طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان چهارمحال و بختیاری

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 10 تیر 1402 تعداد بازدید: 85 بازدید

38,000 تومان

120 عدد در انبار

طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان چهارمحال­ و­بختیاری شامل چهار برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه­ های چهارگوش ایرانی به­نام­ های شهرکرد (NI 39-14)، اصفهان (NI 39-15)، رامهرمز (NH 39-02) و سمیرم (NH 39-03) از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به ­وسعت حدود ۱۶۳۲۸۳۵ هکتار به­ عنوان بررسی تیپ‌های گیاهی استان چهارمحال­ و­ بختیاری، انتشار یافته است. این منطقه در موقعیت جغرافیایی بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۶ دقیقه طول شرقی گرینویچ واقع شده است. گزارش حاضر شرح واحدهای تفکیک­ شده در نقشه ۲۵۰۰۰/۱ پیوست است که حاصل مطالعات صحرایی پوشش گیاهی در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ و انطباق نقشه­های تیپ­های گیاهی، ارزیابی منابع و قابلیت اراضی و نقشه­ های هواشناسی و طبقه­بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه می­ باشد.

فهرست مندرجات

مقدمه ۱
۱- اهداف اساسی طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور ۴
۲- روش بررسی ۵
۲-۱- مرحله مقدماتی ۵
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۶
۲-۳- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۶
۲-۴- یکپارچه¬سازی و تهیه گزارش استانی ۷
۳- تشریح نشانه‏های روی نقشه ۸
۴- تشریح خصوصیات استان چهارمحال¬وبختیاری ۱۰
۴-۱- مشخصات عمومی منطقه ۱۰
۴-۲- موقعیت اقتصادی ۱۳
۴-۳- آب و هوا ۱۳
۴-۴- مهم¬ترین جاذبه های باستان¬شناسی و تاریخی استان چهارمحال¬وبختیاری ۱۶
۴-۵- زمین¬شناسی ۱۷
۴-۶- منابع اراضی و خاک ۱۷
۴-۷- کشاورزی و دیگر کاربرهای اراضی ۲۲
۵- تشریح تیپ¬های گیاهی ۲۴
۵-۱- تیپ‌های گیاهی گروه چوبک (Acanthophyllum) 42
۵-۱-۱- تیپ گیاهی چوبک-گون Acanthophyllum microcephalum-Astragalus verus 42
۵-۱-۲- تیپ گیاهی چوبک-گون-گوش¬بره Acanthophyllum microcephalum-Astragalus verus-Phlomis persica 43
۵-۱-۳- تیپ گیاهی چوبک-استپی-ریش¬سنبل Acanthophyllum microcephalum-Stipa hohenackeriana-Psathyrostachys fragilis 43
۵-۲- تیپ‌های گیاهی گروه چمن¬گندمی (Agropyron) 45
۵-۲-۱- تیپ گیاهی چمن¬گندمی¬میانی-گون Agropyron intermedium-Astragalus sp.. 45
۵-۲-۲- تیپ گیاهی چمن¬گندمی¬میانی-علف¬پشمکی Agropyron intermedium-Bromus tomentellus 46
۵-۳- تیپ‌های گیاهی گروه بادام (Amygdalus) 47
۵-۳-۱- تیپ گیاهی بادام¬زاگرسی–گون Amygdalus haussknechtii-Astragalus verus 47
۵-۳-۲- تیپ گیاهی بادا¬م¬شرقی–گون گزی-خوشک Amygdalus orientalis-Astragalus adscendens-Daphne mucronata 48
۵-۳-۳- تیپ گیاهی بادام¬شرقی– گون Amygdalus orientalis-Astragalus rhodosemius 49
۵-۳-۴- تیپ گیاهی بادام¬شرقی–گون–شیرین¬بیان Amygdalus orientalis-Astragalus susianus-Glycyrrhiza glabra 49
۵-۳-۵- تیپ گیاهی بادام¬شرقی–زالزالک Amygdalus orientalis-Crataegus azarolus 50

