طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان اصفهان

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 11 مرداد 1402 تعداد بازدید: 74 بازدید

88,500 تومان

68 عدد در انبار

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه‌ استان اصفهان از سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی و شناسایی تاثیر عوامل محیطی بر شکل گیری پوشش گیاهی به مورد اجرا گذاشته شد. منطقه مورد بررسی شامل تمام یا قسمتی از ۱۲ برگ نقشه چهار گوش توپوگرافی سازمان جغرافیایی با مقیاس ۲۵۰۰۰۰: ۱ به وسعت حدود ۱۵۰۹۶۳ هکتار می‌باشد با نام­های برگ اصفهان به شماره NH-39-7 از سری K551 ، کاشان به شماره NH-39-7 از سری K551 ، انارک به شماره NH-39-7 از سری K551 ، به طور کامل و قسمتی از برگ­های گلپایگان به شماره NH-39-7 از سری K551 ، شهرکرد به شماره NH-39-7 از سری K551 ، آران و بیدگل به شماره NH-39-7 از سری K551، سمیرم به شماره NH-39-7 از سری K551 ، نایین به شماره NH-39-7 از سری K551، کوه گوگردی به شماره NH-39-7 از سری K551، جندق به شماره NH-39-7  از سری K551 ، فرخی به شماره NH-39-7 از سری K551 ، آباده به شماره NH-39-7 از سری K551 که به عنوان تیپ های گیاهی استان اصفهان انتشار یافته است.

فهرست مطالب
۱-مقدمه: ۵
۲-اهداف اساسی طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور ۵
۳-روش بررسی ۶
۳-۱-مرحله مقدماتی ۶
۳-۲-مرحله مطالعات صحرایی ۶
۳-۳-مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۷
۴- تشریح نشانه ‏های روی نقشه ۸
۵- تشریح خصوصیات منطقه مورد مطالعه اصفهان ۱۰
۵-۱-موقعیت و وسعت ۱۰
۵-۲-ارتفاعات و پستی و بلندی ها ۱۱
۵-۳-آب و هوا ۱۲
۵-۳-۲-ویژگی¬های بارش استان اصفهان ۱۲
۵-۳-۳-نظام بارندگی استان ۱۴
۵-۳-۴-بارندگی ماهانه ۱۵
۵-۳-۵-روزهای بارانی ۱۵
۵-۳-۶-روزهای برفی ۱۶
۵-۳-۷-دما ۱۶
۵-۳-۸-دمای متوسط سالانه ۱۶
۵-۳-۹-دمای حداکثر سالانه ۱۷
۵-۳-۱۰-میانگین دمای حداقل سالانه ۱۸
۵-۳-۱۱-تعداد روزهای یخبندان ۱۹
۵-۳-۱۲-رطوبت نسبی ۲۰
۵-۳-۱۳-ساعات آفتابی ۲۰
۵-۳-۱۴-سرعت باد ۲۰
۵-۳-۱۵-تبخیر و تعرق پتانسیل ۲۰
۵-۴- اقلیم استان اصفهان ۲۱
۵-۵- زمین شناسی ۲۱
۵-۶-منابع اراضی و خاک ۲۲
۵-۷-هیدرولوﮋی ۲۸
۵-۸-رودخانه¬های مهم استان اصفهان: ۲۸
۵-۹- کشاورزی ودیگر کاربری¬های اراضی ۲۹
۶-۱- تیپ¬های گیاهی گروه کلاه میرحسن . ۴۹
۶-۱-۱-تیپ کلاه میر حسن- گون کتیرایی زرد- علف پشمکی ۴۹
۶-۱-۲-تیپ کلاه میر حسن- خارکو ۴۹
۶-۱-۳-تیپ کلاه میر حسن- جزه – هزارخار ۵۰
۶-۱-۴-تیپ کلاه میر حسن- گون- هزارخار ۵۰
