طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان فارس

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 5 آبان 1402 تعداد بازدید: 2,515 بازدید

68,500 تومان

66 عدد در انبار

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه‌ استان فارس از سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی و شناسایی تاثیر عوامل محیطی بر شکل گیری پوشش گیاهی به مورد اجرا گذاشته شد. منطقه مورد بررسی محدوده سیاسی استان فارس شامل تمام یا قسمتی از ۱۴ برگ نقشه چهار گوش توپوگرافی سازمان جغرافیایی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ در حدود ۱۲۲۶۰۸ کیلومتر مربع می‌باشد. این محدوده شامل برگ شیراز به شماره NH-39-12 از سری K551 و جهرم به شماره NH-39-16  از سری K551 به طور کامل و قسمتی از برگ‌های سمیرم به شماره NH-39-03 از سری K551، آباده به شماره NH-39-04 از سری K551، اردکان به شماره NH-39-07 از سری K551، کازرون به شماره NH-39-11  از سری K551، نیریز به شماره  NH-40-09 از سری K551، خورموج به شماره NH-39-15 از سری K551، داراب به شماره NH-40-13  از سری K551، کنگان به شماره NG-39-05 از سری K551، بیرم به شماره NG-39-04 از سری K551 و لار به شماره NG-40-01 از سری K551 می‌باشد.

فهرست مطالب
خلاصه ۱
۱- مقدمه ۲
۲- اهداف اساسی طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور ۳
۳- روش بررسی ۴
۳-۱- مرحله مقدماتی ۴
۳-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۴
۳-۳- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۴
۳-۳-۱- یکپارچهسازی و تهیه گزارش استانی ۵
۴- موقعیت منطقه مورد مطالعه ۵
۴-۱- موقعیت نسبی ۶
۴-۲- دشتها و بیابانها ۶
۴-۳- دریاچههای استان ۶
۴-۴- محصولات کشاورزی ۶
۴-۵- گونههای جانوری ۷
۴-۶- جمعیت ۷
۴-۶-۱- جمعیت شهرستانهای استان ۷
۴-۶-۲- جغرافیای سیاسی ۷
۴-۷- پستی و بلندی ۷
۴-۷-۱- کوههای استان فارس ۷
۴-۸- زمینشناسی استان فارس ۹
۴-۹- وضعیت آب و هوای استان ۱۱
۴-۹-۱- منشأ عمومی بارندگی در ایران و فارس ۱۱
۴-۹-۲- بارندگی استان ۱۱
۴-۹-۲-۱- نطام بارندگی استان ۱۱
۴-۹-۲-۲- روزهای بارانی ۱۲
۴-۹-۲-۳- روزهای برفی ۱۲
۴-۹-۳- دمای استان ۱۲
۴-۹-۳-۱- متوسط دمای سالانه ۱۲
۴-۹-۳-۲- متوسط حداکثر دمای سالانه ۱۳
۴-۹-۳-۳- متوسط حداقل دمای سالانه ۱۳
۴-۹-۳-۴- تعداد روزهای یخبندان ۱۴
۴-۹-۴- رطوبت نسبی ۱۵
۴-۹-۵- ساعات آفتابی ۱۵
۴-۹-۶- سرعت باد ۱۵
۴-۱۰- تشریح نشانه‏های روی نقشه ۱۵
۵- تشریح تیپ‌های گیاهی ۱۶
۵-۱- تیپهای گیاهی گروه کلاه میرحسنAcanthalimon sp. 38
۵-۱-۱- تیپ گیاهی کلاه میرحسن کوه بمو- درمنه دشتی- پیچک شاخه خاری ۳۸
۵-۱-۲- تیپ گیاهی کلاه میرحسن کوه بمو- گون ۳۹
۵-۱-۳- تیپ گیاهی کلاه میرحسن کوه بمو- گون- هزارخار استوانهای ۳۹
۵-۱-۴- تیپ گیاهی کلاه میرحسن کوه بمو- گون بزی- جارو علفی ۴۰
۵-۲- تیپ‌های گیاهی گروه کیکم Acer monspessulanum 40
۵-۲-۱- تیپ گیاهی کیکم-کلاه میرحسن کوه بمو-گون ۴۰
۵-۲-۲- تیپ گیاهی کیکم- بادام کرمانی ۴۱
۵-۲-۳- تیپ گیاهی کیکم- بادام کرمانی- گون ۴۱
۵-۲-۴- تیپ گیاهی کیکم- بادام کرمانی- گون بزی ۴۲
۵-۲-۵- تیپ گیاهی کیکم- بادام کوهی ۴۳
۵-۲-۶- تیپ گیاهی کیکم-بادام کوهی-گون گزی ۴۳
۵-۲-۷- تیپ گیاهی کیکم- بادام کوهی- پیچک شاخه خاری ۴۴
۵-۲-۸- تیپ گیاهی کیکم- بادام کوهی-باردلنگ ۴۴
۵-۲-۹- تیپ گیاهی کیکم- درمنه کوهی ۴۵
۵-۲-۱۰- تیپ گیاهی کیکم-گون گزی-خوشک ۴۵
۵-۲-۱۱- تیپ گیاهی کیکم- زالزالک- گون گزی ۴۶
۵-۲-۱۲- تیپ گیاهی کیکم- ارس ۴۶
۵-۲-۱۳- تیپ گیاهی کیکم- بنه- بادام کرمانی ۴۷
۵-۲-۱۴- تیپ گیاهی کیکم- بنه- بادام ۴۷
۵-۲-۱۵- تیپ گیاهی کیکم- آنچوچک- بادام کرمانی ۴۸
۵-۳- تیپهای گیاهی چمن شور ساحلی Aeluropus lagopoides 49
۵-۳-۱- تیپ گیاهی چمن شور ساحلی-سلمکی ساقه سفید ۴۹
۵-۳-۲- تیپ گیاهی بونی- سیاه شور ۵۰
۵-۴- تیپهای گیاهی گروه بادام Amygdalus spp. 50
۵-۴-۱- تیپ گیاهی‌های گروه بادام خاکستری Amygdalus eburnea 50
۵-۴-۱-۱- تیپ گیاهی بادام خاکستری- بادام کوهی- باردلنگ ۵۰
۵-۴-۱-۲- تیپ گیاهی بادام خاکستری- درمنه کوهی- کروج ۵۱
۵-۴-۱-۳- تیپ گیاهی بادام خاکستری-گون- منگری ۵۱
۵-۴-۱-۴- تیپ گیاهی بادام خاکستری- گون- باردلنگ ۵۲
۵-۴-۱-۵- تیپ گیاهی بادام خاکستری- پیچک شاخه خاری- گون ۵۲
۵-۴-۱-۶- تیپ گیاهی بادام خاکستری- باردلنگ ۵۳
۵-۴-۱-۷- تیپ گیاهی بادام خاکستری- کروج ۵۳
۵-۴-۱-۸- تیپ گیاهی بادام خاکستری- بنه ۵۴
۵-۴-۱-۹- تیپ گیاهی بادام خاکستری-بنه- کنار ۵۴
