طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان هرمزگان

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 28 آبان 1402 تعداد بازدید: 94 بازدید

43,500 تومان

63 عدد در انبار

بشر برای تامین نیاز های خود مجبور به استفاده از اراضی و منابع طبیعی موجود در محیط خود است این روند از ابتدای حضور انسان وجود داشته است، اما در قرن حاضر به دلیل افز ایش روز افزون جمعیت همچنین افزایش قدرت بهره‌برداری انسان که ناشی از پیشرفت تکنولوژی بوده است استفاده بی‌رویه انسان از این منابع نیز افزایش یافته است. در گذشته که هنوز جمیعت چندان زیاد نشده بود انسانها می‌توانستند بعد از بهره‌برداری از اراضی و تخریب آنها به مناطق دیگری کوچ کنند اما امروزه به دلیل افزایش جمعیت و شدت بهره‌برداری سهم جمعیت از اراضی کمتر شده و در نتیجه دسترسی به منابع و یا منابعی که به علت کنار گذاشته شدن فرصت تجدید پذ یری یافته‌اند بسیار کمتر شده‌ است. استفاده بیش از حد و نامعقول از اراضی سبب از بین رفتن، بایر شدن و بدون استفاده شدن اراضی شده‌ است. چرای بی رویه مراتع، اراضی را در معرض خطر قرار داده است که به تدریج مشکلات متعددی چون تبدیل زمین به شوره‌زار و گسترش بیابان‌ها را سبب شده‌ است. اراضی کشاورزی به مناطق شهری و مسکونی تبدیل شده و استفاده غیر منطقی از سرزمین حجم فرسایش را افزایش داده است که اگر این روند به همین ترتیب ادامه پیدا کند منابع تولید کننده طبیعت دچار افت شدید کیفیت شده و انسان دیگر قادر به تامین احتیاجات خود از محیط، با کیفیت مورد انتظار خود نخواهد بود. همه این موارد و آینده‌نگری حکم می‌کند تا انسان استفاده از منابع طبیعی از جمله خاک را بر اساس دانش و نظم و اصول حاکم بر آن منابع به قاعده درآورد و متناسب با توان طبیعی به بهره‌برداری از آنها پرداخته تا پایداری و استفاده مداوم از منابع بر پایه توان تجدید پذیری آنها حاصل شود. بر همین اساس برای تعیین نوع استفاده یا کاربری در هر پهنه‌ای لازم است اراضی، منابع خاک، زمین‌شناسی و پوشش گیاهی موجود شناسایی شده و خصوصیات اراضی و قابلیت آنها جهت انواع کاربریها مورد ارزیابی قرار گیرد تا از هر زمینی مطابق با استعداد و قابلیت آن بهره بردار ی شده و از بهره برداری غیر اصولی و غیر علمی از منابع خودداری شود.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه ۲۰
۱- اهداف ۲۳
۲- روش بررسی ۲۳
۲-۱- مرحله مقدماتی ۲۴
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۲۴
۲-۳- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۲۴
۲-۴- یکپارچه سازی و تهیه گزارش استانی ۲۵
۳- تشریح نشانه‏های روی نقشه ۲۵
۴- خصوصیات منطقه مورد مطالعه ۲۷
۱-۴- معرفی منطقه مورد مطالعه ۲۷
۲-۴- هیدرولوژی ۲۷
۳-۴- آب و هوا ۳۴
۴- ۴- زمین‌شناسی ۴۰
۵-۴ – منابع اراضی و خاک ۵۱
۱-۵-۴ تحلیل خصوصیات فیزیکی خاک در استان هرمزگان ۶۲
۵- تشریح تیپ¬های گیاهی ۶۳
۱-۵ – تیپ های گیاهی گروه Acacia 63
۱-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia ehrenbergiana-Cymbopogon olivieri 63
۲-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia ehrenbergiana- Euphorbia larica 63
۳-۱-۵ –تیپ گیاهی: Acacia ehrenbergiana -Gymnocarpus decander 64
۴-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia ehrenbergiana -Hammada salicornica 65
۵-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia ehrenbergiana – Lycium shawii 66
۶-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia ehrenbergiana – Prosopis cineraria 67
۷-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia ehrenbergiana- Salsola sp. 68
۸-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia ehrenbergiana-Stipagrostis hirtigluma-Hammada salicornica 69
۹-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia ehrenbergiana-Taverniera cuneifolia -Hammada salicornica 69
۱۰-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia ehrenbergiana – Zygophyllum atriplicoides 69
۱۱-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia ehrenbergiana-Zygophyllum atriplicoides-Hammada salicornica 70
۱۲-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia oerfota – Acacia tortilis 71
۱۳-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia oerfota – Calligonum comosum 71