۵-۳-۶- تیپ گیاهی بادام¬شرقی– استپی¬بیابانی-گون Amygdalus orientalis-Stipa hohenackeriana-Astragalus rhodosemius 51
۵-۳-۷- تیپ گیاهی بادام¬کوهی-هزارخار Amygdalus scoparia-Cousinia sp. 52
۵-۳-۸- تیپ گیاهی بادام-هزارخار-خوشک Amygdalus sp.-Cousinia sp.-Daphne mucronata 53
۵-۳-۹- تیپ گیاهی بادام-پسته . Amygdalus sp.-Pistacia sp. 53
۵-۴- تیپ‌های گیاهی گروه گون (Astragalus) 55
۵-۴-۱- تیپ گیاهی گون¬گزی-قیاق-خوشک Astragalus adscendens-Agropyron intermedium-Daphne mucronata 55
۵-۴-۲- تیپ گیاهی گون گزی- قیاق- زول Astragalus adscendens-Agropyron intermedium-Eryngium billardieri 56
۵-۴-۳- تیپ گیاهی گون–گراس¬های یک¬ساله Astragalus adscendens-Annual grasses 57
۵-۴-۴- تیپ گیاهی گون¬گزی– قنقال- قیاق-جوپیازدار Astragalus adscendens-Cirsium bracteosum-Agropyron intermedium-Hordeum bulbosum 58
۵-۴-۵- تیپ گیاهی گون¬گزی– قنقال–هزارخار Astragalus adscendens-Cirsium bracteosum-Cousinia bachtiarica 59
۵-۴-۶- تیپ گیاهی گون¬گزی–قنقال–دافنه Astragalus adscendens-Cirsium bracteosum-Daphne mucronata 59
۵-۴-۷- تیپ گیاهی گون¬گزی-قنقال-زول Astragalus adscendens- Cirsium bracteosum-Eryngium billardieri 60
۵-۴-۸- تیپ گیاهی گون¬گزی-قنقال-علف¬هفت¬بند Astragalus adscendens-Cirsium bracteosum-Polygonum luzuloides 61
۵-۴-۹- تیپ گیاهی گون–خوشک Astragalus adscendens-Daphne mucronata 62
۵-۴-۱۰- تیپ گیاهی گون¬گزی-خوشک-قیاق Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Agropyron intermedium 63
۵-۴-۱۱- تیپ گیاهی گون¬گزی-خوشک-موسیر Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Allium hirtifolium 64
۵-۴-۱۲- تیپ گیاهی گون¬گزی–خوشک-بادام Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Amygdalus lycioides 65
۵-۴-۱۳- تیپ گیاهی گون¬گزی–خوشک-بادام¬شرقی ¬¬ Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Amygdalus orientalis 66
۵-۴-۱۴- تیپ گیاهی گون¬گزی–خوشک-قنقال Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Cirsium bracteosum 67
۵-۴-۱۵- تیپ گیاهی گون¬گزی-خوشک-جو¬وحشی Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Hordeum bulbosum 68
۵-۴-۱۶- تیپ گیاهی گون¬گزی–خوشک-جاشیر Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Prangos ferulacea 69
۵-۴-۱۷- تیپ گیاهی گون¬گزی-خوشک-آوندول Astragalus adscendens-Daphne mucronata-Smyrnium cordifolium 70