۵-۴-۱-۱۰- تیپ گیاهی بادام خاکستری- کنار- پیچک شاخه خاری ۵۵
۵-۴-۲- تیپ گیاهی بادام کرمانی ۵۵
۵-۴-۲-۱- تیپ گیاهی بادام کرمانی- کیکم- گون گزی ۵۵
۵-۴-۲-۲- تیپ گیاهی بادام کرمانی- کیکم- گون ۵۶
۵-۴-۲-۳- تیپ گیاهی بادام کرمانی- بادام خاکستری- باردلنگ ۵۶
۵-۴-۲-۴- تیپ گیاهی بادام کرمانی- گون- کلاه میرحسن کوهبمو ۵۷
۵-۴-۲-۵- تیپ گیاهی بادام کرمانی- گون بزی- خوشک ۵۷
۵-۴-۲-۶- تیپ گیاهی بادام کرمانی- خوشک- درمنه کوهی ۵۸
۵-۴-۲-۷- تیپ گیاهی بادام کرمانی- خوشک- گون ۵۹
۵-۴-۲-۸- تیپ گیاهی بادام کرمانی-پلاخور- کیکم ۵۹
۵-۴-۲-۹- تیپ گیاهی بادام کرمانی- جاشیر- گون بزی ۶۰
۵-۵- تیپ گیاهی تنگرس ۶۰
۵-۵-۱- تیپ گیاهی تنگرس- کیکم- بنه ۶۰
۵-۵-۲- تیپ گیاهی تنگرس- بادام کرمانی- گون بزی ۶۱
۵-۵-۳- تیپ گیاهی تنگرس- درمنه کوهی ۶۲
۵-۵-۴- تیپ گیاهی تنگرس- درمنه دشتی- گون ۶۲
۵-۵-۵- تیپ گیاهی تنگرس- گون ۶۳
۵-۵-۶- تیپ گیاهی تنگرس- گون ۶۳
۵-۵-۷- تیپ گیاهی تنگرس- گون- پیچک خاردار ۶۴
۵-۵-۸- تیپ گیاهی تنگرس- پیچک شاخه خاری ۶۴
۵-۵-۹- تیپ گیاهی تنگرس- خوشک- گون ۶۵
۵-۵-۱۰- تیپ گیاهی تنگرس- باردلنگ- گون ۶۶
۵-۵-۱۱- تیپ گیاهی تنگرس- زول- جو وحشی ۶۶
۵-۵-۱۲- تیپ گیاهی تنگرس- بنه- درمنه کوهی ۶۷
۵-۶- تیپ گیاهی بادام کوهی Amygdalus scoparia 68
۵-۶-۱- تیپ گیاهی بادام کوهی ۶۸
۵-۶-۲- تیپ گیاهی بادام کوهی- کلاه میرحسن کوه بمو- درمنه دشتی ۶۸
۵-۶-۳- تیپ گیاهی بادام کوهی-کیکم ۶۸
۵-۶-۴- تیپ گیاهی بادام کوهی- کیکم- انواع گون ۶۹
۵-۶-۵- تیپ گیاهی بادام کوهی- کیکم- زالزالک ۷۰
۵-۶-۶- تیپ گیاهی بادام کوهی- کیکم- باردلنگ ۷۰
۵-۶-۷- تیپ گیاهی بادام کوهی- کیکم- بنه ۷۱
۵-۶-۸- تیپ گیاهی بادام کوهی- بادام خاکستری- پیچک شاخه خاری ۷۱
۵-۶-۹- تیپ گیاهی بادام کوهی-بادام خاکستری-باردلنگ ۷۲
۵-۶-۱۰- تیپ گیاهی بادام کوهی- بادام کرمانی- کیکم ۷۳
۵-۶-۱۱- تیپ گیاهی بادام کوهی- بادام کرمانی- باردلنگ ۷۳
۵-۶-۱۲- تیپ گیاهی بادام کوهی- تنگرس ۷۳
۵-۶-۱۳- تیپ گیاهی بادام کوهی- درمنه کوهی- باردلنگ ۷۴
۵-۶-۱۴- تیپ گیاهی بادام کوهی- گون- پیچک شاخه خاری ۷۴
۵-۶-۱۵- تیپ گیاهی بادام کوهی- گون-باردلنگ ۷۵
۵-۶-۱۶- تیپ گیاهی بادام کوهی- گون بزی ۷۶
۵-۶-۱۷- تیپ گیاهی بادام کوهی- پیچک شاخه خاری-گون ۷۷
۵-۶-۱۸- تیپ گیاهی بادام کوهی- پیچک شاخه خاری- باردلنگ ۷۷
۵-۶-۱۹- تیپ گیاهی بادام کوهی- پیچک ریشدار ۷۸
۵-۶-۲۰- تیپ گیاهی بادام کوهی-باردلنگ- گون ۷۹
۵-۶-۲۱- تیپ گیاهی بادام کوهی- باردلنگ- گون ۷۹
۵-۶-۲۲- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه ۸۰
۵-۶-۲۳- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه- کیکم ۸۰
۵-۶-۲۴- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه-بادام کرمانی ۸۱
۵-۶-۲۵- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه- گون ۸۲
۵-۶-۲۶- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه- گون ۸۲
۵-۶-۲۷- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه- پیچک شاخه خاری ۸۳
۵-۶-۲۸- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه- خوشک ۸۴
۵-۶-۲۹- تیپ گیاهی بادام کوهی- بنه- باردلنگ ۸۵
۵-۶-۳۰- تیپ گیاهی بادام کوهی- خینجوک- باردلنگ ۸۵
۵-۶-۳۱- تیپ گیاهی بادام کوهی- جاشیر- گون بزی ۸۶
۵-۶-۳۲- تیپ گیاهی بادام کوهی- کنار- گون ۸۷
۵-۷- تیپ گیاهی بادام Amygdalus spp 87
۵-۷-۱- تیپ گیاهی بادام- کیکم- بنه ۸۷
۵-۷-۲- تیپ گیاهی بادام- درمنه کوهی- پیچک ریشدار ۸۸
۵-۷-۳- تیپ گیاهی بادام- پیچک- گون ۸۸
۵-۷-۴- تیپ گیاهی بادام- پیچک شاخه خاری- قیچ ارمنستانی ۸۹
۵-۸- تیپهای گیاهی گروه آسمانیAnabasis spp. 90
۵-۸-۱- تیپ گیاهی آسمانی بیبرگ- کاهو ۹۰
۵-۸-۲- تیپ گیاهی آسمانی سیخکدار- شور اسپانیایی ۹۰
۵-۸-۳- تیپ گیاهی آسمانی سیخکدار- شور اسپانیایی-شصت عروسان ساحلی ۹۱
۵-۸-۴- تیپ گیاهی آسمانی سیخکدار- اشنان-ترات ۹۱
۵-۹- تیپهای گیاهی گروه درمنهArtemisia spp. 91
۵-۹-۱- تیپ گیاهی درمنه کوهی ۹۲
۵-۹-۲- تیپ گیاهی درمنه کوهی–کلاهمیرحسن ۹۲
۵-۹-۳- تیپ گیاهی درمنه کوهی- کلاه میرحسن- جاز ۹۲
۵-۹-۴- تیپ گیاهی درمنه کوهی- بادام خاکستری ۹۳
۵-۹-۵- تیپ گیاهی درمنه کوهی-گون- گراس چند ساله ۹۳
۵-۹-۶- تیپ گیاهی درمنه کوهی – انواع گون- گراسهای چند ساله ۹۴
۵-۹-۷- تیپ گیاهی درمنه کوهی- گون بزی- گون کتیرایی ۹۴
۵-۹-۸- تیپ گیاهی درمنه کوهی- گون کتیرایی- جارو علفی ۹۵
۵-۹-۹- تیپ گیاهی درمنه کوهی- گون کتیرایی-استپی بیابانی ۹۵
۵-۹-۱۰- تیپ گیاهی درمنه کوهی- خوشک- انواع گون ۹۵