۶-۲- تیپ¬های گیاهی گروه خارشتر ۵۱
۶-۲-۱-تیپ خار شتر – آسمانی- شور ۵۱
۶-۲-۲-تیپ خار شتر – هزارخار – جزه ۵۱
۶-۲-۳-تیپ خارشتر- باتلاقی شور ۵۲
۶-۲-۴-تیپ خار شتر – خارکو ۵۲
۶-۲-۵-تیپ خار شتر – جغجغه ۵۲
۶-۲-۶-تیپ خار شتر – جغجغه – شور ۵۳
۶-۲-۷-تیپ خار شتر – شور ۵۳
۶-۲-۸-تیپ خار شتر – جزه – آسمانی ۵۳
۶-۲-۹-تیپ خار شتر – اشنان ۵۴
۶-۲-۱۰-تیپ خار شتر – جزه – آسمانی ۵۴
۶-۳- تیپ¬های گیاهی گروه بادام . ۵۵
۶-۳-۱-تیپ ارژن – کیکم ۵۵
۶-۳-۲-تیپ ارژن – کیکم- گون بزی ۵۵
۶-۳-۳-تیپ ارژن – کیکم – دافنه ۵۶
۶-۳-۴-تیپ ارژن – گون بزی – دافنه ۵۶
۶-۳-۵-تیپ ارژن – پیچک بوته¬ای – دافنه ۵۷
۶-۳-۶-تیپ ارژن – دافنه – گون بزی ۵۸
۶-۳-۷-تیپ بادام کوهی ۵۸
۶-۳-۸-تیپ بادام کوهی ۵۹
۶-۳-۹-تیپ بادام کوهی- ارژن ۵۹
۶-۳-۱۰-تیپ بادام کوهی- درمنه دشتی- استپی ۶۰
۶-۳-۱۱-تیپ بادام کوهی- درمنه دشتی- قیچ ۶۰
۶-۳-۱۲-تیپ بادام کوهی- گون کتیرایی- استپی ۶۱
۶-۳-۱۳-تیپ بادام کوهی- درمنه دشتی- استپی ۶۱
۶-۳-۱۴-تیپ بادام کوهی- خینجوک ۶۲
۶-۴- تیپ¬های گیاهی گروه آسمانی . ۶۲
۶-۴-۱-تیپ آسمانی گچ دوست – آسمانی- خارشتر ۶۲
۶-۴-۲-تیپ آسمانی – خارشتر ۶۳
۶-۴-۳-تیپ آسمانی – درمنه دشتی- آسمانی ۶۳
۶-۴-۴-تیپ آسمانی – درمنه دشتی – پیچک بوته¬ای ۶۳
۶-۴-۵-تیپ آسمانی- درمنه دشتی- خارکو ۶۴
۶-۴-۶-تیپ آسمانی – درمنه دشتی – جزه ۶۴
۶-۴-۷-تیپ آسمانی- خارکو – درمنه دشتی ۶۵
۶-۴-۸-تیپ آسمانی – خارکو – هزارخار ۶۵
۶-۴-۹-تیپ آسمانی- خارکو – جزه ۶۶
۶-۴-۱۰-تیپ آسمانی – جزه – خارشتر ۶۶
۶-۴-۱۱-تیپ آسمانی – جزه – خارکو ۶۶
۶-۴-۱۲-تیپ آسمانی سیخکدار- شور ۶۷
۶-۴-۱۳-تیپ آسمانی – جزه – خارکو ۶۷
۶-۴-۱۴-تیپ آسمانی سیخکدار – شور ۶۸
۶-۴-۱۵-تیپ آسمانی سیخکدار- اشنان ۶۸
۶-۵-تیپ¬های گیاهی گروه درمنه . ۶۸
۶-۵-۱-تیپ درمنه کوهی – گون کتیرایی- علف پشمکی ۶۹
۶-۵-۲-تیپ درمنه کوهی – گون کتیرایی – استپی ۷۰
۶-۵-۳-تیپ درمنه کوهی – علف پشمکی – جزه ۷۰
۶-۵-۴-تیپ درمنه دشتی ۷۱
۶-۵-۵-تیپ درمنه دشتی – کلاه میرحسن – گون کتیرایی ۷۲
۶-۵-۶-تیپ درمنه دشتی – کلاه میرحسن – جزه ۷۲
۶-۵-۷-تیپ درمنه دشتی – بادام کوهی ۷۳
۶-۵-۸-تیپ درمنه دشتی – بادام کوهی – بادام وحشی ۷۴
۶-۵-۹-تیپ درمنه دشتی – آسمانی ۷۴
۶-۵-۱۰-تیپ درمنه دشتی- آسمانی- خارکو ۷۵
۶-۵-۱۱-تیپ درمنه دشتی- آسمانی – جزه ۷۵
۶-۵-۱۲-تیپ درمنه دشتی- آسمانی سیخکدار ۷۶
۶-۵-۱۳-تیپ درمنه دشتی- آسمانی سیخکدار- آسمانی ۷۶
۶-۵-۱۴-تیپ درمنه دشتی- آسمانی سیخکدار- تاغ ۷۷
۶-۵-۱۵-تیپ درمنه دشتی- آسمانی سیخکدار – شور ۷۷