۵-۴-۱۸- تیپ گیاهی گون¬گزی-زول-قنقال Astragalus adscendens-Eryngium billardieri-Cirsium bracteosum 71
۵-۴-۱۹- تیپ گیاهی گون¬گزی-زول-قنقال-خوشک Astragalus adscendens-Eryngium billardieri- Cirsium bracteosum-Daphne mucronata 72
۵-۴-۲۰- تیپ گیاهی گون¬گزی–گراس¬های چندساله Astragalus adscendens-prennial grasses 73
۵-۴-۲۱- تیپ گیاهی گون¬گزی–ریش¬سنبل-هزارخار استوانه¬ای Astragalus adscendens-Psathyrostachys fragilis-Cousinia cylindracea 74
۵-۴-۲۲- تیپ گیاهی گون–هزارخار استوانه¬ای-گراس¬های یک¬ساله Astragalus cephalanthus-Cousinia cylindracea-Annual grasses 75
۵-۴-۲۳- تیپ گیاهی انزروت–بهمن Astragalus fasciculifolius-Stipa capensis 76
۵-۴-۲۴- تیپ گیاهی گون-اسپرس پشته¬ای–کلاه¬میرحسن Astragalus murinus-Onobrychis cornuta-Acantholimon sp. 77
۵-۴-۲۵- تیپ گیاهی گون-قیاق Astragalus spp.-Agropyron intermedium 77
۵-۴-۲۶- تیپ گیاهی گون-علف¬پشمکی Astragalus spp.-Bromus tomentellus 78
۵-۴-۲۷- تیپ گیاهی گون-خوشک Astragalus spp.-Daphne mucronata 79
۵-۴-۲۸- تیپ گیاهی گون-خوشک-قیاق Astragalus spp.-Daphne mucronata-Agropyron intermedium 80
۵-۴-۲۹- تیپ گیاهی گون-فرفیون Astragalus sp.-Euphorbia sp.. 81
۵-۴-۳۰- تیپ گیاهی گون-سنبله¬ای ارغوانی Astragalus spp.-Stachys inflata 82
۵-۴-۳۱- تیپ گیاهی گون-قیاق-علف¬پشمکی Astragalus susianus-Agropyron intermedium-Bromus tomentellus 82
۵-۴-۳۲- تیپ گیاهی گون-قیاق-زول Astragalus susianus-Agropyron intermedium-Eryngium billardieri 83
۵-۴-۳۳- تیپ گیاهی گون-قیاق-گل¬گندمی Astragalus susianus-Agropyron intermedium-Serratula latifolia 84
۵-۴-۳۴- تیپ گیاهی گون-هزارخار استوانه¬ای-گوش¬بره Astragalus susianus-Cousinia cylindracea-Phlomis olivieri 85
۵-۴-۳۵- تیپ گیاهی گون-شیرین¬بیان–گراس¬های یک¬ساله Astragalus susianus-Glycyrrhiza glabra-Annual grasses 86
۵-۴-۳۶- تیپ گیاهی گون-کنگر–گراس¬های یک¬ساله Astragalus susianus-Gundelia tournefortii-Annual grasses 86
۵-۴-۳۷- تیپ گیاهی گون-گوش¬بره–چوبک¬ایرانی Astragalus susianus-Phlomis persica-Acanthophyllum microcephalum 87
۵-۴-۳۸- تیپ گیاهی گون- ریش¬سنبل Astragalus susianus-Psathyrostachys fragilis 88
۵-۴-۳۹- تیپ گیاهی گون- ریش¬سنبل- استپی¬بیابانی Astragalus susianus-Psathyrostachys fragilis-Stipa hohenackeriana 89
۵-۴-۴۰- تیپ گیاهی گون-پیکل Astragalus susianus-Smyrniopsis aucheri 89