۵-۹-۱۱- تیپ گیاهی درمنه کوهی- باردلنگ- گون ۹۶
۵-۹-۱۲- تیپ گیاهی درمنه کوهی- کما ۹۶
۵-۹-۱۳- تیپ گیاهی درمنه کوهی- کما- انواع گون ۹۷
۵-۹-۱۴- تیپ گیاهی درمنه کوهی – خارکو- هزار خار ۹۷
۵-۹-۱۵- تیپ گیاهی درمنه کوهی-گراس چندساله- گون ۹۷
۵-۹-۱۶- تیپ گیاهی درمنه کوهی– گوش بره- انواع گون ۹۸
۵-۹-۱۷- تیپ گیاهی درمنه کوهی- جاشیر- انواع گون ۹۸
۵-۹-۱۸- تیپ گیاهی درمنه کوهی- شور- قیچ ارمنستانی ۹۹
۵-۹-۱۹- تیپ گیاهی درمنه کوهی- جاز- گون ۹۹
۵-۹-۲۰- تیپ گیاهی درمنه کوهی- جاز- گل گندم ۱۰۰
۵-۹-۲۱- تیپ گیاهی درمنه کوهی-جاز- استپی ۱۰۰
۵-۹-۲۲- تیپ گیاهی درمنه دشتی ۱۰۱
۵-۹-۲۳- تیپ گیاهی درمنه دشتی- عجوه ۱۰۱
۵-۹-۲۴- تیپ گیاهی درمنه دشتی- آسمانی بیبرگ ۱۰۲
۵-۹-۲۵- تیپ گیاهی درمنه دشتی- آسمانی بیبرگ- خارکو ۱۰۲
۵-۹-۲۶- تیپ گیاهی درمنه دشتی- آسمانی بیبرگ- جاز ۱۰۲
۵-۹-۲۷- تیپ گیاهی درمنه دشتی- آسمانی سیخکدار- شور ۱۰۳
۵-۹-۲۸- تیپ گیاهی درمنه دشتی-گون ۱۰۳
۵-۹-۲۹- تیپ گیاهی درمنه دشتی- گون- پیچک خار نقرهای ۱۰۴
۵-۹-۳۰- تیپ گیاهی درمنه دشتی- آسمانی سیخکدار- کنگر علوفهای ۱۰۴
۵-۹-۳۱- تیپ گیاهی درمنه دشتی- گون ۱۰۴
۵-۹-۳۲- تیپ گیاهی درمنه دشتی– سلمکی ساقه سفید ۱۰۵
۵-۹-۳۳- تیپ گیاهی درمنه دشتی- سلمکی ساقه سفید- زیبای شورهزار ۱۰۵
۵-۹-۳۴- تیپ گیاهی درمنه دشتی- سلمکی ساقه سفید- شور ۱۰۶
۵-۹-۳۵- تیپ گیاهی درمنه دشتی- گل گندم درهم و برهم- کنگر علوفهای ۱۰۶
۵-۹-۳۶- تیپ گیاهی درمنه دشتی-پیچک شاخه خاری ۱۰۶
۵-۹-۳۷- تیپ گیاهی درمنه دشتی- پیچک شاخه خاری- گون ۱۰۷
۵-۹-۳۸- تیپ گیاهی درمنه دشتی- پیچک شاخه خاری- ناگرد ۱۰۷
۵-۹-۳۹- تیپ گیاهی درمنه دشتی- طارون- شور ۱۰۸
۵-۹-۴۰- تیپ گیاهی درمنه دشتی- باردلنگ ۱۰۸
۵-۹-۴۱- تیپ گیاهی درمنه دشتی- باردلنگ- پیچک ۱۰۹
۵-۹-۴۲- تیپ گیاهی درمنه دشتی- باردلنگ- یال اسبی ۱۰۹
۵-۹-۴۳- تیپ گیاهی درمنه دشتی- ریش بز ۱۰۹
۵-۹-۴۴- تیپ گیاهی درمنه دشتی- ارمک بیابانی ۱۱۰
۵-۹-۴۵- تیپ گیاهی درمنه دشتی- طارون- شور ۱۱۰
۵-۹-۴۶- تیپ گیاهی درمنه دشتی- طارون- جاز ۱۱۰
۵-۹-۴۷- تیپ گیاهی درمنه دشتی- کنگر علوفهای- چمن پیازکدار ۱۱۱
۵-۹-۴۸- تیپ گیاهی درمنه دشتی- کروج ۱۱۱
۵-۹-۴۹- تیپ گیاهی درمنه دشتی- کروج- گون ۱۱۲
۵-۹-۵۰- تیپ گیاهی درمنه دشتی- کروج- یال اسبی ۱۱۲
۵-۹-۵۱- تیپ گیاهی درمنه دشتی- کرقیچ بیابانی ۱۱۳
۵-۹-۵۲- تیپ گیاهی درمنه دشتی- کاهوی وحشی ۱۱۳
۵-۹-۵۳- تیپ گیاهی درمنه دشتی- پرند ۱۱۴
۵-۹-۵۴- تیپ گیاهی درمنه دشتی- شور اسپانیایی ۱۱۴
۵-۹-۵۵- تیپ گیاهی درمنه دشتی- مریم گلی- سنبلهای ارغوانی ۱۱۴
۵-۹-۵۶- تیپ گیاهی درمنه دشتی-جاز- یال اسبی ۱۱۵
۵-۹-۵۷- تیپ گیاهی درمنه دشتی- جاز- سنبلهای ارغوانی ۱۱۵
۵-۹-۵۸- تیپ گیاهی درمنه دشتی- اشنان ۱۱۶
۵-۹-۵۹- تیپ گیاهی درمنه دشتی- یال اسبی- انواع هزار خار ۱۱۶
۵-۹-۶۰- تیپ گیاهی درمنه دشتی- سنبلهای ارغوانی ۱۱۷
۵-۹-۶۱- تیپ گیاهی درمنه دشتی- سنبلهای ارغوانی- جاز ۱۱۷
۵-۹-۶۲- تیپ گیاهی درمنه دشتی- قیچ ارمنستانی ۱۱۷
۵-۹-۶۳- تیپ گیاهی درمنه دشتی- قیچ ارمنستانی- طارون ۱۱۸
۵-۹-۶۴- تیپ گیاهی درمنه دشتی- قیچ ارمنستانی- جاز ۱۱۸
۵-۹-۶۵- تیپ گیاهی درمنه دشتی- قیچ ۱۱۹
۵-۱۰- تیپهای گیاهی گروه انواع گونAstragalus spp. 119
۵-۱۰-۱- تیپ گیاهی گون- پیچک شاخه خاری- باردلنگ ۱۲۰
۵-۱۰-۲- تیپ گیاهی گیاهی گون- شور گل پنبهای- گل گندم در هم بر هم ۱۲۰
۵-۱۰-۳- تیپ گیاهی گون ۱۲۱
۵-۱۰-۴- تیپ گیاهی گون- لبدیسی بوتهای-کلاهمیرحسن ۱۲۱
۵-۱۰-۵- تیپ گیاهی گون گزی- بادام کرمانی- جاشیر ۱۲۱
۵-۱۰-۶- تیپ گیاهی گون-گل گندم در هم بر هم – پیچک شاخه خاری ۱۲۲
۵-۱۰-۷- تیپ گیاهی گون – خوشک ۱۲۲
۵-۱۰-۸- تیپ گیاهی گون- خوشک- کنگر برگهدار ۱۲۳
۵-۱۰-۹- تیپ گیاهی گون-خوشک- جو پیازدار ۱۲۴
۵-۱۰-۱۰- تیپ گیاهی گون- خوشک- گراس چند ساله ۱۲۵
۵-۱۰-۱۱- تیپ گیاهی گون-خوشک- جاشیر ۱۲۵
۵-۱۰-۱۲- تیپ گیاهی گون- خوشک- یالاسبی ۱۲۶
۵-۱۰-۱۳- تیپ گیاهی گون کتیرایی سفید- بادام خاکستری ۱۲۷
۵-۱۰-۱۴- تیپ گیاهی گون کتیرایی سفید- بادام خاکستری- نریشت ۱۲۷
۵-۱۰-۱۵- تیپ گیاهی گون کتیرایی سفید- درمنه دشتی ۱۲۸
۵-۱۰-۱۶- تیپ گیاهی گون کتیرایی سفید- گل گندم در هم بر هم ۱۲۸
۵-۱۰-۱۷- تیپ گیاهی گون کتیرایی سفید- پیچک شاخه خاری ۱۲۹
۵-۱۰-۱۸- تیپ گیاهی گون کتیرایی سفید- پیچک شاخه خاری- بادام خاکستری ۱۲۹
۵-۱۰-۱۹- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- پیچک شاخه خاری- درمنه دشتی ۱۳۰