۱۴-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia oerfota – Prosopis cineraria 72
۱۵-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis 72
۱۶-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis- Acacia ehrenbergiana 74
۱۷-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia tortilis-Convolvolus spinosus 74
۱۸-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis – Euphorbia larica 75
۱۹-۱-۵ – تیپ گیاهی:Acacia tortilis-Gymnocarpos decander 75
۲۰-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis –Gymnocarpus decander- Platychaete aucheri 76
۲۱-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis-Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia 76
۲۲-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis- Hammada salicornica 77
۲۳-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis-Hammada salicornica-Convolvolus spinosus 79
۲۴-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis–Hammada salicornica- Ziziphus spina-christi 80
۲۵-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis – Prosopis cineraria 81
۲۶-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis –Salvadora persica 82
۲۷-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis -Sphaerocoma aucheri 82
۲۸-۱-۵ – تیپ گیاهی: Acacia tortilis-Ziziphus spina-christi-Hammada salicornica 83
۲-۵ – گروه گیاهی Aeluropus 83
۱-۲-۵ – تیپ گیاهی: Aeluropus lagopoides 83
۲-۲-۵ – تیپ گیاهی: Aeluropus lagopoides -Bienertia cycloptera 84
۳-۲-۵ – تیپ گیاهی: Aeluropus lagopoides -Suaeda vermiculata 84
۴-۲-۵ – تیپ گیاهی:Aeluropus littoralis-Halocnemum strobilaceum 85
۳-۵ – گروه گیاهیAmygdalus 85
۱-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus eburnea-Pistacia atlantica-Ziziphus spina Christi 86
۲-۳-۵ – تیپ گیاهی: Amygdalus lycioides-Artemisia aucheri 86
۳-۳-۵ – تیپ گیاهی: Amygdalus lycioides -Convolvulus spinosus 87
۴-۳-۵ – تیپ گیاهی: Amygdalus lycioides -Cousinia stocksii 88
۵-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus lycioides – Periploca aphylla 88
۶-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus lycioides- Pistacia atlantica-Artemisia Aucheri 89
۷-۳-۵ – تیپ گیاهی: Amygdalus lycioides-Platychaete aucheri 90
۸-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus scoparia-Artemisia sieberi-Convolvulus sp. 90
۹-۳-۵ – تیپ گیاهی: Amygdalus scoparia-Convolvulus spinosus 91
۱۰-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus scoparia-Pistacia atlantica 91
۱۱-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus scoparia- Pistacia atlantica-Convolvulus acanthocladus 92
۱۲-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus scoparia- Pistacia atlantica-Daphne mucronata 92
۱۳-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus spp.- Acer monspessulanum-.pistacia atlantica 93
۱۴-۳-۵ – تیپ گیاهی:Amygdalus spp. Artemisia sieberi-Convolvulus acanthocladus 94
۱۵-۳-۵ – تیپ گیاهی: Amygdalus spp.-convolvulus acanthocladus-.Astragalus fasiculifolius 94
۱۶-۳-۵ – تیپ گیاهی: Amygdalus spp. – Convolvulus acanthocladus- Zygophyllum atriplecoides 95
۴-۵ – گروه گیاهی Artemisia 96
۱-۴-۵ – تیپ گیاهی:Artemisia aucheri 96
۲-۴-۵ – تیپ گیاهی:Artemisia sieberi-Convolvulus acanthocladus-Astragalus fasiculifolius 97
۳-۴-۵ – تیپ گیاهی: Artemisia sieberi – Zygophyllum atriplicoides 97
۵-۵ – گروه گیاهی Atriplex 98
۱-۵-۵ – تیپ گیاهی: Atriplex leucoclada 98
۲-۵-۵ – تیپ گیاهی:Atriplex leucoclada-Cornulaca monacantha 99
۳-۵-۵ – تیپ گیاهی: Atriplex leucoclada-Prosopis farcta 99
۴-۵-۵ – تیپ گیاهی: Atriplex verrucifera –Halocnemum strobilaceum 100
۶-۵ – گروه گیاهی Calligonum 100
۱-۶-۵ – تیپ گیاهی: Calligonum comosum-Hammada salicornica 100
۲-۶-۵ – تیپ گیاهی:Calligonum sp. 101
۳-۶-۵ – تیپ گیاهی: Calligonum sp.-Cornulaca monacantha 102
۴-۶-۵ – تیپ گیاهی:Calligonum sp.-Gaillonia aucheri 103
