طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شمال شرقی ایلام (محدوده نقشه چهارگوش کوهدشت به شماره NJ 38-12)

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 1 مرداد 1402 تعداد بازدید: 2,195 بازدید

29,000 تومان

96 عدد در انبار

طرح شناخت مناطق اکولوژیک با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی اجرا می‌گردد. منطقه مورد مطالعه محدوده چهار گوش نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ کوهدشت به شماره NI38-12 در مختصات ۴۶ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۴۸ درجه و طول شرقی و ۳۳ درجه تا ۳۴ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و وسعت کل منطقه برابر ۱۵۴۷۱۰۸ هکتار می‌باشد.

ارتفاع این مناطق بین ۴۰۰ تا ۲۷۹۰ متر از سطح دریا متغیر می‌باشد. مراکز جمعیتی مهم منطقه شهرهای ایوان، ایلام، شیروان چرداول، دره شهر و بخش‌هائی از آبدانان را شامل می‌شود.

در مطالعه حاضر با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی، با انجام عملیات گسترده میدانی تیپ‌های گیاهی بر اساس روش نمود ظاهری تفکیک شده‌اند. تفسیر ویژگی‌های اکولوژیک واحدهای رویشی با استفاده از نتایج بررسی‌های اقلیم، زمین شناسی، خاک، شیب، جهت، اقلیم و قابلیت اراضی صورت گرفته است.