۶-۵-۱۶-تیپ درمنه دشتی – درمنه بیابانی ۷۸
۶-۵-۱۷-تیپ درمنه دشتی- درمنه بوته¬ای- درمنه بیابانی ۷۸
۶-۵-۱۸-تیپ درمنه دشت- گون کتیرایی سفید- استپی ۷۹
۶-۵-۱۹-تیپ درمنه دشتی – نتر ۸۰
۶-۵-۲۰-تیپ درمنه دشتی – گون کتیرایی زرد – جزه ۸۰
۶-۵-۲۱-تیپ درمنه دشتی-گون کتیرایی زرد – استپی ۸۰
۶-۵-۲۲-تیپ درمنه دشتی – جگن – استپی ۸۲
۶-۵-۲۳-تیپ درمنه دشتی – هزارخار- استپی ۸۲
۶-۵-۲۴-تیپ درمنه دشتی – هزارخار- گون کتیرایی سفید ۸۳
۶-۵-۲۵-تیپ درمنه دشتی- هزارخار- جزه ۸۳
۶-۵-۲۶-تیپ درمنه دشتی – طارون ۸۴
۶-۵-۲۷-تیپ درمنه دشتی – طارون – شور ۸۵
۶-۵-۲۸-تیپ درمنه دشتی – جوسیخ- جزه ۸۵
۶-۵-۲۹-تیپ درمنه دشتی – ریش بز ۸۶
۶-۵-۳۰-تیپ درمنه دشتی- ریش بز ۸۶
۶-۵-۳۱-تیپ درمنه دشتی- ریش بز- آسمانی ۸۷
۶-۵-۳۲-تیپ درمنه دشتی- ریش بز- آسمانی ۸۷
۶-۵-۳۳-تیپ درمنه دشتی- قلم ۸۸
۶-۵-۳۴-تیپ درمنه دشتی- رمس ۸۸
۶-۵-۳۵-تیپ درمنه دشتی- تاغ- سبط پاکوتاه ۸۹
۶-۵-۳۶-تیپ درمنه دشتی-کرقیچ-کلاه میر حسن ۸۹
۶-۵-۳۷-تیپ درمنه دشتی-کرقیچ-کلاه میر حسن ۹۰
۶-۵-۳۸-تیپ درمنه دشتی- زنبق ۹۰
۶-۵-۳۹-تیپ درمنه دشتی- خارکو- جزه ۹۱
۶-۵-۴۰-تیپ درمنه دشتی- خارکو- استپی ۹۱
۶-۵-۴۱-تیپ درمنه دشتی- پرند ۹۲
۶-۵-۴۲-تیپ درمنه دشتی- پرند- گون کتیرایی زرد ۹۳
۶-۵-۴۳-تیپ درمنه دشتی- پرند- خارمرجان ۹۳
۶-۵-۴۴-تیپ درمنه دشتی- پرند- جزه ۹۴
۶-۵-۴۵-تیپ درمنه دشتی- پرند- استپی ۹۴
۶-۵-۴۶-تیپ درمنه دشتی- شور ۹۵
۶-۵-۴۷-تیپ درمنه دشتی- شور ۹۵
۶-۵-۴۸-تیپ درمنه دشتی- شور ۹۶
۶-۵-۴۹-تیپ درمنه دشتی- شور- طارون ۹۷
۶-۵-۵۰-تیپ درمنه دشتی- شور- قیچ ۹۷
۶-۵-۵۱-تیپ درمنه دشتی- جزه- کلاه میرحسن ۹۸
۶-۵-۵۲-تیپ درمنه دشتی- جزه- گون کتیرایی زرد ۹۸
۶-۵-۵۳-تیپ درمنه دشتی- جزه- گون کتیرایی زرد ۹۹
۶-۵-۵۴-تیپ درمنه دشتی- جزه- گاوپونه ۱۰۰
۶-۵-۵۵-تیپ درمنه دشتی- اشنان ۱۰۰
۶-۵-۵۶-تیپ درمنه دشتی- استپی- کلاه میر حسن ۱۰۱
۶-۵-۵۷-تیپ درمنه دشتی- استپی- گون کتیرایی زرد ۱۰۱
۶-۵-۵۸-تیپ درمنه دشتی- استپی- خارکو ۱۰۲
۶-۵-۵۹-تیپ درمنه دشتی- استپی- جزه ۱۰۳
۶-۵-۶۰-تیپ درمنه دشتی- سبط پا کوتاه ۱۰۴
۶-۵-۶۱-تیپ درمنه دشتی- سبط پا کوتاه- تاغ ۱۰۴
۶-۵-۶۲-تیپ درمنه دشتی- سبط پا کوتاه- شور ۱۰۵
۶-۵-۶۳- تیپ درمنه دشتی- قیچ ۱۰۵
۶-۵-۶۴-تیپ درمنه دشتی- قیچ- قلم ۱۰۶
۶-۵-۶۵-تیپ درمنه دشتی- قیچ-کروج ۱۰۶
۶-۵-۶۶-تیپ درمنه دشتی- قیچ- پرند ۱۰۷
۶-۵-۶۷-تیپ درمنه دشتی- قیچ- شور ۱۰۸
۶-۵-۶۸-تیپ درمنه دشتی- قیچ- استپی ۱۰۹
۶ – ۶ – تیپ¬های گیاهی گروه انواع گون. ۱۱۰
۶-۶-۱-تیپ گون- جزه- خارکو ۱۱۰
۶-۶-۲-تیپ گون گزی- قیاق ۱۱۱