۵-۱۰-۲۰- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- پیچک شاخه خاری- گل گندم در هم برهم ۱۳۰
۵-۱۰-۲۱- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- پیچک شاخه خاری- خینجوک ۱۳۱
۵-۱۰-۲۲- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- پیچک شاخه خاری- کنار ۱۳۱
۵-۱۰-۲۳- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- باردلنگ- سگ دندان پشتهای ۱۳۲
۵-۱۰-۲۴- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- باردلنگ- یال اسبی ۱۳۲
۵-۱۰-۲۵- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- باردلنگ- کنار ۱۳۳
۵-۱۰-۲۶- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- کروج- پیچک شاخه خاری ۱۳۴
۵-۱۰-۲۷- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- پرند- ترات ۱۳۴
۵-۱۰-۲۸- تیپ گیاهی گون- کلاه میرحسن کوه بمو- جاز ۱۳۴
۵-۱۰-۲۹- تیپ گیاهی کتیرایی سفید- پرند- ترات ۱۳۵
۵-۱۰-۳۰- تیپ گیاهی گون- درمنه دشتی ۱۳۵
۵-۱۰-۳۱- تیپ گیاهی گون- درمنه دشتی- پیچک خاردار ۱۳۶
۵-۱۰-۳۲- تیپ گیاهی گون- درمنه دشتی- باردلنگ ۱۳۶
۵-۱۰-۳۳- تیپ گیاهی گون- پیچک خاردار ۱۳۷
۵-۱۰-۳۴- تیپ گیاهی گون-ناگرد- درمنه دشتی ۱۳۷
۵-۱۰-۳۵- تیپ گیاهی گون-باردلنگ- درمنه دشتی ۱۳۸
۵-۱۰-۳۶- تیپ گیاهی گون- کروج- کلاجوک ۱۳۸
۵-۱۰-۳۷- تیپ گیاهی گون-گلآفتابی ۱۳۹
۵-۱۰-۳۸- تیپ گیاهی گون-گل گندم طلایی ۱۳۹
۵-۱۰-۳۹- تیپ گیاهی گون-گل گندم در هم بر هم- شکر تیغال ۱۴۰
۵-۱۰-۴۰- تیپ گیاهی گون- هزار خار استوانهای- گراس چند ساله ۱۴۰
۵-۱۰-۴۱- تیپ گیاهی گون- هزارخار استوانهای- جاز ۱۴۱
۵-۱۰-۴۲- تیپ گیاهی گیاهی گون- سگ جاز- زول ۱۴۱
۵-۱۰-۴۳- تیپ گیاهی گون- خوشک ۱۴۲
۵-۱۰-۴۴- تیپ گیاهی گون- خوشک- هزار خار استوانهای ۱۴۲
۵-۱۰-۴۵- تیپ گیاهی گون- کما ۱۴۳
۵-۱۰-۴۶- تیپ گیاهی گون- کما- جاشیر ۱۴۳
۵-۱۰-۴۷- تیپ گیاهی گون- سنبلهای ارغوانی- جاز ۱۴۴
۵-۱۰-۴۸- تیپ گیاهی گون- پیچک شاخه خاری ۱۴۴
۵-۱۰-۴۹- تیپ گیاهی گون بزی- کلاه میرحسن زیکزاکی- خوشک ۱۴۴
۵-۱۰-۵۰- تیپ گیاهی گون بزی- کلاه میرحسن زیکزاکی- چمن جو ۱۴۵
۵-۱۰-۵۱- تیپ گیاهی گون بزی- هزارخار استوانهای- جارو علفی ۱۴۶
۵-۱۰-۵۲- تیپ گیاهی گون بزی- هزارخار استوانهای- زول ۱۴۷
۵-۱۰-۵۳- تیپ گیاهی گون بزی- هزارخار استوانهای- جاز ۱۴۷
۵-۱۰-۵۴- تیپ گیاهی گون بزی- هزار خار استوانهای–یال اسبی ۱۴۸
۵-۱۰-۵۵- تیپ گیاهی گون بزی- هزارخار- یال اسبی ۱۴۹
۵-۱۰-۵۶- تیپ گیاهی گون بزی- سگ جاز- باردلنگ ۱۴۹
۵-۱۰-۵۷- تیپ گیاهی گون بزی-سگ جاز- یال اسبی ۱۵۰
۵-۱۰-۵۸- تیپ گیاهی گون بزی- خوشک ۱۵۰
۵-۱۰-۵۹- تیپ گیاهی گون بزی- خوشک-جارو علفی ۱۵۱
۵-۱۰-۶۰- تیپ گیاهی گون بزی- خوشک-علف بره ۱۵۲
۵-۱۰-۶۱- تیپ گیاهی گون بزی-خوشک- جو پیازدار ۱۵۲
۵-۱۰-۶۲- تیپ گیاهی گون بزی- خوشک- گوشبره بوتهای ۱۵۳
۵-۱۰-۶۳- تیپ گیاهی گون بزی-خوشک-استپی تیره ریش ۱۵۴
۵-۱۰-۶۴- تیپ گیاهی گون بزی- زول- گوشبره بوتهای ۱۵۵
۵-۱۰-۶۵- تیپ گیاهی گون بزی- علف بره- جاشیر ۱۵۵
۵-۱۰-۶۶- تیپ گیاهی گون بزی- جو پیازدار- کنگر علوفهای ۱۵۶
۵-۱۰-۶۷- تیپ گیاهی گون – هزارخار استوانهای- جارو علفی ۱۵۷
۵-۱۰-۶۸- تیپ گیاهی گون کتیرایی- هزارخار استوانهای- کنگر علوفهای ۱۵۷
۵-۱۰-۶۹- تیپ گیاهی گون – هزارخار استوانهای- جاز ۱۵۷
۵-۱۰-۷۰- تیپ گیاهی گون- هزارخار کوهسری- زول ۱۵۸
۵-۱۱- تیپهای گیاهی گروه سلمکیAtripelx spp. 159
۵-۱۱-۱- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید- آلبالوی دانه ریز فراتی ۱۵۹
۵-۱۱-۲- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید-ترات ۱۵۹
۵-۱۱-۳- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید- شور ۱۶۰
۵-۱۱-۴- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید- شور اسپانیایی ۱۶۰
۵-۱۱-۵- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید-سیاه شور مصری ۱۶۰
۵-۱۱-۶- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید- گز بوشهری- باتلاقی شور ۱۶۱
۵-۱۱-۷- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید-باتلاقی شور ۱۶۱
۵-۱۱-۸- تیپ گیاهی سلمکی ساقه سفید- کتان فارسی ۱۶۱
۵-۱۲- تیپ گیاهی گروه گل گندم Centaurea spp. 162
۵-۱۲-۱- تیپ گیاهی گل گندم طلایی- بادام کوهی- گون ۱۶۲
۵-۱۲-۲- تیپ گیاهی گل گندم در هم و بر هم- گون- پیچک شاخه خاری ۱۶۲
۵-۱۲-۳- تیپ گیاهی گل گندم طلایی–پیچک شاخه خاری ۱۶۳
۵-۱۳- تیپهای گیاهی گروه پیچک Convolvulus spp. 164
۵-۱۳-۱- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری ۱۶۴