۵-۶-۵ – تیپ گیاهی: Calligonum sp.-Leptadenia pyrotechnica-Cornulaca monacantha 103
۶-۶-۵ – تیپ گیاهی: Calligonum sp.-Pennisetum divisum 103
۷-۵ – گروه گیاهی Convolvulus 104
۱-۷-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus acanthocladus-Gymnocarpus decander-Hammada salicornica 104
۲-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus acanthocladus- Gymnocarpus decander-Plathychaete aucheri 105
۳-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus acanthocladus-Periploca aphylla 106
۴-۷-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus acanthocladus-Periploca aphylla-Acacia ehrenbergiana 107
۵-۷-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus acanthocladus- Zygophyllum atriplicoides -Periploca aphylla 107
۶-۷-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus spinosus-Astragalus fasciculifolius 108
۷-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Cousinia stocksii 108
۸-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Cymbopogon olivieri 109
۹-۷-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus spinosus-Cymbopogon olivieri-Periploca aphylla 110
۱۰-۷-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus spinosus-Ebenus stellata-Artemisia sieberi 110
۱۱-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Euphorbia larica 111
۱۲-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Euphorbia larica-Zygophyllum atriplicoides 111
۱۳-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Gymnocarpus decander 112
۱۴-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri 113
۱۵-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Hammada salicornica 113
۱۶-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Peripluca aphylla 114
۱۷-۷-۵ – تیپ گیاهی: Convolvulus spinosus-Platychaete aucheri 115
۱۸-۷-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus spinosus-Zygophyllum atriplicoides 115
۸-۵ – گروه گیاهی Cornulaca 116
۱-۸-۵ – تیپ گیاهی:Cornulaca monacantha 116
۲-۸-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha-Euphorbia larica 116
۳-۸-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha-Gailonia aucheri 117
۴-۸-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha-Gymnocarpus decander 117
۵-۸-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha-Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri 118
۶-۸-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha-Heliotropium bacciferum 119
۷-۸-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha-Taverniera cuneifolia 120
۸-۸-۵ – تیپ گیاهی: Tephrosia persica – Cornulaca monacantha 120
۹-۸-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha-Zygophyllum atriplicoides 121
۹-۵ – گروه گیاهی: Cousinia 121
۱-۹-۵ – تیپ گیاهی:Cousinia stocksii – Amygdalus lycioides 121
۲-۹-۵ – تیپ گیاهی:-Astragalus spp.-Ebenus stellata Cousinia stocksii 122
۳-۹-۵ – تیپ گیاهی: Cousinia stocksii- Convolvulus spinosus 123
۴-۹-۵ – تیپ گیاهی:Cousinia stocksii-Otostegia persica 123
۱۰-۵ – گروه گیاهی Cymbopogon 124
۱-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri – Acacia oerfota 124
۲-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri – Convolvulus spinosus 124
۳-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri – Convolvulus spinosus- Periploca aphylla 125
۴-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri – Euphorbia larica 126
۵-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri – Gymnocarpus decander 127
۷-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri –Platychaete aucheri-Gymnocarpus decander 128
۸-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri -Platychaete glaucescens 128
۹-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri-Salsola vermiculata 129
۱۰-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri-Salvia eremophila-Acacia oerfota 130
۱۱-۱۰-۵ – تیپ گیاهی: Cymbopogon olivieri -Zygophyllum atriplicoides 130