مقدمه ۱
خلاصه ۲
۱- اهداف ۹
۲- روش بررسی ۹
۱-۲- مرحله مقدماتی ۱۰
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۱۰
۳-۲- مرحله نهایی یا مرحله تلفیق اطلاعات ۱۰
۳- تشریح نشانه‌های روی نقشه ۱۱
۴- خصوصیات منطقه مورد مطالعه کوهدشت ۱۴
۱-۴- کلیات ۱۴
۱-۱-۴- ناحیه رویشی زاگرس ۱۴
۲-۱-۴- استان ایلام ۱۵
۲-۴- موقعیت و وسعت منطقه مورد مطالعه ۱۷
۳-۴- آب و هوا ۱۸
۴-۴- زمین شناسی ۲۰
۵-۴- هیدرولوژی ۲۱
۶-۴- منابع اراضی و خاک ۲۲
۷-۴- کشاورزی و دیگر کاربری‌های اراضی ۳۲
۸-۴- ویژگی‌های فلور منطقه مورد مطالعه ۳۴
۵- تشریح تیپ‌های گیاهی ۴۲
۱-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Amygdalus sp. 50
۱-۱-۵- تیپ گیاهی Amygdalus lycioides 50
۲-۱-۵- تیپ گیاهی Amygdalus lycioides-Aegilops crassa 51
۳-۱-۵- تیپ گیاهی Amygdalus lycioides – Annual grasses 51
۴-۱-۵- تیپ گیاهی
Amygdalus lycioides-Astragalus fasciculifolius- Noaea mucronata 52
۵-۱-۵- تیپ گیاهی
Amygdalus lycioides-Astragalus fasciculifolius-Annual grasses 53
۶-۱-۵- تیپ گیاهی
Amygdalus lycioides-Centaurea virgata-Astragalus fasciculifolius 53
۷-۱-۵- تیپ گیاهی Amygdalus lycioides-Echinops ritrodes 54
۸-۱-۵- تیپ گیاهی
Amygdalus lycioides-Noaea mucronata-Carthamus oxycantha 55
۹-۱-۵- تیپ گیاهی Amygdalus lycioides-Quercus brantii 55
۱۰-۱-۵- تیپ گیاهی Amygdalus arabica-Quercus brantii 56
۱۱-۱-۵- تیپ گیاهی
Amygdalus arabica-Quercus brantii-Annual grasses 56
۲-۵- گروه تیپ‌های گیاهی Annual grasses 57
۱-۲-۵- تیپ گیاهی Annual grasses-Annual forbs 57
۲-۲-۵- تیپ گیاهی Annual grasses-Convolvulus reticulates 58
۳-۵- گروه تیپ‌های گیاهی Astragalus spp. 58
۱-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus fasciculifolius-Amygdalus lycioides 58
۲-۳-۵- تیپ گیاهی Astragalus ecbatanus-Scrophularia striata 59
۳-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus fasciculifolius-Amygdalus arabica-Annual grasses 60
۴-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus fasciculifolius-Annual grasses- Anuual forbs 60
۵-۳-۵- تیپ گیاهی Astragalus fasciculifolius-Echinops ritrodes 61
۶-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus fasciculifolius- Gypsophila virgata 61
۷-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus fasciculifolius- Noaea mucronata-Centaurea virgata 62
۸-۳-۵- تیپ گیاهی Astragalus fasciculifolius-Phlomis anisodonta 62
۹-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus fasciculifolius- Phlomis olivieri-Annual grasses 63
۱۰-۳-۵- تیپ گیاهی Astragalus fasciculifolius-Teucrium polium 64
۱۱-۳- ۵- تیپ گیاهی Astragalus gossypinus-Amygdalus orientalis 64
۱۲-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus spp.–Amygdalus scoparia–Daphne mucronata 65
۱۳-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus spp.-Festuca ovina-Hordeum bulbosum 66
۱۴-۳-۵- تیپ گیاهی
Astragalus supervisus-Daphne mucronata-Poa bulbosa 67
۱۵-۳-۵- تیپ گیاهی Astragalus spp.-Ferula sp. 69
۴-۵- گروه تیپ‌های گیاهی Centaurea virgata 69
۱-۴-۵- تیپ گیاهی
Centaurea virgata-Carthamus oxycantha- Convolvulus reticulates 69
۲-۴-۵- تیپ گیاهی Centaurea virgata- Thymbra spicata 70
۵-۵- گروه تیپ‌های گیاهی Echinops ritrodes 70
۱-۵-۵- تیپ گیاهی Echinops ritrodes- Amygdalus lycioides 70
۲-۵-۵- تیپ گیاهی
Echinops ritrodes- Convolvulus oxyphyllus- Annual grasses 71
۳-۵-۵- تیپ گیاهی Echinops ritrodes- Gundelia tournefortii- Annual grasses 72
۶-۵- گروه تیپ‌های گیاهی Quercus brantii 72
۱-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii 72
۲-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii- Amygdalus lycioides 73
۳-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Amygdalus lycioides- Astragalus ecbatanus 74
۴-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Amygdalus lycioides- Astragalus fasciculifolius 75
۵-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Amygdalus orientalis- Crataegus azarolus 75
۶-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii- Amygdalus arabica 76
۷-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Amygdalus arabica –Astragalus fasciculifolius 76
۸-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii- Annual grasses 77
۹-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii-Annual grasses-Annual forb 77
۱۰-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii- Astragalus ecbatanus 78
۱۱-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Astragalus fasciculifolius- Amygdalus lycioides 78
۱۲-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Astragalus fasciculifolius – Amygdalus arabica 79
۱۳-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Astragalus fasciculifolius- Annual grasses 79
۱۴-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Astragalus fasciculifolius- Daphne mucronata 80
۱۵-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii- Astragalus fasciculifolius 80
۱۶-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Daphne mucronata- Amygdalus orientalis 81
۱۷-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Daphne mucronata- Astragalus fasciculifolius 82
۱۸-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Pistacia atlantica- Acer monspessulanum 82
۱۹-۶-۵- تیپ گیاهی
Quercus brantii- Pistacia atlantica- Astragalus fasciculifolius 83
۲۰-۶-۵- تیپ گیاهی Quercus brantii- Pyrus syriaca 83
۷-۵- تیپ گیاهی گروه منفردها ۸۴
۱-۷-۵- تیپ گیاهی Cousinia haussknechtii -Annual grasses 84
۲-۷- ۵- تیپ گیاهی Daphne mucronata- Rhamnus kurdica 84
۳-۷-۵- تیپ گیاهی
Noaea mucronata- Astragalus fasciculifolius- Amygdalus lycioides 85
۴-۷-۵- تیپ گیاهی
Ziziphus nummularia-Astragalus fasciculifolius-Amygdalus lycioides 85
– منابع مورد استفاده ۸۷
– پیوست ۸۸
– خلاصه انگلیسی ۱۲۳
– فهرست انتشارات ۱۲۵

وزن 379 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شمال شرقی ایلام (محدوده نقشه چهارگوش کوهدشت به شماره NJ 38-12)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

96 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شمال شرقی ایلام (محدوده نقشه چهارگوش کوهدشت به شماره NJ 38-12)

29,000 تومان

96 عدد در انبار