۵-۱۳-۲- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- بادام خاکستری- باردلنگ ۱۶۴
۵-۱۳-۳- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- درمنه دشتی ۱۶۵
۵-۱۳-۴- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- درمنه دشتی- کتیرایی سفید ۱۶۵
۵-۱۳-۵- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- کتیرایی سفید ۱۶۵
۵-۱۳-۶- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- گون- درمنه دشتی ۱۶۶
۵-۱۳-۷- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- کتیرایی سفید- باردلنگ ۱۶۶
۵-۱۳-۸- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری–کتیرایی سفید- انجیر خوراکی ۱۶۷
۵-۱۳-۹- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری–کتیرایی سفید- کنار ۱۶۷
۵-۱۳-۱۰- تیپ گیاهی گیاهی پیچک شاخه خاری- گون- باردلنگ ۱۶۸
۵-۱۳-۱۱- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- ناگرد-کتیرایی سفید ۱۶۸
۵-۱۳-۱۲- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- باردلنگ ۱۶۹
۵-۱۳-۱۳- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- باردلنگ-کتیرایی سفید ۱۶۹
۵-۱۳-۱۴- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- کروج-کتیرایی سفید ۱۷۰
۵-۱۳-۱۵- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- کروج- ترات ۱۷۰
۵-۱۳-۱۶- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری- کروج-کلاجوک ۱۷۱
۵-۱۳-۱۷- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری-کلاجوک ۱۷۱
۵-۱۳-۱۸- تیپ گیاهی پیچک شاخه خاری-کلاجوک- کتیرایی سفید ۱۷۲
۵-۱۳-۱۹- تیپ گیاهی سگ جاز- گون گزی- جاشیر ۱۷۲
۵-۱۳-۲۰- تیپ گیاهی سگ جاز–گون- استیپا ریشدار ۱۷۳
۵-۱۳-۲۱- تیپ گیاهی سگ جاز–گون کتیرایی سفید- بادام خاکستری ۱۷۳
۵-۱۳-۲۲- تیپ گیاهی سگ جاز- گون بزی ۱۷۴
۵-۱۳-۲۳- تیپ گیاهی پیچک خاردار- گون- باردلنگ ۱۷۴
۵-۱۳-۲۴- تیپ گیاهی پیچک خاردار-کروج ۱۷۵
۵-۱۴- تیپهای گیاهی گروه هزار خار Cousinia. spp 175
۵-۱۴-۱- تیپ گیاهی هزارخار استوانهای- گون-جاز ۱۷۶
۵-۱۴-۲- تیپ گیاهی هزارخار استوانهای- گون بزی- جارو علفی ۱۷۶
۵-۱۴-۳- تیپ گیاهی هزار خار استوانهای- گون بزی- جاز ۱۷۷
۵-۱۴-۴- تیپ گیاهی هزارخار استوانهای- گون کتیرایی زرد- جارو علفی ۱۷۷
۵-۱۵- تیپهای گیاهی گروه طارون Cornulaca monacantha 178
۵-۱۵-۱- تیپ گیاهی طارون- گون کتیرایی سفید- شور ۱۷۸
۵-۱۵-۲- تیپ گیاهی طارون- گون-کلاجوک ۱۷۸
۵-۱۶- تیپهای گیاهی گروه خوشک Daphne mucronata 179
۵-۱۶-۱- تیپ گیاهی خوشک- گون- هزار خار استوانهای ۱۷۹
۵-۱۶-۲- تیپ گیاهی خوشک- گون- جاشیر ۱۷۹
۵-۱۶-۳- تیپ گیاهی گیاهی خوشک- گون بزی- جاشیر ۱۸۰
۵-۱۷- تیپهای گیاهی گروه باردلنگ Ebenus stellata 181
۵-۱۷-۱- تیپ گیاهی باردلنگ- بادام کوهی- گون کتیرایی سفید ۱۸۱
۵-۱۷-۲- تیپ گیاهی باردلنگ- درمنه دشتی ۱۸۱
۵-۱۷-۳- تیپ گیاهی باردلنگ- گون کتیرایی سفید ۱۸۲
۵-۱۷-۴- تیپ گیاهی باردلنگ- گون کتیرایی سفید-سگ جاز ۱۸۲
۵-۱۷-۵- تیپ گیاهی باردلنگ-گون ۱۸۳
۵-۱۷-۶- تیپ گیاهی باردلنگ- گون- هزار خار استوانهای ۱۸۳
۵-۱۷-۷- تیپ گیاهی باردلنگ- گون بزی- سگ جاز ۱۸۴
۵-۱۷-۸- تیپ گیاهی باردلنگ-پیچک شاخه خاری ۱۸۴
۵-۱۷-۹- تیپ گیاهی باردلنگ- پیچک شاخه خاری- گون کتیرایی سفید ۱۸۵
۵-۱۷-۱۰- تیپ گیاهی باردلنگ- پیچک- درمنه دشتی ۱۸۵
۵-۱۷-۱۱- تیپ گیاهی باردلنگ- پرند ۱۸۶
۵-۱۷-۱۲- تیپ گیاهی باردلنگ- مریم گلی بیابانی ۱۸۶
۵-۱۸- تیپهای گیاهی گروه شیرین بیان Glycyrrhiza glabra 186
۵-۱۸-۱- تیپ گیاهی شیرین بیان ۱۸۶
۵-۱۸-۲- تیپ گیاهی شیرین بیان-خارشتر ایرانی ۱۸۷
۵-۱۹- تیپ‌های گیاهی گروه گنگر علوفهای Gundelia tournefortii 187
۵-۱۹-۱- تیپ گیاهی کنگر علوفهای- گون- هزار خار برگ پنبهای ۱۸۷
۵-۱۹-۲- تیپ گیاهی کنگر علوفهای- گون- هزار خار استوانهای ۱۸۸
۵-۱۹-۳- تیپ گیاهی گیاهی کنگر علوفهای- هزار خار استوانهای- گون بزی ۱۸۸
۵-۱۹-۴- تیپ گیاهی کنگر علوفهای- جو پیازدار-گراس یکساله ۱۸۹
۵-۲۰- تیپهای گیاهی گروه کروج Gymnocarpos decander 189
۵-۲۰-۱- تیپ گیاهی کروج- آسمانی سیخکدار- شور اسپانیایی ۱۸۹
۵-۲۰-۲- تیپ گیاهی کروج- درمنه دشتی- کلاه میرحسن ۱۹۰
۵-۲۰-۳- تیپ گیاهی کروج- درمنه دشتی- ترات ۱۹۰
۵-۲۰-۴- تیپ گیاهی کروج- درمنه دشتی- شور اسپانیایی ۱۹۱
۵-۲۰-۵- تیپ گیاهی کروج- گون- کلاجوک ۱۹۱
۵-۲۰-۶- تیپ گیاهی کروج- پیچک خاردار ۱۹۱
۵-۲۰-۷- تیپ گیاهی کروج- پیچک خاردار- درمنه دشتی ۱۹۲
۵-۲۰-۸- تیپ گیاهی کروج- پیچک خاردار- کلاجوک ۱۹۲
۵-۲۰-۹- تیپ گیاهی کروج- طارون ۱۹۳