۱۱-۵ – گروه گیاهی Ebenus 131
۱-۱۱-۵ – تیپ گیاهی: Ebenus stellata-Amygdolus scoparia 131
۲-۱۱-۵ – تیپ گیاهی:Ebenus stellata-Artemisia sieberi-Amygdalus lycioides 131
۱۲-۵ – گروه گیاهی Eremopogon 132
۱-۱۲-۵ – تیپ گیاهی: Eremopogon foveolatus 132
۲-۱۲-۵ – تیپ گیاهی:Eremopogon foveolatus – Salsola tomentosa 132
۱۳-۵ – گروه گیاهی Euphorbia 133
۱-۱۳-۵ – تیپ گیاهی:Euphorbia larica – Acacia ehrenbergiana 133
۲-۱۳-۵ – تیپ گیاهی:Acacia ehrenbergiana-Acacia oerfota -Euphorbia larica 134
۳-۱۳-۵ – تیپ گیاهی:Convolvulus spinosus -Euphorbia larica 134
۴-۱۳-۵ – تیپ گیاهی: Euphorbia larica- Cousinia stocksii 135
۵-۱۳-۵ – تیپ گیاهی: Euphorbia larica -Cymbopogon olivieri 136
۶-۱۳-۵ – تیپ گیاهی: Euphorbia larica-Gaillonia aucheri 136
۷-۱۳-۵ – تیپ گیاهی: Euphorbia larica – Gymnocarpus decander 137
۸-۱۳-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica-Euphorbia larica 138
۹-۱۳-۵ – تیپ گیاهی:Periploca aphylla-Euphorbia larica 139
۱۰-۱۳-۵ – تیپ گیاهی:Euphorbia larica – Platychaete glaucescens 139
۱۱-۱۳-۵ – تیپ گیاهی:Euphorbia larica-Ziziphus spina-christi-Hammada salicornica 140
۱۲-۱۳-۵ – تیپ گیاهی: Euphorbia larica -Zygophyllum atriplicoides 141
۱۳-۱۳-۵ – تیپ گیاهی:Euphorbia larica – Zygophyllum atriplicoides – Gymnocarpus decander 141
۱۴-۱۳-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum qatarense – Euphorbia larica 142
۱۴-۵ – گروه گیاهی: Gailonia 143
۱-۱۴-۵ – تیپ گیاهی:Gailonia aucheri-Cornulaca monacantha- Salsola vermiculata 143
۲-۱۴-۵ – تیپ گیاهی:Gaillonia aucheri- Cymbopogon olivieri 144
۳-۱۴-۵ – تیپ گیاهی: Gaillonia aucheri- Gymnocarpus decander- Taverniera cuneifolia 144
۴-۱۴-۵ – تیپ گیاهی: Gaillonia aucheri – Rhazya stricta 145
۱۵-۵ – گروه گیاهی Gymnocarpos 145
۱-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpos decander 145
۳-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpus decander – Acacia tortilis 147
۴-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander-Artemisia sieberi-Astragalus spp. 147
۵-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpos decander-Convolvolus spinosus-Platychaete aucheri 148
۶-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpus decander -Cymbopogon olivieri 149
۷-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Eremopogon foveolatus – Gymnocarpos decander 149
۸-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpus decander – Euphorbia larica 150
۹-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Farsetia heliophila – Gymnocarpos decander 151
۱۰-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpus decander – Hammada salicornica 151
۱۱-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander – Platychaete aucheri 153
۱۲-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpos decander-Platychaet aucheri-Convolvolus spinosus 154
۱۳-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpus decander- platychaete aucheri-Cymbopogon olivieri 155
۱۴-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander – Platychaete glaucescens 156
۱۵-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia- Hammada salicornica 156
۱۶-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia- Limonium axillare 157
۱۷-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Salsola tomentosa – Gymnocarpos decander 158
۱۸-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpos decander-salsola vermiculata 158
۱۹-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander – Salvia eremophila-Acacia oerfota 159
۱۰-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander-Ziziphus spina-christi-Hammada salicornica 159
۲۱-۱۵-۵ – تیپ گیاهی: Gymnocarpus decander – Zygophyllum atriplicoides 160
۲۲-۱۵-۵ – تیپ گیاهی:Gymnocarpus decander- Zygophyllum atriplicoides- Platychaete aucheri 160
۱۶-۵ – گروه گیاهی Halocnemum 162
