاشته شد. منطقه مورد بررسی در طرح حاضر شامل محدوده یک برگ نقشه کامل توپوگرافی سازمان جغرافیای کشور به شماره NI39-14 با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ به وسعت ۱۵۶۲۵۳۴حدود هکتار  می‌باشد که به عنوان بررسی تیپ‌های گیاهی منطقه شهرکرد انتشار یافته است. قلمرو مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۱ درجه طول شرقی و ۳۲ درجه تا ۳۳ درجه عرض شمالی واقع شده است. بلندترین نقطه ارتفاعی در منطقه قله زردکوه با ارتفاع ۴۵۴۸ متر از سطح دریا و پست‌ترین محل در انتهایی‌ترین نقطه منطقه و جایی که رودخانه کارون از منطقه خارج می‌شود با ارتفاع ۳۱۳ متر از سطح دریا در محدوده جنوب غربی منطقه قرار دارد. از مراکز جمعیتی مهم منطقه مورد مطالعه می‌توان شهرهای شهرکرد، فرخشهر، جونقان، هفشجان، سورشجان، فارسان، دشتک، سامان، بن، داران، چادگان و فریدون شهر را نام برد.

فهرست مندرجات

– مقدمه ۱
– خلاصه ۲
۱- اهداف ۱۲
۲- روش بررسی ۱۲
۱-۲- مرحله مقدماتی ۱۳
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۱۳
۳-۲- مرحله نهایی یا مرحله تلفیق اطلاعات ۱۳
۳- تشریح نشانه‌های روی نقشه ۱۴
۴- خصوصیات منطقه مورد مطالعه شهرکرد ۱۹
۱-۴- موقعیت و مساحت منطقه مورد مطالعه ۱۹
۲-۴- پیشینه تاریخی منطقه مورد بررسی ۱۹
۳-۴- ارتفاعات و پستی و بلندیها ۲۱
۴-۴- آب و هوا ۲۴
۵-۴- زمین شناسی ۳۲
۶-۴- منابع اراضی و خاک ۳۵
۷-۴- کشاورزی و دیگر کاربری اراضی ۴۷
۵- تشریح تیپ‌های گیاهی ۵۰
۱-۵- تیپ‌های گیاهی Acanthophyllum 61
۱-۱-۵- تیپ گیاهی چوبک – گون
Acanthophyllum microcephalum – Astragalus verus 61
۲-۱-۵- تیپ گیاهی چوبک – گون- گوش بره
Acanthophyllum microcephalum – Astragalus verus-Phlomis persica 62
۳-۱-۵- تیپ گیاهی چوبک – استپی- ریش سنبل
Acanthophyllum microcephalum-Stipa hohenackeriana-Psathyrostachys fragilis 63
۲-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Amygdalus 63
۱-۲-۵- تیپ گیاهی بادام – گون
Amygdalus haussknechtii-Astragalus verus 64
۲-۲-۵- تیپ گیاهی بادام – گون گزی-شوخ
Amygdalus orientalis-Astragalus adscendens-Daphne mucronata 65
۳-۲-۵- تیپ گیاهی بادام – گون
Amygdalus orientalis-Astragalus rhodosemius 66
۴-۲-۵- تیپ گیاهی بادام – گون– شیرین بیان
Amygdalus orientalis-Astragalus susianus-Glycyrrhiza glabra 67
۵-۲-۵- تیپ گیاهی بادام – زالزالک
Amygdalus orientalis-Crataegus azarolus 68
۶-۲-۵- تیپ گیاهی بادام – گاوچاق کن
Amygdalus orientalis-Scariola orientalis 69
۷-۲-۵- تیپ گیاهی بادام – استپی-گون
Amygdalus orientalis-Stipa hohenackeriana-Astragalus rhodosemius 69
۳-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Astragalus 70
۱-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- قیاق- شوخ
Astragalus adscendens-Agropyron intermedium-Daphne mucronata 70
۲-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- قیاق- زول
Astragalus adscendens-Agropyron intermedium-Eryngium billardieri 71
۳-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- قیاق- کما
Astragalus adscendens-Agropyron intermedium-Ferula ovina 72
۴-۳-۵- تیپ گیاهی گون – گراسهای یکساله
Astragalus adscendens-Annual grass 73
۵-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی – قنقال – قیاق- جوپیازدار
Astragalus adscendens-Cirsium bracteatum-Agropyrum intermedium-Hordeum bulbosum 74
۶-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی – قنقال – هزار خار
Astragalus adscendens-Cirsium bracteatum-Cousinia bachtiarica 75
۷-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی – قنقال – دافنه