۶-۶-۳-تیپ گون گزی- دافنه- قیاق ۱۱۱
۶-۶-۴-تیپ گون گزی- قیاق – زول ۱۱۲
۶-۶-۵-تیپ گون گزی- قیاق- گچدوست ۱۱۳
۶-۶-۶-تیپ گون گزی- قاقال- زول ۱۱۳
۶-۶-۷-تیپ گون گزی- دافنه ۱۱۴
۶-۶-۸-تیپ گون گزی- دافنه – قیاق ۱۱۴
۶-۶-۹-تیپ گون گزی- دافنه- قیاق ۱۱۵
۶-۶-۱۰-تیپ گون گزی- دافنه- قنقال ۱۱۶
۶-۶-۱۱-تیپ گون گزی- دافنه- جووحشی ۱۱۶
۶-۶-۱۲-تیپ گون گزی- دافنه- جاشیر ۱۱۷
۶-۶-۱۳-تیپ گون گزی- زول- قنقال ۱۱۸
۶-۶-۱۴-تیپ گون کتیرایی سفید- گل گندم سفید – هزارخار ۱۱۹
۶-۶-۱۵-تیپ گون کتیرایی سفید- هزارخار- جزه ۱۱۹
۶-۶-۱۶-تیپ گون کتیرایی سفید- هزارخار- جزه ۱۲۰
۶-۶-۱۷-تیپ نتر- سبط پاکوتاه ۱۲۱
۶-۶-۱۸-تیپ گون بزی- چوبک- گل گندم سفید ۱۲۲
۶-۶-۱۹-تیپ گون بزی- چوبک- گوش بره ایرانی ۱۲۲
۶-۶-۲۰-تیپ گون بزی- قیاق- علف پشمکی ۱۲۳
۶-۶-۲۱-تیپ گون بزی- قیاق- دافنه ۱۲۳
۶-۶-۲۲-تیپ گون بزی- قیاق ۱۲۴
۶-۶-۲۳-تیپ گون بزی- قیاق- زول ۱۲۵
۶-۶-۲۴-تیپ گون بزی- قیاق-گچدوست ۱۲۵
۶-۶-۲۵-تیپ گون بزی- درمنه کوهی- قیاق ۱۲۶
۶-۶-۲۶-تیپ گون بزی- هزارخار- علف پشمکی ۱۲۷
۶-۶-۲۷-تیپ گون بزی- دافنه- قیاق ۱۲۷
۶-۶-۲۸-تیپ گون بزی- دافنه- علف پشمکی ۱۲۸
۶-۶-۲۹-تیپ گون بزی- دافنه- فستوکا ۱۲۹
۶-۶-۳۰-تیپ گون بزی- دافنه- جووحشی ۱۲۹
۶-۶-۳۱-تیپ گون بزی- دافنه- استپی ۱۳۰
۶-۶-۳۲-تیپ گون بزی- فرفیون ۱۳۱
۶-۶-۳۳-تیپ گون بزی-گچدوست ۱۳۱
۶-۶-۳۴-تیپ گون بزی-گچدوست-زول ۱۳۲
۶-۶-۳۵-تیپ گون بزی-گچدوست- استپی ۱۳۲
۶-۶-۳۶-تیپ گون بزی- خارکو- هزارخار ۱۳۳
۶-۶-۳۷-تیپ گون کتیرایی زرد- کلاه میر حسن- هزارخار ۱۳۳
۶-۶-۳۸-تیپ گون کتیرایی زرد- چوبک ۱۳۴
۶-۶-۳۹-تیپ گون کتیرایی زرد- چوبک-گل گندم سفید ۱۳۵
۶-۶-۴۰-تیپ گون کتیرایی زرد- چوبک- استپی ۱۳۵
۶-۶-۴۱-تیپ گون کتیرایی زرد- قیاق- زول ۱۳۶
۶-۶-۴۲-تیپ گون کتیرایی زرد- درمنه کوهی- جزه ۱۳۷
۶-۶-۴۳-تیپ گون کتیرایی زرد- علف پشمکی- هزارخار ۱۳۷
۶-۶-۴۴-تیپ گون کتیرایی زرد- علف پشمکی- علف بره ۱۳۸
۶-۶-۴۵-تیپ گون کتیرایی زرد- علف پشمکی- استپی ۱۳۹
۶-۶-۴۶-تیپ گون کتیرایی زرد- گل گندم سفید- هزارخار ۱۳۹
۶-۶-۴۷-تیپ گون کتیرایی زرد- گل گندم سفید-گچدوست ۱۴۰
۶-۶-۴۸-تیپ گون کتیرایی زرد- گل گندم سفید- استپی ۱۴۰
۶-۶-۴۹-تیپ گون کتیرایی زرد- هزارخار- کلاه میر حسن ۱۴۱
۶-۶-۵۰-تیپ گون کتیرایی زرد- هزارخار- زول ۱۴۱
۶-۶-۵۱-تیپ گون کتیرایی زرد- هزارخار- خارکو ۱۴۲
۶-۶-۵۲-تیپ گون کتیرایی زرد- هزارخار- جزه ۱۴۳
۶-۶-۵۳-تیپ گون کتیرایی زرد- هزارخار- استپی ۱۴۳
۶-۶-۵۴-تیپ گون کتیرایی زرد- پیچک بوته¬ای- خارکو ۱۴۴
۶-۶-۵۵-تیپ گون کتیرایی زرد- زول- هزارخار ۱۴۵