۱-۱۶-۵ – تیپ گیاهی: Halocnemum strobilaceum 162
۲-۱۶-۵ – تیپ گیاهی: Halocnemum strobilaceum – Aeluropus lagopoides 162
۳-۱۶-۵ – تیپ گیاهی:Halocnemum strobilaceum-Aeluropus lagopoides-Tamarix leptopetala 163
۴-۱۶-۵ – تیپ گیاهی: Halocnemum strobilaceum – Aeluropus littoralis 163
۵-۱۶-۵ – تیپ گیاهی: Halocnemum strobilaceum – Aeluropus sp. 164
۶-۱۶-۵ – تیپ گیاهی:Halocnemum strobilaceum – Cyperus conglomerates 164
۷-۱۶-۵ – تیپ گیاهی:Halocnemum strobilaceum-Salsola spp. 165
۸-۱۶-۵ – تیپ گیاهی: Halocnemum strobilaceum-Suaeda vermiculata- Aeluropus lagopoides 165
۱۷-۵ – گروه گیاهی Hammada 166
۱-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica 166
۲-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica – Acacia ehrenbergiana 168
۳-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica-Anabasis setifera-Zygophyllum qatarense 169
۴-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica-Anvillea garcini 169
۵-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica – Calligonum laristanicum 170
۶-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica-Calligonum sp.-Leptadenia pyrotechnica 171
۷-۱۷-۵ – تیپ گیاهی:Hammada salicornica-Convolvulus acanthocladus -Astragal fasciculifolius 171
۸-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica-Convolvolus spinosus-Gaillonia aucher 172
۹-۱۷-۵ – تیپ گیاهی:Hammada salicornica-Cornulaca monacantha 172
۱۰-۱۷-۵ – تیپ گیاهی:Hammada salicornica-Cornulaca monacantha-Leptadenia pyrotechnica 173
۱۱-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica-Gymnocarpos decander 174
۱۲-۱۷-۵ – تیپ گیاهی:Hammada salicornica-Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia 175
۱۳-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica-Panicum turguidum- calligonum sp. 175
۱۴-۱۷-۵ – تیپ گیاهی:Hammada salicornica –Periploca aphylla- Ziziphus spina-christi 176
۱۵-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica – Rhazya stricta 176
۱۷-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica – Suaeda vermiculata 178
۱۸-۱۷-۵ – تیپ گیاهی:Hammada salicornica- Taverniera cuneifolia 178
۱۹-۱۷-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica – Tephrosia apollinea 179
۲۰-۱۷-۵ – تیپ گیاهی:Hammada salicornica- Ziziphus spina Christi 179
۱۸-۵ –گروه گیاهی Heliotropium 181
۱-۱۸-۵ – تیپ گیاهی: Heliotropium bacciferum 181
۲-۱۸-۵ – تیپ گیاهی:Heliotropium bacciferum – Aeluropus lagopoides 181
۳-۱۸-۵ – تیپ گیاهی:Heliotropium bacciferum -Cornulaca monacantha 182
۴-۱۸-۵ – تیپ گیاهی:Heliotropium bacciferum -Sphaerocoma aucheri 182
۱۹-۵ – گروه گیاهی Juniperus 183
۱-۱۹-۵ – تیپ گیاهی:Juniperus excelsa-Acer monspessulanum- Amygdalus spp 183
۱-۲۰-۵ – تیپ گیاهی:Nannorhops ritchieana- Tamarix sp. 185
۲-۲۰-۵ – تیپ گیاهی:Nannorhops ritchieana – Prosopis cineraia 185
۲۱-۵ – گروه گیاهی Panicum 186
۱-۲۱-۵ – تیپ گیاهی: Panicum turgidum 186
۲-۲۱-۵ – تیپ گیاهی: Panicum turgidum – Calligonum laristanicum 186
۳-۲۱-۵ – تیپ گیاهی:Panicum turgidum – Gymnocarpos decander 187
۴-۲۱-۵ – تیپ گیاهی: Panicum turgidum – Sphaerocoma aucheri 188
۱-۲۲-۵ – گروه گیاهی Periploca 188
۱-۲۲-۵ – تیپ گیاهی: Periploca aphylla – Convolvulus spinosus 188
۲-۲۲-۵ – تیپ گیاهی: Periploca aphylla -Cousinia stocksii 189
۳-۲۲-۵ – تیپ گیاهی: Periploca aphylla -Gymnocarpus decander 190
۴-۲۲-۵ – تیپ گیاهی: Periploca aphylla – Zygophyllum atriplicodes 190
۲۳-۵ – گروه گیاهی Pistacia 191
۱-۲۳-۵ – تیپ گیاهی:Pistacia atlantica-Amydalus scoparia 191
۲-۲۳-۵ – تیپ گیاهی:Pistacia atlantica-Amygdalus scoparia-Ziziphus spina-christi 192
۳-۲۳-۵ – تیپ گیاهی: Pistacia atlantica-Zygophyllum atriplecoides- Artemisia sieberi 193
۲۴-۵ –گروه گیاهی Platychaete 193
۱-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete aucheri-Acacia ehrenbergiana-Convolvulus argyracanthus 193
۲-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete aucheri-Anvillea garcini 194