Astragalus adscendens-Cirsium bracteatum-Daphne mucronata 76
۸-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- قنقال- زول
Astragalus adscendens- Cirsium bracteatum-Eryngium billardieri 77
۹-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- قنقال- علف هفت بند
Astragalus adscendens- Cirsium bracteatum-Polygonum leuzeoides 78
۱۰-۳-۵- تیپ گیاهی گون – شوخ
Astragalus adscendens- Daphne mucronata 79
۱۱-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- شوخ – قیاق
Astragalus adscendens-Daphne mucronata- Agropyron intermedium 80
۱۲-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی – شوخ- موسیر
Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Allium hirtifolium 81
۱۳-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی– دافنه- بادام
Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Amygdalus lycioides 82
۱۴-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی– دافنه- بادام
Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Amygdalus orientalis 84
۱۵-۳-۵- تیپ گیاهی گون – شوخ- قنقال
Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Cirsium bracteatum 85
۱۶-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- شوخ – هزارخار
Astragalus adscendens-Daphne mucronata- Cousinia cylindracea 86
۱۷-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی – شوخ- جو وحشی
Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Hordeum bulbosum 87
۱۸-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی – شوخ- آوندول
Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Smyrnium cordifolium 89
۱۹-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- زول- قنقال
Astragalus adscendens–Eryngium billardieri- Cirsium bracteatum 90
۲۰-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- زول- قنقال-دافنه
Astragalus adscendens–Eryngium billardieri- Cirsium bracteatum-Daphne mucronata 91
۲۱-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- زول- هزارخار
Astragalus adscendens-Eryngium billardieri- Cousinia cylindracea 92
۲۲-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی- کما
Astragalus adscendens – Ferula ovina 92
۲۳-۳-۵- تیپ گیاهی گون گزی– گراسهای چند ساله
Astragalus adscendens-perennial grass 93
۲۴-۳-۵- تیپ گیاهی گون – ریش سنبل- هزارخار
Astragalus adscendens-Psathyrostachys fragilis-Cousinia cylindracea 94
۲۵-۳-۵- تیپ گیاهی گون –هزارخار-گراسهای یکساله
Astragalus cephalanthus-Cousinia cylindracea-Annual grasses 95
۲۶-۳-۵- تیپ گیاهی گون – کنار- بهمنی
Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina- christii-Stipa capensis 96
۲۷-۳-۵- تیپ گیاهی گون – قنقال
Astragalus gossypinus-Cirsium congestum 97
۲۸-۳-۵- تیپ گیاهی گون – اسپرس – کلاه میرحسن
Astragalus murinus-Onobrychis cornuta-Acantholimon sp. 98
۲۹-۳-۵- تیپ گیاهی گون- شکرتیغال
Astragalus spinosus-Echinops dichorus 99
۳۰-۳-۵- تیپ گیاهی گون- بهمنی
Astragalus spinosus-Stipa capensis 99
۳۱-۳-۵- تیپ گیاهی گون – قیاق- علف پشمکی
Astragalus susianus-Agropyron intermedium-Bromus tomentellus 101
۳۲-۳-۵- تیپ گیاهی گون – قیاق- زول
Astragalus susianus-Agropyron intermedium-Eryngium billardieri 102
۳۳-۳-۵- تیپ گیاهی گون – قیاق- گل گندمی
Astragalus susianus-Agropyron intermedium-Serratula latifolia 103
۳۴-۳-۵- تیپ گیاهی گون – هزارخار- گوش بره
Astragalus susianus-Cousinia cylindracea-Phlomis olivieri 104