۵-۴-۴۱- تیپ گیاهی گون-تلخ¬بیان Astragalus susianus-Sophora alopecuroides 90
۵-۴-۴۲- تیپ گیاهی گون-بومادران Astragalus tragacantha-Achillea santolina 91
۵-۴-۴۳- تیپ گیاهی گون-چوبک¬ایرانی–علف¬پشمکی Astragalus verus-Acanthophyllum microcephalum–Bromus tomentellus 92
۵-۴-۴۴- تیپ گیاهی گون–چوبک ایرانی-گوش¬بره Astragalus verus-Acanthophyllum microcephalum-Phlomis 92
۵-۴-۴۵- تیپ گیاهی گون–چوبک-گاوچاق¬کن Astragalus verus-Acanthophyllum microcephalum-Scariola orientalis 93
۵-۴-۴۶- تیپ گیاهی گون-قیاق-زول Astragalus verus-Agropyron intermedium-Eryngium billardieri 94
۵-۴-۴۷- تیپ گیاهی گون–علف¬پشمکی-گراس¬های یک¬ساله Astragalus verus-Bromus tomentellus-Annual grasses 95
۵-۴-۴۸- تیپ گیاهی گون–هزارخار استونه¬ای Astragalus verus-Cousinia cylindracea 96
۵-۴-۴۹- تیپ گیاهی گون-هزارخار استونه¬ای –گاوچاق¬کن Astragalus verus-Cousinia cylindracea-Scariola orientalis 97
۵-۴-۵۰- تیپ گیاهی گون-زول Astragalus verus-Eryngium billardieri 98
۵-۴-۵۱- تیپ گیاهی گون–گاو چاق¬کن Astragalus verus-Scariola orientalis 99
۵-۴-۵۲- تیپ گیاهی گون–گاو چاق¬کن –هزارخار استوانه¬ای Astragalus verus-Scariola orientalis-Cousinia cylindracea 100
۵-۵- تیپ¬های گیاهی گروه گل¬گندم (Centaurea) 101
۵-۵-۱- تیپ گیاهی گل¬گندم¬سفید–چوبک¬ایرانی Centaurea gaubae-Acanthophyllum microcephalum 101
۵-۵-۲- تیپ گیاهی گل¬گندم¬سفید–گاوچاق¬کن Centaurea gaubae–Scariola orientalis 102
۵-۶- تیپ¬های گیاهی گروه هزارخار (Cousinia) 103
۵-۶-۱- تیپ گیاهی هزارخاره بختیاری–گون Cousinia bachtiarica-Astragalus verus 103
۵-۶-۲- تیپ گیاهی هزارخاره بختیاری-کما-گون Cousinia cylindracea-Ferula ovina-Astragalus verus 104
۵-۶-۳- تیپ گیاهی هزارخاراستوانه¬ای-کنگر-زول Cousinia cylindracea-Gundelia tournefortii-Eryngium billardieri 105
۵-۷- تیپ¬های گیاهی گروه خوشک (Daphne) 106
۵-۷-۱- تیپ گیاهی خوشک-قیاق-آوندول Daphne mucronata-Agropyron intermedium-Smyrnium cordifolium 106
۵-۷-۲- تیپ گیاهی خوشک–گون¬گزی Daphne mucronata-Astragalus adscendens 107
۵-۷-۳- تیپ گیاهی خوشک–گون¬گزی–قنقال Daphne mucronata- Astragalus adscendens-Cirsium bracteosum 107
۵-۷-۴- تیپ گیاهی خوشک-زالزالک-گون¬گزی Daphne mucronata-Crataegus sp.-Astragalus adscendens 108

۵-۷-۵- تیپ گیاهی خوشک–لاله واژگون-ترشک Daphne mucronata-Fritillaria imperialis-Rumex ponticus 109
۵-۷-۶- تیپ گیاهی خوشک-جاشیر–گون¬گزی Daphne mucronata-Prangos ferulacea-Astragalus adscendens 110
۵-۸- تیپ¬های گیاهی گروه کما (Ferula) 111
۵-۸-۱- تیپ گیاهی کما-خوشک Ferula angulata-Daphne mucronata 111
۵-۸-۲- تیپ گیاهی کما-خوشک Ferula ovina-Daphne mucronata 112
۵-۹- تیپ¬های گیاهی گروه جاشیر (Prangos) 113
۵-۹-۱- تیپ گیاهی جاشیر–گون¬گزی-خوشک Prangos ferulacea-Astragalus adscendens-Daphne mucronata 113
۵-۹-۲- تیپ گیاهی جاشیر-خوشک-گون¬گزی Prangos ferulacea-Daphne mucronata-Astragalus adscendens 114
۵-۹-۳- تیپ گیاهی جاشیر– هزارخار-گون Prangos uloptera-Cousinia bachtiarica-Astragalus myriacanthus 115
۵-۱۰- تیپ¬های گیاهی گروه بلوط (Quercus) 116
۵-۱۰-۱- تیپ گیاهی بلوط Quercus persica 116
۵-۱۰-۲- تیپ گیاهی بلوط-گراس¬های یک¬ساله Quercus persica-Annual grass 118
۵-۱۰-۳- تیپ گیاهی بلوط-اراضی کشاورزی Quercus persica-Cultivated Land 118