۵-۲۰-۱۰- تیپ گیاهی کروج- باردلنگ-بادام خاکستری ۱۹۳
۵-۲۰-۱۱- تیپ گیاهی کروج- کارتوس ۱۹۳
۵-۲۰-۱۲- تیپ گیاهی کروج- ترات ۱۹۴
۵-۲۰-۱۳- تیپ گیاهی کروج- کلاجوک ۱۹۴
۵-۲۰-۱۴- تیپ گیاهی کروج-کلاجوک- درمنه دشتی ۱۹۵
۵-۲۰-۱۵- تیپ گیاهی کروج-کلاجوک-گون کتیرایی سفید ۱۹۵
۵-۲۰-۱۶- تیپ گیاهی کروج-کلاجوک- ترات ۱۹۶
۵-۲۰-۱۷- تیپ گیاهی کروج-ریش پهن منقاری-گنجر ۱۹۶
۵-۲۰-۱۸- تیپ گیاهی کروج- ریش پهن منقاری- ترات ۱۹۶
۵-۲۰-۱۹- تیپ گیاهی کروج-کلاجوک- کارتوس ۱۹۷
۵-۲۰-۲۰- تیپ گیاهی کروج-مریم گلی خلیجی ۱۹۷
۵-۲۰-۲۱- تیپ گیاهی کروج-شور-کلاجوک ۱۹۸
۵-۲۱- تیپهای گیاهی گروه ترات Hammada salicornica 198
۵-۲۱-۱- تیپ گیاهی ترات ۱۹۸
۵-۲۱-۲- تیپ گیاهی ترات-سندانی ۱۹۹
۵-۲۱-۳- تیپ گیاهی ترات-سندانی-طارون ۱۹۹
۵-۲۱-۴- تیپ گیاهی ترات- درمنه دشتی ۲۰۰
۵-۲۱-۵- تیپ گیاهی ترات-گون ۲۰۰
۵-۲۱-۶- تیپ گیاهی ترات- گون خاردار- درمنه دشتی ۲۰۰
۵-۲۱-۷- تیپ گیاهی ترات- سلمکی ساقه سفید ۲۰۱
۵-۲۱-۸- تیپ گیاهی ترات- پیچک شاخه خاری- گون کتیرایی سفید ۲۰۱
۵-۲۱-۹- تیپ گیاهی ترات-طارون ۲۰۲
۵-۲۱-۱۰- تیپ گیاهی ترات-ارزن شن دوست-اسکنبیل ۲۰۲
۵-۲۱-۱۱- تیپ گیاهی ترات- شور گل پنبهای- سندانی ۲۰۲
۵-۲۱-۱۲- تیپ گیاهی ترات-مریم گلی خلیجی-درمنه کوهی ۲۰۳
۵-۲۱-۱۳- تیپ گیاهی ترات-شور اسپانیایی-کلاجوک ۲۰۳
۵-۲۱-۱۴- تیپ گیاهی ترات-اشنان-جفته شور ۲۰۳
۵-۲۱-۱۵- تیپ گیاهی ترات-اسپرس درختی- طارون ۲۰۴
۵-۲۱-۱۶- تیپ گیاهی ترات-کنار ۲۰۴
۵-۲۱-۱۷- تیپ گیاهی ترات-شور ۲۰۵
۵-۲۱-۱۸- تیپ گیاهی ترات-شور-سلمکی ساقه سفید ۲۰۵
۵-۲۱-۱۹- تیپ گیاهی ترات-شور- پیچک شاخه خاری ۲۰۵
۵-۲۲- تیپهای گیاهی گروه باتلاقی شور Halocnemum strobilaceum 206
۵-۲۲-۱- تیپ گیاهی باتلاقی شور-بونی ۲۰۶
۵-۲۲-۲- تیپ گیاهی باتلاقی شور- بونی- سلمکی ساقه سفید ۲۰۶
۵-۲۲-۳- تیپ گیاهی باتلاقی شور- بونی- گز گل کوچک ۲۰۷
۵-۲۲-۴- تیپ گیاهی باتلاقی شور- چمن شور ساحلی ۲۰۷
۵-۲۲-۵- تیپ گیاهی باتلاقی شور- سلمکی باتلاقی-گز بوشهری ۲۰۸
۵-۲۲-۶- تیپ گیاهی باتلاقی شور-باتلاقی شور روی-بونی ۲۰۸
۵-۲۲-۷- تیپ گیاهی باتلاقی شور- شصت عروسان ۲۰۸
۵-۲۲-۸- تیپ گیاهی باتلاقی شور-سیاه شور- شصت عروسان ساحلی ۲۰۹
۵-۲۲-۹- تیپ گیاهی باتلاقی شور-گز بوشهری- شور اسپانیایی ۲۰۹
۵-۲۲-۱۰- تیپ گیاهی باتلاقی شور-گز گل کوچک ۲۱۰
۵-۲۲-۱۱- تیپ گیاهی باتلاقی شور- چمن شور ساحلی-شصت عروشان ۲۱۰
۵-۲۲-۱۲- تیپ گیاهی باتلاقی شور-سلمکی باتلاقی-چمن شور ساحلی ۲۱۰
۵-۲۲-۱۳- تیپ گیاهی باتلاقی شور-شور ۲۱۱
۵-۲۳- تیپهای گیاهی گروه سازو Juncus spp. 211
۵-۲۳-۱- تیپ گیاهی سازوی شور ایرانی ۲۱۱
۵-۲۳-۲- تیپ گیاهی سازو- زنبق-مرغ ۲۱۲
۵-۲۳-۳- تیپ گیاهی سازو- باتلاقی شور ۲۱۲
۵-۲۴- تیپهای گیاهی گروه خارکوNoaea mucronata 213
۵-۲۴-۱- تیپ گیاهی خارکو-درمنه دشتی- کرقیچ ۲۱۳
۵-۲۴-۲- تیپ گیاهی خارکو- جاز-گون کتیرایی زرد ۲۱۳
۵-۲۴-۳- تیپ گیاهی خارکو- جاز- علف بره ۲۱۳
۵-۲۵- تیپهای گیاهی گروه نی Phragmites australis 214
۵-۲۵-۱- تیپ گیاهی نی ۲۱۴
۵-۲۵-۲- تیپ گیاهی گیاهی نی- بونی- گز گل کوچک ۲۱۴
۵-۲۶- تیپ‌های گیاهی گروه گوش بره Phlomis spp. 215
۵-۲۶-۱- تیپ گیاهی گوش بره- گون بزی- هزار خار استوانهای ۲۱۵
۵-۲۶-۲- تیپ گیاهی گوش بره- گون بزی- زول ۲۱۶
۵-۲۶-۳- تیپ گیاهی گوش بره- گون بزی-استپی بیابانی ۲۱۶
۵-۲۶-۴- تیپ گیاهی گوش بره- هزار خار استوانهای ۲۱۷
۵-۲۶-۵- تیپ گیاهی گوش بره-زنبق ۲۱۷
۵-۲۷- تیپ‌های گیاهی گروه بنه Pistacia atlantica 218
۵-۲۷-۱- تیپ گیاهی بنه- کیکم- بادام ۲۱۸
۵-۲۷-۲- تیپ گیاهی بنه- کیکم- گون ۲۱۸
۵-۲۷-۳- تیپ گیاهی بنه- بادام خاکستری ۲۱۹
۵-۲۷-۴- تیپ گیاهی بنه- بادام خاکستری- درمنه دشتی ۲۱۹
۵-۲۷-۵- تیپ گیاهی بنه- بادام خاکستری- پیچک شاخه خاری ۲۱۹
۵-۲۷-۶- تیپ گیاهی بنه- بادام کرمانی ۲۲۰
۵-۲۷-۷- تیپ گیاهی بنه- بادام کرمانی- کیکم ۲۲۰
۵-۲۷-۸- تیپ گیاهی بنه- بادام خاکستری- باردلنگ ۲۲۱
۵-۲۷-۹- تیپ گیاهی بنه– بادام کوهی ۲۲۱
۵-۲۷-۱۰- تیپ گیاهی بنه – بادام کوهی-کیکم ۲۲۲
۵-۲۷-۱۱- تیپ گیاهی بنه- بادام کوهی- بلوط ۲۲۳
۵-۲۷-۱۲- تیپ گیاهی بنه- بادام- کیکم ۲۲۳
۵-۲۷-۱۳- تیپ گیاهی بنه- بادام- درمنه کوهی ۲۲۴
۵-۲۷-۱۴- تیپ گیاهی بنه- بادام- گون ۲۲۴
۵-۲۷-۱۵- تیپ گیاهی بنه- درمنه کوهی ۲۲۵
۵-۲۸- تیپهای گیاهی گروه منگری Platychaete 225
۵-۲۸-۱- تیپ گیاهی کلاجوک- کروج ۲۲۵
۵-۲۸-۲- تیپ گیاهی کلاجوک- کروج- پیچک شاخه خاری ۲۲۶
۵-۲۸-۳- تیپ گیاهی کلاجوک- گل آفتابی ۲۲۶