۳۵-۳-۵- تیپ گیاهی گون- شیرین بیان– گراسهای یکساله
Astragalus susianus-Glycyrrhiza glabra -Annual grasses 104
۳۶-۳-۵- تیپ گیاهی گون- کنگر– گراسهای یکساله
Astragalus susianus-Gundelia tournefortii-Annual grasses 105
۳۷-۳-۵- تیپ گیاهی گون- گوش بره – چوبک
Astragalus susianus-Phlomis persica-Acanthophyllum microcephalum 106
۳۸-۳-۵- تیپ گیاهی گون- ریش سنبل– استپی
Astragalus susianus-Psathyrostachys fragilis-Stipa hohenackeriana 107
۳۹-۳-۵- تیپ گیاهی گون- گل گندمی
Astragalus susianus-Serratula latifolia 108
۴۰-۳-۵- تیپ گیاهی گون- پیکل
Astragalus susianus- Smyrniopsis aucheri 108
۴۱-۳-۵- تیپ گیاهی گون- تلخ بیان
Astragalus susianus-Sophora alopecuroides 109
۴۲-۳-۵- تیپ گیاهی گون- بومادران
Astragalus tragacantha-Achillea santolina 110
۴۳-۳-۵- تیپ گیاهی Astragalus tragacanth-Daphne mucronata 111
۴۴-۳-۵- تیپ گیاهی گون- چوبک – علف پشمکی
Astragalus verus -Acanthophyllum microcephalum –Bromus tomentellus 111
۴۵-۳-۵- تیپ گیاهی گون – چوبک-گوش بره
Astragalus verus-Acanthophyllum microcephalum-Phlomis persica 112
۴۶-۳-۵- تیپ گیاهی گون – چوبک-گاوچاق کن
Astragalus verus-Acanthophyllum microcephalum-Scariola orientalis 113
۴۷-۳-۵- تیپ گیاهی گون – قیاق- زول
Astragalus verus-Agropyron intermedium-Eryngium billardieri 114
۴۸-۳-۵- تیپ گیاهی گون – علف پشمکی- گراسهای یکساله
Astragalus verus-Bromus tomentellus-Annual grasses 115
۴۹-۳-۵- تیپ گیاهی گون – هزارخار- زول
Astragalus verus-Cousinia bachtiarica-Eryngium billardieri 116
۵۰-۳-۵- تیپ گیاهی گون – هزارخار
Astragalus verus-Cousinia cylindracea 117
۵۱-۳-۵- تیپ گیاهی گون- هزارخار- گاوچاق کن
Astragalus verus- Cousinia cylindracea –Scariola orientalis 118
۵۲-۳-۵- تیپ گیاهی گون -زول
Astragalus verus-Eryngium billardieri 119
۵۳-۳-۵- تیپ گیاهی گون –گچ دوست
Astragalus verus-Gypsophila virgata 120
۵۴-۳-۵- تیپ گیاهی گون –گاو چاق کن
Astragalus verus-Scariola orientalis 121
۵۵-۳-۵- تیپ گیاهی گون –گاو چاق کن -هزارخار
Astragalus verus-Scariola orientalis-Cousinia cylindracea 122
۴-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Centaurea 123
۱-۴-۵- تیپ گیاهی گل گندم – چوبک
Centaurea gaubae-Acanthophyllum microcephalum 123
۲-۴-۵- تیپ گیاهی گل گندم– گاوچاق کن
Centaurea gaubae – Scariola orientalis 124
۵-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Cousinia cylindracea 124
۱-۵-۵- تیپ گیاهی هزارخار – گون
Cousinia cylindracea -Astragalus verus 125
۲-۵-۵- تیپ گیاهی هزارخار- گون- گاوچاق کن
Cousinia cylindracea – Astragalus verus –Scariola orientalis 126
۳-۵-۵- تیپ گیاهی هزارخار – گاوچاق کن
Cousinia cylindracea –Scariola orientalis 127
۶-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Daphne 128
۱-۶-۵- تیپ گیاهی دافنه- قیاق – کما
Daphne mucronata- Agropyron intermedium- Ferula ovina 128
۲-۶-۵- تیپ گیاهی دافنه- قیاق – آوندول
Daphne mucronata- Agropyron intermedium- Smyrnium cordifolium 129
۳-۶-۵- تیپ گیاهی شوخ – گون
Daphne mucronata -Astragalus adscendens 129
۴-۶-۵- تیپ گیاهی شوخ – لاله واژگون- ترشک
Daphne mucronata-Fritillaria imperialis-Rumex pontica 130
۵-۶-۵- تیپ گیاهی شوخ- گچ دوست
Daphne mucronata-Gypsophila virgata 131
۷-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Ferula 132
۱-۷-۵- تیپ گیاهی کما- گون گزی
Ferula ovina – Astragalus adscendens 132
۲-۷-۵- تیپ گیاهی کما- شوخ