۶-۶-۵۶-تیپ گون کتیرایی زرد- زول- جزه ۱۴۵
۶-۶-۵۷-تیپ گون کتیرایی زرد- گچدوست ۱۴۶
۶-۶-۵۸-تیپ گون کتیرایی زرد- گچدوست- زول ۱۴۷
۶-۶-۵۹-تیپ گون کتیرایی زرد- جوشکننده- زول ۱۴۷
۶-۶-۶۰-تیپ گون کتیرایی زرد- جوشکننده- گچدوست ۱۴۸
۶-۶-۶۱-تیپ گون کتیرایی زرد- جزه- زول ۱۴۸
۶-۶-۶۲-تیپ گون کتیرایی زرد- جزه- خارکو ۱۴۹
۶-۶-۶۳-تیپ گون کتیرایی زرد- جزه- استپی ۱۵۰
۶-۶-۶۴-تیپ گون کتیرایی زرد-گل گندمی- هزارخار ۱۵۰
۶-۷- تیپ¬های گیاهی گروه سلمکی . ۱۵۱
۶-۷-۱-تیپ سلمکی ۱۵۱
۶-۷-۲-تیپ سلمکی- خارشتر ۱۵۱
۶-۷-۳-تیپ سلمکی- باتلاقی شور ۱۵۲
۶-۷-۴-تیپ سلمکی- باتلاقی شور- چمن شور ۱۵۲
۶-۸- تیپ¬های گروه گیاهی ۱۵۳
۶-۸-۱-تیپ علف پشمکی- هزارخار-گون ۱۵۳
۶-۸-۲-تیپ علف پشمکی- هزارخار- گون کتیرایی زرد ۱۵۳
۶-۸-۳-تیپ علف پشمکی- جووحشی- استپی ۱۵۴
۶-۹- تیپ¬های گیاهی گروه اسکنبیل . ۱۵۵
۶-۹-۱-تیپ اسکنبیل- سبط ۱۵۵
۶-۹-۲-تیپ اسکنبیل ۱۵۵
۶-۹-۳-تیپ اسکنبیل- قیچ- ریش بز ۱۵۶
۶-۱۰- تیپ¬های گیاهی گروه گل گندم سفید ۱۵۶
۶-۱۰-۱-تیپ گل گندم گل سفید- چوبک- گون کتیرایی سفید ۱۵۶
۶-۱۰-۲-تیپ گل گندم گل سفید- چوبک- گون کتیرایی زرد ۱۵۷
۶-۱۰-۳-تیپ گل گندم گل سفید- چوبک- استپی ۱۵۷
۶-۱۰-۴-تیپ گل گندم گل سفید- گون کتیرایی سفید- استپی ۱۵۸
۶-۱۰-۵-تیپ گل گندم گل سفید ۱۵۸
۶-۱۰-۶-تیپ گل گندم گل سفید- گون کتیرایی زرد- استپی ۱۵۹
۶-۱۱- تیپ¬های گیاهی گروه پیچک بوته¬ای ۱۶۰
۶-۱۱-۱-تیپ پیچک بوته¬ای – جزه- کلاه میر حسن ۱۶۰
۶-۱۱-۲-تیپ پیچک بوته¬ای – جزه- گون کتیرایی زرد ۱۶۰
۶-۱۱-۳-تیپ پیچک بوته¬ای – جزه- خارکو ۱۶۱
۶-۱۱-۴-تیپ پیچک بوته¬ای – گون کتیرایی زرد- هزارخار ۱۶۱
۶-۱۲-تیپ گروه طارون¬های گیاهی ۱۶۲
۶-۱۲-۱-تیپ طارون ۱۶۲
۶-۱۲-۲-تیپ طارون- درمنه دشتی ۱۶۳
۶-۱۲-۳-تیپ طارون- درمنه دشتی- آسمانی ۱۶۳
۶-۱۲-۴-تیپ طارون- اسکنبیل- درمنه دشتی ۱۶۳
۶-۱۲-۵-تیپ طارون- شور- شور ۱۶۴
۶-۱۳- تیپ¬های گیاهی گروه قیاق ۱۶۴
۶-۱۳-۱-تیپ هزار خار- جزه- خارکو ۱۶۴
۶-۱۳-۲-تیپ هزار خار-گون ۱۶۵
۶-۱۳-۳-تیپ هزار خار- گون- علف پشمکی ۱۶۵
۶-۱۳-۴-تیپ هزار خار- گون کتیرایی سفید- جزه ۱۶۶
۶-۱۳-۵-تیپ هزار خار- گون کتیرایی سفید- استپی ۱۶۷
۶-۱۳-۶-تیپ هزار خار- گون کتیرایی زرد ۱۶۷
۶-۱۳-۷-تیپ هزار خار- گون کتیرایی زرد- علف پشمکی ۱۶۸
۶-۱۳-۸-تیپ هزار خار- گون کتیرایی زرد- علف پشمکی- جزه ۱۶۸
۶-۱۳-۹-تیپ هزار خار- کنگر ۱۶۹
۶-۱۳-۱۰-تیپ هزار خار- کنگر-گون ۱۷۰
۶-۳-۱۱-تیپ هزار خار- کنگر- زول ۱۷۰
۶-۱۳-۱۲-تیپ هزار خار- خارکو- سریش ۱۷۱
۶-۱۳-۱۳-تیپ هزار خار- جزه-کلاه میر حسن ۱۷۲