۶-۱۱- تیپ¬های گیاهی گروه گاوچاق¬کن (Scariola) 120
۵-۱۱-۱- تیپ گیاهی گاوچاق¬کن–گون Scariola orientalis-Astragalus verus 120
۵-۱۱-۲- تیپ گیاهی گاوچاق¬کن–علف¬پشمکی-استپی¬بیابانی Scariola orientalis-Bromus tomentellus-Stipa hohenackeriana 121
۵-۱۱-۳- تیپ گیاهی گاوچاق¬کن–هزارخار استوانه¬ای Scariola orientalis-Cousinia cylindracea 121
۵-۱۱-۴- تیپ گیاهی گاوچاق¬کن-هزارخار Scariola orientalis-Cousinia sp.. 122
۵-۱۱-۵- تیپ گیاهی گاوچاق¬کن–فرفیون Scariola orientalis-Euphorbia sp.. 124
۵-۱۲- تیپ‌های گیاهی گروه منفردها ۱۲۵
۵-۱۲-۱- تیپ گیاهی افرا-ارژن Acer monspessulanum-Amygdalus elaeagnifolia 125
۵-۱۲-۲- تیپ گیاهی دم¬روباهی Alopecurus arundinaceus 126
۵-۱۲-۳- تیپ‌ گیاهی درمنه-گاو چاق¬کن Artemisia sieberi-Scariola orientalis 127
۵-۱۲-۴- تیپ گیاهی کافوری–گاوچاق¬کن–گون Camphorosma monspeliacum-Scariola orientalis-Astragalus verus 128
۵-۱۲-۵- تیپ گیاهی محلب–خوشک-قنقال Cerasus mahaleb-Daphne mucronata-Cirsium bracteosum 128
۵-۱۲-۶- تیپ گیاهی قنقال-گون¬گزی Cirsium bracteusum-Astragalus adscendens 129
۵-۱۲-۷- تیپ گیاهی زالزالک–گون–گراس¬های یک¬ساله Crataegus azarolus-Astragalus susianus-Annual grasses 130
۵-۱۲-۸- تیپ گیاهی زبان¬گنجشک–زالزالک Fraxinus rotundifolia-Crataegus aronia 131
۵-۱۲-۹- تیپ گیاهی شیرین¬بیان–گراس¬های یک¬ساله Glycyrrhiza glabra-Annual grasses 132
۵-۱۲-۱۰- تیپ گیاهی گنگر–گراس¬های یک¬ساله-فورب¬های یک¬ساله Gundelia tournefortii-Annual grasses-Annual forbs 132
۵-۱۲-۱۱- تیپ گیاهی گلپر-گون Heracleum lasiopetalum-Astragalus shistocaly 133
۵-۱۲-۱۲- تیپ گیاهی کرقیچ-گاو چاق¬کن Hertia angustifolia-Scariola orientalis 134
۵-۱۲-۱۳- تیپ گیاهی ارس-رخنمون¬سنگی Juniperus excelsa-Rock 135
۵-۱۲-۱۴- تیپ گیاهی خارگونی-هزارخار بیابانی Noaea mucronata-Cousinia piptocephala 135
۵-۱۲-۱۵- تیپ گیاهی گوش¬بره–گاو چاق¬کن Phlomis persica–Scariola orientalis 136
۵-۱۲-۱۶- تیپ گیاهی ترشک–لاله¬واژگون Rumex ponticus-Fritillaria imperialis 137
۶- فهرست گیاهان استان چهارمحال¬وبختیاری ۱۳۷

وزن 464 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان چهارمحال و بختیاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

120 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان چهارمحال و بختیاری

38,000 تومان

120 عدد در انبار