۳-۲۴-۵ – تیپ گیاهی: Platychaete aucheri – Euphorbia larica 194
۴-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Euphorbia larica- Gaillonia aucheri-Platychaete aucheri 195
۵-۲۴-۵ – تیپ گیاهی: Platychaete aucheri-Gymnocarpus decander 195
۶-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete aucheri-Gymnocarpus decander-Hammada salicornica 196
۷-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete glaucescens 196
۸-۲۴-۵ – تیپ گیاهی: Platychaete glaucescens – Acacia ehrenbergiana 197
۹-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete glaucescens – Convolvulus spinosus 198
۱۰-۲۴-۵ – تیپ گیاهی: Platychaete glaucescens -Cymbopogon olivieri 198
۱۱-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete glaucescens – Euphorbia Larica 199
۱۲-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete glaucescens -Gymnocarpus decander 200
۱۳-۲۴-۵ – تیپ گیاهی: Platychaete glaucescens – Periploca aphylla 201
۱۴-۲۴-۵ – تیپ گیاهی:Platychaete mucronifolia-Zygophyllum atriplicoides-Hammada salicornica 201
۲۵-۵ – گروه گیاهی Prosopis: 202
۱-۲۵-۵ – تیپ گیاهی: Prosopis cineraria 202
۲-۲۵-۵ – تیپ گیاهی: Prosopis cineraria – Acacia ehrenbergiana 203
۳-۲۵-۵ – تیپ گیاهی: Prosopis cineraria – Acacia ehrenbergiana – Salvadora persica 203
۴-۲۵-۵ – تیپ گیاهی: Prosopis cineraria – Acacia tortilis – Hammada salicornica 204
۵-۲۵-۵ – تیپ گیاهی: Prosopis cineraria – Capparis decidua 205
۶-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis cineraria – Salvadora persica 205
۷-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis cineraria – Salvadora persica – Tamarix spp. 206
۸-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis cineraria – Tamarix spp. 207
۹-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis cineraria- Ziziphus spina Christi- Hammada salicornica 208
۱۰-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis cineraria- Ziziphus spina Christi- Tamarix leptopetala 209
۱۱-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis cineraria-Zygophyllum atriplicoides-Hammada salicornica 209
۱۲-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis farcta-Acacia ehrenbergiana 210
۱۳-۲۵-۵ – تیپ گیاهی: Prosopis farcta-Tamarix sp. 211
۱۴-۲۵-۵ – تیپ گیاهی: Prosopis farcta- Zygophyllum atriplicoides. 211
۱۵-۲۵-۵ – تیپ گیاهی:Prosopis juliflora- Ziziphus spina-christi 212
۲۶-۵ – گروه گیاهی Rhazya 212
۱-۲۶-۵ – تیپ گیاهی:Rhazya stricta-Convolvulus argyracanthus 212
۲-۲۶-۵ – تیپ گیاهی:Rhazya stricta-Gymnocarpus decander 213
۳-۲۶-۵ – تیپ گیاهی:Rhazya stricta- Ziziphus spina-christi-Hammada salicornica 213
۲۷-۵ – گروه گیاهی Salsola 214
۱-۲۷-۵ – تیپ گیاهی:Salsola drummondii – Aeluropus lagopoides 214
۲-۲۷-۵ – تیپ گیاهی:Salsola drummondii – Halocnemum strobilaceum 214
۳-۲۷-۵ – تیپ گیاهی:Salsola drummondii – Gymnocarpos decander 215
۴-۲۷-۵ – تیپ گیاهی:Salsola drummondii – Salsola tomentosa 216
۵-۲۷-۵ – تیپ گیاهی: Salsola imbricata – Aeluropus lagopoides 216
۶-۲۷-۵ – تیپ گیاهی: Salsola imbricata – Hammada salicornica 217
۷-۲۷-۵ – تیپ گیاهی:Salsola spp. 217
۸-۲۷-۵ – تیپ گیاهی: Salsola spp. – Suaeda vermiculata 218
۹-۲۷-۵ – تیپ گیاهی: Salsola tomentosa 218
۱۰-۲۷-۵ – تیپ گیاهی: Salsola vermiculata-Gymnocarpos decander-Cornulaca monacantha 219
۱۱-۲۷-۵ – تیپ گیاهی:Sasols vermiculata-Gymnocarpos decander-Taverniera cuneifolia 219
۲۸-۵ – گروه گیاهی Seidlitzia 220
۱-۲۸-۵ – تیپ گیاهی:Seidlitzia rosmarinus-Atriplex leucoclada-Anabasis setifera 220
۲-۲۸-۵ – تیپ گیاهی: Seidletzia rosmarinus – Halocnemum strobilaceum، Tamarix sp. 221
۲۹-۵ – گروه گیاهی Sphaerocoma 221
۱-۲۹-۵ – تیپ گیاهی:Sphaerocoma aucheri 221
۲-۲۹-۵ – تیپ گیاهی:Sphaerocoma aucheri – Acacia ehrenbergiana 222
۳-۲۹-۵ – تیپ گیاهی: Cornulaca monacantha- Sphaerocoma aucheri 222
۴-۲۹-۵ – تیپ گیاهی: Sphaerocoma aucheri- Cyperus conglomeratus 223