۶-۱۳-۱۴-تیپ هزار خار- جزه- گون کتیرایی سفید ۱۷۲
۶-۱۳-۱۵-تیپ هزار خار- جزه- گون کتیرایی زرد ۱۷۴
۶-۱۳-۱۶-تیپ هزار خار- جزه- علف پشمکی ۱۷۴
۶-۱۳-۱۷-تیپ هزار خار- جزه- پیچک بوته¬ای ۱۷۵
۶-۱۳-۱۸-تیپ هزار خار- جزه- سریش ۱۷۵
۶-۱۳-۱۹-تیپ هزار خار- جزه- خارکو ۱۷۶
۶-۱۳-۲۰-تیپ هزار خار-گاوپونه- گون کتیرایی سفید ۱۷۷
۶-۱۳-۲۱-تیپ هزار خار-پیچک بوته¬ای-استپی ۱۷۷
۶-۱۳-۲۲-تیپ هزارخار- چرخک-خارکو ۱۷۸
۶-۱۴-۱-تیپ دافنه-کما ۱۷۹
۶-۱۴-۲-تیپ دافنه-کما ۱۷۹
۶-۱۴-۳-تیپ دافنه-پرند-کلاه میر حسن ۱۸۰
۶-۱۵- تیپ¬های گیاهی گروه جوسیخ ۱۸۱
۶-۱۵-۱-تیپ جوسیخ-کلاه میر حسن ۱۸۱
۶-۱۵-۲-تیپ جوسیخ- کلاه میر حسن- درمنه دشتی ۱۸۱
۶-۱۵-۳-تیپ جوسیخ -کلاه میر حسن-استپی ۱۸۲
۶-۱۵-۴-تیپ جوسیخ-پرند ۱۸۲
۶-۱۵-۵-تیپ جوسیخ-گاوپونه ۱۸۳
۶-۱۶-تیپ¬های گیاهی گروه قیاق . ۱۸۳
۶-۱۶-۱-تیپ قیاق- گون بزی- گچدوست ۱۸۴
۶-۱۷-تیپ¬های گیاهی گروه فرفیون . ۱۸۵
۶-۱۷-۱-تیپ فرفیون-جزه- گون کتیرایی سفید ۱۸۵
۶-۱۷-۲-تیپ فرفیون-جزه ۱۸۶
۶-۱۸-تیپ¬های گیاهی گروه کما ۱۸۶
۶-۱۸-۱-تیپ کما-گون گزی ۱۸۶
۶-۱۸-۲-تیپ کما-گون گزی-گون بزی ۱۸۷
۶-۱۸-۳-تیپ کما- گون بزی-قیاق ۱۸۷
۶-۱۸-۴-تیپ کما- گون بزی-زول ۱۸۸
۶-۱۸-۵-تیپ کما- گون کتیرایی زرد ۱۸۹
۶-۱۸-۶-تیپ کما- گون کتیرایی زرد-زول ۱۸۹
۶-۱۸-۷-تیپ کما- گون کتیرایی زرد-زول ۱۹۰
۶-۱۸-۸-تیپ کما- گون کتیرایی زرد-زول ۱۹۰
۶-۱۸-۹-تیپ کما- دافنه-گون بزی ۱۹۱
۶-۱۹- تیپ¬های گیاهی گروه گچدوست ۱۹۱
۶-۱۹-۱-تیپ گچدوست – گون گزی ۱۹۲
۶-۱۹-۲-تیپ گچدوست-گون بزی ۱۹۲
۶-۲۰- تیپ¬های گیاهی گروه باتلاقی شور ۱۹۳
۶-۲۰-۱-تیپ باتلاقی شور ۱۹۳
۶-۲۰-۲-تیپ باتلاقی شور-چمن شور ۱۹۴
۶-۲۰-۳-تیپ باتلاقی شور- چمن شور-گز ۱۹۴
۶-۲۰-۴-تیپ باتلاقی شور-سلمکی ۱۹۴
۶-۲۰-۵-تیپ باتلاقی شور- قلیا ۱۹۵
۶-۲۱- تیپ¬های گیاهی گروه تاغ ۱۹۵
۶-۲۱-۱-تیپ تاغ ۱۹۵
۶-۲۱-۲-تیپ تاغ-خارشتر ۱۹۶
۶-۲۱-۳-تیپ تاغ-آسمانی-خارشتر ۱۹۶
۶-۲۱-۴-تیپ تاغ-درمنه دشتی-اشنان کوچک ۱۹۶
۶-۲۱-۵-تیپ تاغ-درمنه دشتی-اشنان کوچک ۱۹۷
۶-۲۱-۶-تیپ تاغ-درمنه دشتی-سبط پا کوتاه ۱۹۷
۶-۲۱-۷-تیپ تاغ-درمنه دشتی-سبط پا کوتاه ۱۹۸
۶-۲۱-۸-تیپ تاغ-درمنه دشتی-سبط پابلند ۱۹۸
۶-۲۱-۹-تیپ تاغ-سبط پا کوتاه ۱۹۹
۶-۲۱-۱۰-تیپ تاغ-سبط پا کوتاه-درمنه دشتی ۱۹۹
۶-۲۱-۱۱-تیپ تاغ- سبط پاکوتاه-نتر ۲۰۰
۶-۲۱-۱۲-تیپ تاغ-قیچ ۲۰۰
۶-۲۲- تیپ¬های گیاهی گروه کرقیچ ۲۰۱
۶-۲۲-۱-تیپ کرقیچ-گون کتیرایی زرد-درمنه دشتی ۲۰۱
۶-۲۲-۲-تیپ کرقیچ-پیچک بوته¬ای-خارکو ۲۰۱
۶-۲۲-۳-تیپ کرقیچ-پیچک بوته¬ای- جزه ۲۰۲
۶-۲۲-۴-تیپ کرقیچ-جزه-درمنه دشتی ۲۰۲