Ferula ovina- Daphne mucronata 133
۳-۷-۵- تیپ گیاهی کما- زول
Ferula ovina- Eryngium billardieri 134
۸-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Gundelia 135
۱-۸-۵- تیپ گیاهی گنگر – قیاق- گراسهای یکساله
Gundelia tournefortii-Agropyron intermedium-Annual grasses 135
۲-۸-۵- تیپ گیاهی گنگر – گراسهای یکساله – فوربهای یکساله
Gundelia tournefortii- Annual grasses -Annual forbs 136
۹-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Quercus 137
۱-۹-۵- تیپ گیاهی بلوط Quercus persica 137
۲-۹-۵- تیپ گیاهی بلوط- اراضی کشاورزی
Quercus persica-Cultivated Land 139
۱۰-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Scariola 139
۱-۱۰-۵- تیپ گیاهی گاوچاق کن – چوبک
Scariola orientalis-Acanthophyllum microcephalum 139
۲-۱۰-۵- تیپ گیاهی گاوچاق کن – گون
Scariola orientalis-Astragalus verus 140
۳-۱۰-۵- تیپ گیاهی گاوچاق کن – علف پشمکی- استپی
Scariola orientalis-Bromus tomentellus-Stipa hohenackeriana 141
۴-۱۰-۵- تیپ گیاهی گاوچاق کن – گل گندم
Scariola orientalis- Centaurea gaubae 142
۵-۱۰-۵- تیپ گیاهی گاوچاق کن – هزار خاره
Scariola orientalis- Cousinia cylindracea 143
۶-۱۰-۵- تیپ گیاهی گاوچاق کن – فرفیون
Scariola orientalis- Euphorbia sp. 144
۱۱-۵- تیپ‌های گیاهی گروه منفردها ۱۴۵
۱-۱۱-۵- تیپ گیاهی قیاق- علف پشمکی
Agropyron intermedium-Bromus tomentellus 145
۲-۱۱-۵- تیپ گیاهی آسمانی – علف شور
Anabasis aphylla-Salsola tomentosa 145
۳-۱۱-۵- تیپ گیاهی درمنه – گاوچاق کن
Artemisia sieberi-Scariola orientalis 146
۴-۱۱-۵- تیپ گیاهی کافوری – گاوچاق کن – گون
Camphorosma monspeliacum-Scariola orientalis-Astragalus verus 147
۵-۱۱-۵- تیپ گیاهی مهلب– دافنه- قنقال
Cerasus mahaleb-Daphne mucronata-Cirsium bracteatum 148
۶-۱۱-۵- تیپ گیاهی زالزالک – گون – گراسهای یکساله
Crataegus azarolus-Astragalus susianus-Annual grasses 149
۷-۱۱-۵- تیپ گیاهی زول – گل گندمی
Eryngium billardieri –Serratula latifolia 150
۸-۱۱-۵- تیپ گیاهی چویل- گون
Ferulago angulata-Astragalus murinus 150
۹-۱۱-۵- تیپ گیاهی شیرین بیان– گراسهای یکساله
Glycyrrhiza glabra -Annual grasses 151
۱۰-۱۱-۵- تیپ گیاهی گچ دوست Gypsophila virgata 152
۱۱-۱۱-۵- تیپ گیاهی کرقیچ- گاوچاق کن
Hertia angustifolia-Scariola orientalis 152
۱۲-۱۱-۵- تیپ گیاهی ارس Juniperus excelsa 153
۱۳-۱۱-۵- تیپ گیاهی گلپر- گون
Heracleum lasiopetalum-Astragalus schistocalyx 154
۱۴-۱۱-۵- تیپ گیاهی گوش بره – گاوچاق کن
Phlomis persica–Scariola orientalis 155
۱۵-۱۱-۵- تیپ گیاهی بنه- بادام کوهی
Pistacia atlantica-Amygdalus orientalis 156
۱۶-۱۱-۵- تیپ گیاهی جاشیر – گون-هزار خار
Prangos uloptera-Cousinia bachtiarica -Astragalus miryacanthus 157
۱۷-۱۱-۵- تیپ گیاهی ترشک – لاله واژگون
Rumex ponticus -Fritillaria imperialis 157
۱۸-۱۱-۵- تیپ گیاهی بهمنی – دم روباهک
Stipa capensis-Lophochloa phleoides 158
۱۹-۱۱-۵- تیپ گیاهی عنصل –گون- بهمنی
Urginea maritima-Astragalus fasciculifolius-Stipa capensis 159
۲۰-۱۱-۵- تیپ گیاهی پنج انگشت- گز
Vitex pseudo-Negundo -Tamarix sp. 160
– منابع مورد استفاده ۱۶۱
– پیوست ۱۶۳
– خلاصه انگلیسی ۱۸۰
– فهرست انتشارات ۱۸۲

وزن 525 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شهرکرد (محدوده نقشه چهارگوش شهرکرد به شماره NI 31-14)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

95 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شهرکرد (محدوده نقشه چهارگوش شهرکرد به شماره NI 31-14)

39,000 تومان

95 عدد در انبار