۵-۲۸-۴- تیپ گیاهی ریش پهن منقاری- گون کتیرایی سفید- پیچک شاخه خاری ۲۲۷
۵-۲۸-۵- تیپ گیاهی ریش پهن منقاری- کروج- گون کتیرایی سفید ۲۲۷
۵-۲۹- تیپ گیاهی منگری ۲۲۸
۵-۲۹-۱- تیپ گیاهی منگری- کنار- زیبای شوره زار ۲۲۸
۵-۳۰- تیپهای گیاهی گروه کهور ایرانی Prosopis cineraria 229
۵-۳۰-۱- تیپ گیاهی کهور ایرانی- آکاسیای چتری- ترات ۲۲۹
۵-۳۰-۲- تیپ گیاهی کهور ایرانی-کنار-ترات ۲۲۹
۵-۳۰-۳- تیپ گیاهی کهورایرانی-کنار- گز گل کوچک ۲۳۰
۵-۳۱- تیپ‌های گیاهی گروه جاشیر Prangos ferulacea 230
۵-۳۱-۱- تیپ گیاهی جاشیر- چمن شور ساحلی ۲۳۰
۵-۳۱-۲- تیپ گیاهی جاشیر- شور ۲۳۱
۵-۳۱-۳- تیپ گیاهی جاشیر- گون- کلاه میرحسن زیکزاکی ۲۳۱
۵-۳۱-۴- تیپ گیاهی جاشیر- خوشک- گون بزی ۲۳۱
۵-۳۱-۵- تیپ گیاهی جاشیر- بیلهر- خوشک ۲۳۲
۵-۳۲- تیپ‌های گیاهی گروه پرند Pteropyrum sp 233
۵-۳۲-۱- تیپ گیاهی پرند-پیچک شاخه خاری- گون کتیرایی سفید ۲۳۳
۵-۳۲-۲- تیپ گیاهی پرند-کلاجوک ۲۳۳
۵-۳۲-۳- تیپ گیاهی پرند- قیچ ارمنستانی-کلاجوک ۲۳۴
۵-۳۳- تیپ‌های گیاهی گروه بلوطQuercus persica 234
۵-۳۳-۱- تیپ گیاهی بلوط ۲۳۵
۵-۳۳-۲- تیپ گیاهی بلوط- کیکم- بادام کرمانی ۲۳۶
۵-۳۳-۳- تیپ گیاهی بلوط- بنه ۲۳۷
۵-۳۳-۴- تیپ گیاهی بلوط- بنه- بادام کوهی ۲۳۸
۵-۳۴- تیپ‌های گیاهی گروه شور Salsola spp 238
۵-۳۴-۱- تیپ گیاهی شور – یکساله ۲۳۸
۵-۳۴-۲- تیپ گیاهی شور اسپانیایی-سلمکی ساقه سفید ۲۳۹
۵-۳۴-۳- تیپ گیاهی شور اسپانیایی-کروج-طارون ۲۳۹
۵-۳۵- تیپ‌های گیاهی گروه جاز Scariola orientalis 240
۵-۳۵-۱- تیپ گیاهی جاز- گون- استپی تیره ریش ۲۴۰
۵-۳۵-۲- تیپ گیاهی جاز-هزار خار استوانهای- خارکو ۲۴۰
۵-۳۵-۳- تیپ گیاهی جاز-خارکو-گون کتیرایی سفید ۲۴۱
۵-۳۵-۴- تیپ گیاهی جاز- خارکو- شکرتیغال ۲۴۱
۵-۳۵-۵- تیپ گیاهی جاز- خارکو- اسیپی تیره ریش ۲۴۱
۵-۳۶- تیپ‌های گیاهی گروه اشنان Seidlitzia rosmarinus 242
۵-۳۶-۱- تیپ گیاهی اشنان- باتلاقی شور- شور ۲۴۲
۵-۳۶-۲- تیپ گیاهی اشنان- چمن شور ساحلی- شصت عروسان ۲۴۳
۵-۳۶-۳- تیپ گیاهی اشنان- آسمانی بی برگ ۲۴۳
۵-۳۶-۴- تیپ گیاهی اشنان-ترات ۲۴۳
۵-۳۶-۵- تیپ گیاهی اشنان-ترات- شور اسپانیایی ۲۴۴
۵-۳۶-۶- تیپ گیاهی اشنان-باتلاقی شور-گز ۲۴۴
۵-۳۶-۷- تیپ گیاهی اشنان- شصت عروسان- سیاه شور ۲۴۴
۵-۳۶-۸- تیپ گیاهی اشنان- شور ۲۴۵
۵-۳۶-۹- تیپ گیاهی اشنان-شور-سلمکی ساقه سفید ۲۴۵
۵-۳۶-۱۰- تیپ گیاهی اشنان-گز گل کوچک-سلمکی ساقه سفید ۲۴۶
۵-۳۶-۱۱- تیپ گیاهی اشنان-قیچ ارمنستانی ۲۴۶
۵-۳۷- تیپ‌های گیاهی گروه سنبلهای ارغوانی Stachys inflata 247
۵-۳۷-۱- تیپ گیاهی سنبلهای ارغوانی-درمن دشتی-گون ۲۴۷
۵-۳۷-۲- تیپ گیاهی سنبلهای ارغوانی-گون-جاز ۲۴۷
۵-۳۷-۳- تیپ گیاهی سنبلهای ارغوانی-کرقیچ ۲۴۷
۵-۳۸- تیپ‌های گیاهی گروه Tamarix spp 248
۵-۳۸-۱- تیپ گیاهی گز شاهی-بنگرو ۲۴۸
۵-۳۸-۲- تیپ گیاهی گز بوشهری- چمن شور ساحلی ۲۴۸
۵-۳۸-۳- تیپ گیاهی گز بوشهری-باتلاقی شور-سلمکی باتلاقی ۲۴۹
۵-۳۸-۴- تیپ گیاهی گز-سازو ۲۴۹
۵-۳۸-۵- تیپ گیاهی گز بوشهری-شصت عروسان-باتلاقی شور ۲۴۹
۵-۳۸-۶- تیپ گیاهی گز گل کوچک- سلمکی ساقه سفید- سیاه شور مصری ۲۵۰
۵-۳۸-۷- تیپ گیاهی گز ۲۵۰
۵-۳۸-۸- تیپ گیاهی گز-اشنان ۲۵۱
۵-۳۸-۹- تیپ گیاهی گز-اشنان-سیاه شور ۲۵۱
۵-۳۸-۱۰- تیپ گیاهی گز-اشنان-چمن شور ساحلی ۲۵۱
۵-۳۸-۱۱- تیپ گیاهی گز- اشنان- شور ۲۵۲
۵-۳۸-۱۲- تیپ گیاهی گز- نی ۲۵۲
۵-۳۸-۱۳- تیپ گیاهی گز- شصت عروسان- چمن شور ساحلی ۲۵۳
۵-۳۸-۱۴- تیپ گیاهی گز- شور ۲۵۳
۵-۳۸-۱۵- تیپ گیاهی گز-سیاه شور ۲۵۳
۵-۳۹- تیپ‌های گیاهی گروه Ziziphus nummularia 254
۵-۳۹-۱- تیپ گیاهی رملیک ۲۵۴
۵-۳۹-۲- تیپ گیاهی رملیک-سندانی ۲۵۴
۵-۳۹-۳- تیپ گیاهی رملیک- گون کتیرایی سفید- باردلنگ ۲۵۵
۵-۳۹-۴- تیپ گیاهی رملیک–بنه-اراضی کشاورزی ۲۵۵
۵-۴۰- تیپ‌های گیاهی گروه کنار Ziziphus spina-christi 256
۵-۴۰-۱- تیپ گیاهی کنار ۲۵۶
۵-۴۰-۲- تیپ گیاهی کنار- پیچک شاخه خاری- مریم گلی مصری ۲۵۶
۵-۴۰-۳- تیپ گیاهی کنار-خارشتر-کهور ۲۵۷
۵-۴۰-۴- تیپ گیاهی کنار- بادام کوهی- پیچک شاخه خاری ۲۵۷
۵-۴۰-۵- تیپ گیاهی کنار- سندانی ۲۵۸
۵-۴۰-۶- تیپ گیاهی کنار-یکساله ۲۵۸
۵-۴۰-۷- تیپ گیاهی کنار- درمنه دشتی- پیچک شاخه خاری ۲۵۹
۵-۴۰-۸- تیپ گیاهی کنار– گون- بادام خاکستری ۲۵۹
۵-۴۰-۹- تیپ گیاهی کنار- گون- پیچک شاخه خاری ۲۵۹
۵-۴۰-۱۰- تیپ گیاهی کنار- گون- بهمن ۲۶۰
۵-۴۰-۱۱- تیپ گیاهی کنار-گون ۲۶۰
۵-۴۰-۱۲- تیپ گیاهی کنار- گون- بادام خاکستری ۲۶۱
۵-۴۰-۱۳- تیپ گیاهی کنار- گون-پیچک ۲۶۱
۵-۴۰-۱۴- تیپ گیاهی کنار-گون-ترات ۲۶۲