۶-۲۳-تیپ¬های گیاهی گروه گل شصت عروسان ۲۰۳
۶-۲۳-۱-تیپ گل شصت عروسان-خارشتر ۲۰۳
۶-۲۳-۲-تیپ گل شصت عروسان-باتلاقی شور ۲۰۳
۶-۲۴-گروه تیپ¬های خارگونی ۲۰۴
۶-۲۴-۱-تیپ خارکو-هزارخار ۲۰۴
۶-۲۴-۲-تیپ خارکو-هزارخار ۲۰۴
۶-۲۴-۳-تیپ خارکو-هزارخار ۲۰۵
۶-۲۴-۴-تیپ خارکو-هزارخار-چرخک ۲۰۵
۶-۲۴-۵-تیپ خارکو-جزه ۲۰۶
۶-۲۴-۶-تیپ خارکو-جزه-گون کتیرایی زرد ۲۰۶
۶-۲۴-۷-تیپ خارکو-جزه-هزارخار ۲۰۷
۶-۲۴-۸-تیپ خارکو-جزه-چرخک ۲۰۷
۶-۲۵-تیپ¬های گیاهی گروه گوش بره . ۲۰۸
۶-۲۵-۱-تیپ گوش بره-گون بزی-استپی ۲۰۸
۶-۲۵-۲-تیپ گوش بره-گل گندم هرز-جزه ۲۰۹
۶-۲۵-۳-تیپ گوش بره-فرفیون-زول ۲۰۹
۶-۲۵-۴-تیپ گوش بره-خارکو- گل گندم هرز ۲۱۰
۶-۲۵-۵-تیپ گوش بره-جزه-هزارخار ۲۱۰
۶-۲۶-تیپ¬های گیاهی گروه جاشیر ۲۱۱
۶-۲۶-۱-تیپ جاشیر-گون بزی ۲۱۱
۶-۲۶-۲-تیپ خاشیر-هزارخار-گون ۲۱۱
۶-۲۷-تیپ¬های گیاهی گروه جو شکننده ۲۱۲
۶-۲۷-۱-تیپ جو شکننده- گون کتیرایی سفید-هزارخار ۲۱۲
۶-۲۷-۲-تیپ جو شکننده- گون کتیرایی زرد-هزارخار ۲۱۲
۶-۲۸-تیپ¬های گیاهی گروه پرند ۲۱۳
۶-۲۸-۱-تیپ پرند- گون کتیرایی زرد-هزارخار ۲۱۳
۶-۲۸-۲-تیپ پرند-جوسیخ-استپی ۲۱۴
۶-۲۸-۳-تیپ پرند-جزه-خارکو ۲۱۴
۶-۲۸-۴-تیپ پرند-جزه-خارکو ۲۱۵
۶-۲۸-۵-تیپ پرند-گز ۲۱۵
۶-۲۹- تیپ¬های گیاهی گروه ورک ۲۱۶
۶-۲۹-۱-تیپ ورک-گون کتیرایی سفید ۲۱۶
۶-۲۹-۲-تیپ ورک-گون کتیرایی سفید ۲۱۶
۶-۲۹-۳-تیپ ورک-جزه-خارکو ۲۱۷
۶-۳۰-گروه تیپ¬های شور. ۲۱۷
۶-۳۰-۱-تیپ شور- آسمانی-شور ۲۱۸
۶-۳۰-۲-تیپ شور-باتلاقی شور-سلمکی ۲۱۸
۶-۳۰-۳-تیپ شور-درمنه دشتی ۲۱۸
۶-۳۰-۴-تیپ شور-خارکو-هزارخار ۲۱۹
۶-۳۰-۵-تیپ اشنان-شور ۲۲۰
۶-۳۱-گروه تیپ¬های جزه: ۲۲۰
۶-۳۱-۱-تیپ جزه- کلاه میر حسن ۲۲۰
۶-۳۱-۲-تیپ جزه- کلاه میر حسن ۲۲۱
۶-۳۱-۳-تیپ جزه- کلاه میر حسن- خارکو ۲۲۱
۶-۳۱-۴-تیپ جزه- کلاه میر حسن-گاوپونه ۲۲۲
۶-۳۱-۵-تیپ جزه- گون کتیرایی زرد- خارکو ۲۲۲
۶-۳۱-۶-تیپ جزه- گل گندم سفید- گاوپونه ۲۲۳
۶-۳۱-۷-تیپ جزه- هزارخار-گون کتیرایی سفید ۲۲۴
۶-۳۱-۸-تیپ جزه- هزارخار ۲۲۴
۶-۳۱-۹-تیپ جزه- هزارخار- کلاه میر حسن ۲۲۵
۶-۳۱-۱۰-تیپ جزه- هزارخار- درمنه کوهی ۲۲۵
۶-۳۱-۱۱-تیپ جزه- هزارخار- گون کتیرایی سفید ۲۲۶
۶-۳۱-۱۲-تیپ جزه- هزارخار-گون کتیرایی زرد ۲۲۷
۶-۳۱-۱۳-تیپ جزه- هزارخار- فرفیون ۲۲۷
۶-۳۱-۱۴-تیپ جزه- هزارخار-کنگر ۲۲۸
۶-۳۱-۱۵-تیپ جزه- هزارخار- خارکو ۲۲۹
۶-۳۱-۱۶-تیپ جزه- هزارخار- استپی ۲۲۹
۶-۳۱-۱۷-تیپ جزه- هزارخار- خارکو ۲۳۰
۶-۳۱-۱۸-تیپ جزه- چرخک- خارکو ۲۳۰
۶-۳۱-۱۹-تیپ جزه- خارکو- گون ۲۳۱
۶-۳۱-۲۰-تیپ جزه- خارکو- پیچک بوته¬ای ۲۳۱
۶-۳۱-۲۱-تیپ جزه-گاوپونه-خارکو ۲۳۲