۵-۲۹-۵ – تیپ گیاهی: Sphaerocoma aucheri – Hammada salicornica 223
۶-۲۹-۵ – تیپ گیاهی: Sphaerocoma aucheri – Heliotropium bacciferum 224
۷-۲۹-۵ – تیپ گیاهی:Sphaerocoma aucheri – Heliotropium bacciferum – Panicum turgidum 225
۸-۲۹-۵ – تیپ گیاهی:Sphaerocoma aucheri-Heliotropium bacciferum-Suaeda aegyptica 225
۹-۲۹-۵ – تیپ گیاهی: Sphaerocoma aucheri – Panicum turgidum 226
۱۰-۲۹-۵ – تیپ گیاهی: Sphaerocoma aucheri – Pennisetum divisum 227
۱۱-۲۹-۵ – تیپ گیاهی: Platychaete aucheri-Sphaerocoma aucheri 227
۱۲-۲۹-۵ – تیپ گیاهی:Sphaerocoma aucheri -Salsola drummondii 228
۳۰-۵ – گروه گیاهی Suaeda 228
۱-۳۰-۵ – تیپ گیاهی:Suaeda aegyptiaca-Limonium iranicum 228
۲-۳۰-۵ – تیپ گیاهی:Suaeda vermiculata 229
۳-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata -Aeluropus lagopoides 229
۴-۳۰-۵ – تیپ گیاهی:Suaeda vermiculata – Aeluropus lagopoides – Atriplex leucoclada 230
۵-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata – Anabasis setifera 231
۶-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata-Halocnemum strobilaceum 232
۷-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata – Halopyrum mucronatum 232
۸-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata – Hammada salicornica 233
۹-۳۰-۵ – تیپ گیاهی:Suaeda vermiculata – Halocnemum strobilaceum – Aeluropus lagopoides 234
۱۰-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata –Salsola baryosma 234
۱۲-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata – Salsola imbricata 236
۱۳-۳۰-۵ – تیپ گیاهی: Suaeda vermiculata-Salsola vermiculata 236
۳۱-۵ – گروه گیاهی Tamarix 237
۱-۳۱-۵ – تیپ گیاهی:Tamarix leptopetala- Suaeda aegyptica 237
۲-۳۱-۵ – تیپ گیاهی:Tamarix mascatense – Tamarix dioica – Aeluropus lagopoides 237
۳-۳۱-۵ – تیپ گیاهی:Tamarix sp.-Halocnemum strobilaceum 238
۴-۳۱-۵ – تیپ گیاهی:Tamarix sp.-Halocnemum strobilaceum-Suaeda vermiculata 238
۵-۳۱-۵ – تیپ گیاهی:Tamarix sp.-Suaeda vermiculata 239
۶-۳۱-۵ – تیپ گیاهی:Tamarix spp 239
۱-۳۲-۵ – گروه گیاهی Taverniera 240
۱-۳۲-۵ – تیپ گیاهی: Taverniera cuneifolia-Gaillonia aucheri-Cornulaca monacantha 240
۲-۳۲-۵ – تیپ گیاهی: Taverniera cuneifolia – platychaete aucheri 240
۳-۳۲-۵ – تیپ گیاهی:Taverniera spartea – Aeluropus lagopoides 241
۳۳-۵ – گروه گیاهی Ziziphus 241
۱-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi 241
۲-۳۳-۵ – تیپ گیاهی:Ziziphus spina-christi – Acacia oerfota 242
۳-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi-Acacia tortilis 242
۴-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi-Convolvolus spinosus 243
۵-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi-Euphorbia larica 244
۶-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi-Gaillonia aucheri-Cymbopogon olivieri 244
۷-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi-Gymnocarpos decander-Salvia santalinifolia 245
۸-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi-Hammada salicornica 245
۹-۳۳-۵ – تیپ گیاهی:Ziziphus spina-christi-Hammada salicornica-Gailonia aucheri 246
۱۰-۳۳-۵ – تیپ گیاهی:Ziziphus spina-christi-Hamada salicornica-Salsola spp 247
۱۱-۳۳-۵ – تیپ گیاهی:Ziziphus spina-christi-Leptadenia pyrotechnica 248
۱۲-۳۳-۵ – تیپ گیاهی:Ziziphus spina-christi-Platychaete aucheri-Zygophyllum atriplicoides 248
۱۳-۳۳-۵ – تیپ گیاهی: Ziziphus spina-christi – Prosopis cineraria- Periploca aphylla 249
۳۴-۵ – گروه گیاهی Zygophyllum 249
۱-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides 249
۲-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides – Acacia ehrenbergiana 250
۳-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplecoides- Amygdalus lycioides-Artemisia sieberi 251
۴-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Anabassis setifera 252
۵-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Anvillea garcini 252
۶-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplicoides-Artemisia sieberi 253