۵-۴۰-۱۵- تیپ گیاهی کنار- گون- سگ دندان بوتهای ۲۶۲
۵-۴۰-۱۶- تیپ گیاهی کنار-گون ۲۶۳
۵-۴۰-۱۷- تیپ گیاهی کنار-پیچک شاخه خاری ۲۶۳
۵-۴۰-۱۸- تیپ گیاهی کنار-پیچک شاخه خاری-گون ۲۶۴
۵-۴۰-۱۹- تیپ گیاهی کنار- پیچک شاخه خاری- مریم گلی مصری ۲۶۴
۵-۴۰-۲۰- تیپ گیاهی کنار-طارون-شور ۲۶۵
۵-۴۰-۲۱- تیپ گیاهی کنار-ناگرد ۲۶۵
۵-۴۰-۲۲- تیپ گیاهی کنار-کروج-گون ۲۶۵
۵-۴۰-۲۳- تیپ گیاهی کنار-ترات ۲۶۶
۵-۴۰-۲۴- تیپ گیاهی کنار- ترات- آسمانی سیخکدار ۲۶۷
۵-۴۰-۲۵- تیپ گیاهی کنار-ترات-طارون ۲۶۷
۵-۴۰-۲۶- تیپ گیاهی کنار-ترات-کروج ۲۶۸
۵-۴۰-۲۷- تیپ گیاهی کنار- ترات ۲۶۸
۵-۴۰-۲۸- تیپ گیاهی کنار-ترات-درمنه دشتی ۲۶۹
۵-۴۰-۲۹- تیپ گیاهی کنار-ترات-شور ۲۶۹
۵-۴۰-۳۰- تیپ گیاهی کنار-بنه ۲۶۹
۵-۴۰-۳۱- تیپ گیاهی کنار-کلاجوک ۲۷۰
۵-۴۰-۳۲- تیپ گیاهی کنار-شور بیابانی-خارشتر ایرانی ۲۷۰
۵-۴۰-۳۳- تیپ گیاهی کنار- بهمن ۲۷۱
۵-۴۱- تیپ‌های گیاهی گروه Zygophyllum spp 271
۵-۴۱-۱- تیپ گیاهی قیچ-تنگرس-درمنه دشتی ۲۷۱
۵-۴۱-۲- تیپ گیاهی قیچ-درمنه دشتی-گون ۲۷۲
۵-۴۱-۳- تیپ گیاهی قیچ-درمنه دشتی ۲۷۲
۵-۴۱-۴- تیپ گیاهی قیچ-درمنه دشتی-پیچک شاخه خاری ۲۷۳
۵-۴۱-۵- تیپ گیاهی قیچ-درمنه دشتی-کلاجوک ۲۷۳
۵-۴۱-۶- تیپ گیاهی قیچ-گون-درمنه دشتی ۲۷۴
۵-۴۱-۷- تیپ گیاهی قیچ-پیچک شاخه خاری ۲۷۴
۵-۴۱-۸- تیپ گیاهی قیچ-پیچک شاخه خاری-کلاجوک ۲۷۵
۵-۴۱-۹- تیپ گیاهی قیچ- آنقوزه- درمنه دشتی ۲۷۵
۵-۴۱-۱۰- تیپ گیاهی قیچ- کروج ۲۷۶
۵-۴۱-۱۱- تیپ گیاهی قیچ- کروج- درمنه دشتی ۲۷۶
۵-۴۱-۱۲- تیپ گیاهی قیچ- کروج- ترات ۲۷۷
۵-۴۱-۱۳- تیپ گیاهی قیچ- کروج- کلاجوک ۲۷۸
۵-۴۱-۱۴- تیپ گیاهی قیچ- کروج- شور اسپانیایی ۲۷۸
۵-۴۱-۱۵- تیپ گیاهی قیچ-کلاجوک-کروج ۲۷۸
۵-۴۱-۱۶- تیپ گیاهی قیچ- ریش پهن منقاری ۲۷۹
۵-۴۱-۱۷- تیپ گیاهی قیچ –پرند-کلاجوک ۲۷۹
۵-۴۱-۱۸- تیپ گیاهی قیچ- شور اسپانیایی- درمنه دشتی ۲۸۰
۵-۴۱-۱۹- تیپ گیاهی قیچ- درمنه دشتی ۲۸۰
۵-۴۱-۲۰- تیپ گیاهی قیچ- سیاه شور-اشنان ۲۸۱
۵-۴۲- تیپ‌های گیاهی منفرد ۲۸۱
۵-۴۲-۱- تیپ گیاهی چمن شور ساحلی ۲۸۱
۵-۴۲-۲- اراضی جنگلکاری با گون کهور پاکستانی ۲۸۱
۵-۴۲-۳- تیپ گیاهی دم روباهی نی مانند- هزار نی ۲۸۲
۵-۴۲-۴- تیپ گیاهی گراسهای یکساله- جاز- گل آفتابی ۲۸۲
۵-۴۲-۵- تیپ گیاهی زرشک–زالزالک- گون بزی ۲۸۳
۵-۴۲-۶- تیپ گیاهی هزار نی-قاشق واش سر نیزهای-بارهنگ آبی شانهای ۲۸۳
۵-۴۲-۷- تیپ گیاهی کافوری- انواع گون ۲۸۴
۵-۴۲-۸- تیپ گیاهی گلرنگ-قاصدک ۲۸۴
۵-۴۲-۹- تیپ گیاهی اسکنبیل-مریم گلی خلیجی ۲۸۴
۵-۴۲-۱۰- تیپ گیاهی جگن-خارشتر ایرانی ۲۸۵
۵-۴۲-۱۱- تیپ گیاهی زالزالک- باردلنگ ۲۸۵
۵-۴۲-۱۲- تیپ گیاهی ناگرد-کروج-کلاجوک ۲۸۶
۵-۴۲-۱۳- تیپ گیاهی شکرتیغال دو رنگ- جاز ۲۸۶
۵-۴۲-۱۴- تیپ گیاهی قنقال- خارکو- جاز ۲۸۶
۵-۴۲-۱۵- تیپ گیاهی زول- گون بزی- خوشک ۲۸۷
۵-۴۲-۱۶- تیپ گیاهی فرفیون درختچهای-کنار-ترات ۲۸۸
۵-۴۲-۱۷- تیپ گیاهی جنگل ۲۸۸
۵-۴۲-۱۸- تیپ گیاهی کما- گون بزی- خوشک ۲۸۹
۵-۴۲-۱۹- تیپ گیاهی جنگلهای دست کاشت (انجیرکاری) ۲۸۹
۵-۴۲-۲۰- تیپ گیاهی کارتوس-طارون ۲۹۰
۵-۴۲-۲۱- تیپ گیاهی شکرین چیندار-شبدر سفید-مرغ ۲۹۰
۵-۴۲-۲۲- تیپ گیاهی شیرین بیان کرک غدهای- چمن شور ساحلی ۲۹۰
۵-۴۲-۲۳- تیپ گیاهی زیبای شورهزار-درمنه دشتی-باتلاقی شور ۲۹۱
۵-۴۲-۲۴- تیپ گیاهی کرقیچ بیابانی- درمنه کوهی ۲۹۱
۵-۴۲-۲۵- تیپ گیاهی سازوی شلاقی ۲۹۲
۵-۴۲-۲۶- تیپ گیاهی زنبق بیابانی- فرفیون- گوش بره ایرانی ۲۹۲
۵-۴۲-۲۷- تیپ گیاهی کارتوس-کروج ۲۹۳
۵-۴۲-۲۸- تیپ گیاهی ارس- کیکم- بادام ۲۹۳
۵-۴۲-۲۹- تیپ گیاهی کاهو-کرقیچ بیابانی ۲۹۴
۵-۴۲-۳۰- تیپ گیاهی کتان فارسی- باتلاقی شور-سلمکی باتلاقی ۲۹۴
۵-۴۲-۳۱- تیپ گیاهی پرند-باردلنگ-جارو ۲۹۴
۵-۴۲-۳۲- تیپ گیاهی هفت بند-گون ۲۹۵
۵-۴۲-۳۳- تیپ گیاهی گلابی بی کرک- زالزالک- شن ۲۹۵
۵-۴۲-۳۴- تیپ گیاهی بلوط ایرانی کردستانی-کیکم ۲۹۶
۵-۴۲-۳۵- تیپ گیاهی مریم گلی مصری- کروج ۲۹۷
۵-۴۲-۳۶- تیپ گیاهی مریم گلی بیابانی-شور الوان گنبدی-جاروی قزوینی ۲۹۷
۵-۴۲-۳۷- تیپ گیاهی چمن بیابانی ریشدار ۲۹۷
۵-۴۲-۳۸- تیپ گیاهی سیاه شور- بونی- شور ۲۹۸
۵-۴۲-۳۹- تیپ گیاهی گیسو چمن- جارو-گندم نیای ضخیم ۲۹۸
۵-۴۲-۴۰- تیپ گیاهی لاتی- شور اسپانیایی ۲۹۸
۵-۴۲-۴۱- تیپ گیاهی بنگله-کیش ۲۹۹
چکیده انگلیسی ۳۳۷

 

وزن 772 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان فارس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

66 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان فارس

68,500 تومان

66 عدد در انبار