۶-۳۲-تیپ¬های گروه اشنان ۲۳۲
۶-۳۲-۱-تیپ اشنان ۲۳۲
۶-۳۲-۲-تیپ اشنان- خارشتر ۲۳۳
۶-۳۲-۳-تیپ اشنان- آسمانی ۲۳۳
۶-۳۲-۴-تیپ اشنان- آسمانی- آسمانی سیخکدار ۲۳۳
۶-۳۲-۵-تیپ اشنان- ریش بز- آسمانی ۲۳۴
۶-۳۲-۶-تیپ اشنان- تاغ ۲۳۴
۶-۳۲-۷-تیپ اشنان- تاغ- شور ۲۳۵
۶-۳۲-۸-تیپ اشنان- قرهداغ- خارشتر ۲۳۵
۶-۳۲-۹-تیپ اشنان- شور ۲۳۵
۶-۳۳- تیپ¬های گیاهی گروه گل گندمی ۲۳۶
۶-۳۳-۱-تیپ گل گندمی- درمنه کوهی-گون کتیرایی زرد ۲۳۶
۶-۳۳-۲-تیپ گل گندمی- گون گزی ۲۳۷
۶-۳۳-۳-تیپ گل گندمی- گون بزی-دافنه ۲۳۷
۶-۳۳-۴-تیپ گل گندمی-هزارخار- گون کتیرایی زرد ۲۳۸
۶-۳۴- تیپ¬های گیاهی گروه تلخبیان ۲۳۸
۶-۳۴-۱-تیپ تلخ بیان – خارکو- جزه ۲۳۸
۶-۳۴-۲-تیپ تلخ بیان- گوشبره ۲۳۹
۶-۳۵- تیپ¬های گیاهی گروه استپی ۲۳۹
۶-۳۵-۱-تیپ استپی- گون کتیرایی سفید- هزارخار ۲۳۹
۶-۳۵-۲-تیپ استپی- علف پشمکی ۲۴۰
۶-۳۵-۳-تیپ استپی-گل گندم سفید- گون کتیرایی سفید ۲۴۱
۶-۳۵-۴-تیپ استپی- جوسیخ-کلاه میر حسن ۲۴۱
۶-۳۵-۵-تیپ استپی – جزه – کلاه میرحسن ۲۴۲
۶-۳۶- تیپ¬های گیاهی گروه گاوپونه ۲۴۳
۶-۳۶-۱-تیپ گاوپونه – درمنه دشتی- استپی ۲۴۳
۶-۳۶-۲-تیپ گاوپونه – جزه – خارکو ۲۴۳
۶-۳۶-۳-تیپ گاوپونه – جزه – ورک ۲۴۴
۶-۳۷- تیپ¬های گیاهی گروه سبط پاکوتاه ۲۴۵
۶-۳۷-۱-تیپ سبط پاکوتاه – نتر ۲۴۵
۶-۳۷-۲-تیپ سبط پاکوتاه – طارون- درمنه دشتی ۲۴۵
۶-۳۷-۳-تیپ سبط پاکوتاه – تاغ – درمنه دشتی ۲۴۶
۶-۳۷-۴-تیپ سبط پاکوتاه- سبط – اسکنبیل ۲۴۶
۶-۳۸-تیپ¬های گیاهی گروه گز . ۲۴۷
۶-۳۸-۱-تیپ گز ۲۴۷
۶-۳۸-۲-تیپ گز ۲۴۷
۶-۳۸-۳-تیپ گز – تاغ ۲۴۸
۶-۳۸-۴-تیپ گز – نی ۲۴۸
۶-۳۸-۵-تیپ گز – قیچ – خارشتر ۲۴۸
۶-۳۸-۶-تیپ گز – خارشتر ۲۴۹
۶-۳۸-۷-تیپ گز – خارشتر ۲۴۹
۶-۳۹-تیپ¬های گیاهی منفرد منطقه مورد مطالعه ۲۴۹
۶-۳۹-۱-تیپ چوبک – جوشکننده – هزارخار ۲۵۰
۶-۳۹-۲-تیپ دم روباهی – سازو ۲۵۰
۶-۳۹-۳-زرشک ۲۵۱
۶-۳۹-۴-تیپ کما- گون کتیرایی زرد- زول ۲۵۱
۶-۳۹-۵-تیپ مارونگ- باتلاقی شور ۲۵۲
۶-۳۹-۶-تیپ رمس- درمنه دشتی- شور ۲۵۲
۶-۳۹-۷-تیپ عجوه- درمنه دشتی ۲۵۳
۶-۳۹-۸-آفتاب پرست- درمنه دشتی- قیچ ۲۵۳
۶-۳۹-۹-تیپ ارس ۲۵۴
۶-۳۹-۱۰-تیپ سازو ۲۵۴
۶-۳۹-۱۱-اسفند- درمنه دشتی ۲۵۵
۶-۳۹-۱۲-تیپ نی- خارشتر ۲۵۵
۶-۳۹-۱۳-جعفری کوهی- جزه- هزارخار ۲۵۶
۶-۳۹-۱۴-تیپ بلوط ۲۵۶
۶-۳۹-۱۵-تیپ سماق-گون گزی- دافنه ۲۵۷
۶-۳۹-۱۶-تیپ قیچ ۲۵۸
۷-منابع مورد استفاده ۲۵۹
پیوست ۲۶۱

 

وزن 688 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

68 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان اصفهان

88,500 تومان

68 عدد در انبار