۷-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplecoides – Artemisia sieberi – Convolvulus acanthocladus 253
۸-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides – Artemisia sp. 254
۹-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Atriplex leucoclada-Anvillea garcini 254
۱۰-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplicoides-Convolvolus acanthocladus-Platychaete aucheri 255
۱۱-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Convolvolus spinosus-Gymnocarpos decander 256
۱۲-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Convolvolus spinosus-Platychaete aucheri 257
۱۳-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides -Cousinia stocksii 257
۱۴-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplicoides – Cymbopogon olivieri 258
۱۵-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides – Euphorbia larica 259
۱۶-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides -Gymnocarpus decander 259
۱۷-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Gymnocarpos decander-Convolvolus spinosus 261
۱۸-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Gymnocarpos decander-Euphorbia larica 261
۱۹-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Gymnocarpos decander-Hammada salicornica 262
۲۰-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplicoides-Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri 263
۲۱-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Gymnocarpos decander-Salsola vermiculata 264
۲۲-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Hammada salicornica – Zygophyllum atriplicoides 264
۲۳-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Platychaete aucheri 265
۲۴-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Platychaete aucheri-Gymnocarpos decander 266
۲۵-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplicoides – Platychaete glaucescens 266
۲۶-۳۴-۵ – تیپ گیاهی:Zygophyllum atriplicoides-Pteropyrum aucheri-Periploca aphylla 267
۲۷-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum atriplicoides-Salsola vermiculata 268
۲۸-۳۴-۵ – تیپ گیاهی: Zygophyllum qatarense 268
۱-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Acer monspessulanum-pistacia atlantica –Amygdalus spp. 269
۲-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Anvillea garcini-Gymnocarpus decander-Hammada salicornica 270
۳-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Astragalus sp.-Phragmites australis 270
۴-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد: Avicennia marina 271
۵-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Bienertia cycloptera-Aeluropus lagopoides 271
۶-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Grantia aucheri 272
۷-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Juncus sp.-Halocnemum strobilaceum 272
۸-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Halopeplis perfoliata 273
۹-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Halopyrum mucronatum – Cyperus conglomeratus 273
۱۰-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد:Lasiurus hirsutus 274
۱۱-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد: Leptadenia pyrotechnica-Cymbopogon olivieri-Hammada salicornica 274
۱۲-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد: Salvadora persica – Prosopis cineraria 275
۱۳-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد: Gymnocarpus decander – Salvia aegyptiaca 275
۱۴-۳۵-۵ – تیپ گیاهی منفرد: Sporobolus arabicus – Aeluropus lagopoides 276
۱۵-۳۵-۵ –تیپ گیاهی منفرد: Tephrosia persica 276
– فهرست منابع ۲۷۸
– پیوست ۲۷۹

 

وزن 641 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان هرمزگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

63 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان هرمزگان

43,500 تومان

63 عدد در انبار