طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان مازندران

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 28 آبان 1402 تعداد بازدید: 4,852 بازدید

48,500 تومان

61 عدد در انبار

شناخت آغاز تحقیق و مقدمه اجرا است. بهره ­برداری پایدار از منابع طبیعی بدون مدیریت و برنامه ریزی صحیح و علمی میسر نیست. یکی از ابزارهای مدیریت، وجود آمار و اطلاعات دقیق است. با شناخت منابع طبیعی تجدید شونده این امکان فراهم می­ گردد که بتوان با ارایه یک برنامه مدون و علمی از سیر قهقرایی منابع طبیعی جلوگیری کرده و به تدریج با تغییر شرایط، سبب بالا بردن سطح کمی و کیفی تولیدات آن شده و در نهایت به بهره ­برداری رضایت بخش و پایدار از آن دست یافت. با ارزیابی اطلاعات پوشش گیاهی می­توان ضمن حل مسایل اکولوژیک مانند حفاظت بیولوژیک و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده، روند تغییرات آینده را نیز پیش بینی کرد.

در طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور، ضمن شناسایی و تفکیک تیپ ها و گونه ­های غالب گیاهی هر منطقه، عوامل و ویژگی های محیطی آنها بررسی شده و روابط موجود بین تیپ های گیاهی و متغیرهای محیطی تشریح می­ شود. این روابط در پیمایش های صحرایی و مشاهده ­های منطقه ­ای به خوبی نمود دارد و کارشناس مطالعه کننده می­ تواند با استفاده از آنها تیپ های گیاهی را تفکیک نماید.

طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور از سال ۱۳۶۸ با هدف شناسایی وضع موجود و شناخت استعدادهای بالقوه عرصه­ های منابع طبیعی کشور آغاز شد. مطالعه حاضر در چارچوب این طرح و محدوده چهار برگ نقشه چهار گوش ایران به نام آمل، ساری، سمنان و تهران را پوشش می­دهد.

فهرست عناوین
عنوان صفحه
چکیده: ۱
فصل اول- مقدمه و اهداف ۲
۱-۱- مقدمه: ۲
۲-۱- اهداف ۲
فصل دوم- روش بررسی ۴
۱-۲-خصوصیات منطقه مورد مطالعه ۴
۱-۲-۱- اقلیم ۵
۱-۲-۲- بارش ۵
۱-۲-۳- دما ۶
۱-۲-۴- تبخیر ۶
۱-۲-۵- زمین شناسی ۱۰
۱-۲-۷- کشاورزی ۱۶
۱-۲-۸- جنگل ۱۶
۱-۲-۹- مناطق آبگیر ۱۷
۱-۲-۱۰- رخنمون های سنگی و مناطق صخره ای ۱۷
۱-۲-۱۱- اراضی ساخته شده ۱۷
۲-۲- روش کار ۱۷
۲-۲-۱-مرحله مقدماتی ۱۷
۲-۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۱۷
۲-۳-۲- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۱۸
۲-۲-۴- تشریح نشانه‏ های روی نقشه ۱۸
فصل سوم- نتایج ۲۶
۱-۳- تیپ های گیاهی گروه درمنه (Artemisia) 26
۲-۳-۱- تیپ درمنه معطر   سنبله ای ترکمنستانی ۳۱
۳-۳-۱- تیپ درمنه معطر -گون ۳۲
۴-۳-۱- تیپ درمنه معطر- علف بره ۳۲
۵-۳-۱- تیپ درمنه معطر – بوته شور ۳۳
۶-۳-۱- تیپ درمنه معطر- گراسهای یکساله- سنبله¬ای نقره¬ای ۳۳
۷-۳-۱- تیپ درمنه معطر- گون- ارس ۳۴
۸-۳-۱- تیپ درمنه معطر- گون- سنبله¬ای بادکنکی ۳۴
۹-۳-۱- تیپ درمنه معطر- گون- جارو علفی ۳۵
۱۰-۳-۱- تیپ درمنه معطر- جارو علفی سنبله باریک- آویشن ۳۵
۱۱-۳-۱- تیپ درمنه معطر- جارو- استپی ۳۶
۱۲-۳-۱- تیپ درمنه معطر- استپی- گون ۳۶
۱۳-۳-۱- تیپ درمنه معطر- استپی ۳۷
۱۴-۳-۱- تیپ درمنه معطر-گون- جارو علفی سنبله باریک ۳۷
۱۵-۳-۱- تیپ درمنه معطر- جارو علفی سنبله باریک ۳۸
۱۶-۳-۱- تیپ درمنه معطر- جارو علفی سنبله باریک- علف بره ۳۸
۱۷-۳-۱- تیپ درمنه معطر- تنگرس- سیاه تلو ۳۹
۱۸-۳-۱- تیپ درمنه معطر- سنبله¬ای دماوندی ۳۹
۱۹-۳-۱- تیپ درمنه معطر- سیاه تلو ۴۰
۲۰-۳-۱- تیپ درمنه کوهی- گون ۴۱
۲۱-۳-۱- تیپ درمنه کوهی- علف بره ۴۲
۲۲-۳-۱- تیپ درمنه کوهی ۴۲
۲۳-۳-۱- تیپ درمنه کوهی – گون- علف بره ۴۳
۲۴-۳-۱- تیپ درمنه کوهی – گون- جو ۴۳
۲۵-۳-۱- تیپ درمنه کوهی – کلاه میر حسن ۴۴
۲۶-۳-۱- تیپ درمنه کوهی – گون ۴۵
۲۷-۳-۱- تیپ درمنه کوهی – گون- اسپرس کوهی ۴۵
۲۸-۳-۱- تیپ درمنه کوهی – گون زرد ۴۶
۲۹-۳-۱- تیپ درمنه کوهی – اسپرس کوهی ۴۶
۳۰-۳-۱- تیپ درمنه شرقی- علف باغی- کلپوره ۴۷
۳۱-۳-۱- تیپ درمنه دشتی- گون ۴۷
۳۲-۳-۱- تیپ درمنه دشتی- جو پیاز¬دار ۴۸
۳۳-۳-۱- تیپ درمنه خزری- سازیل ۴۸
۳۴-۳-۱- تیپ درمنه خزری ۴۹
۳-۲- تیپ¬های گیاهی گروه گون (Astragalus) 50
۱- ۳-۲- تیپ گون- علف بره- اسپرس کوهی ۵۰
۲- ۳-۲- تیپ گون – جارو علفی ۵۰
۳- ۳-۲- تیپ گون- جارو علفی-علف بره ۵۱
۴- ۳-۲- تیپ گون- درمنه معطر ۵۲
۵- ۳-۲- تیپ گون- ارس ۵۲
۶- ۳-۲- تیپ گون- علف بره- جارو علفی ۵۳
۷- ۳-۲- تیپ گون- اسپرس کوهی- هزار خار ۵۳
۸- ۳-۲- تیپ گون- اسپرس کوهی ۵۴
۹- ۳-۲- تیپ گون- علف بره ۵۴
۱۰- ۳-۲- تیپ گون- جارو علفی سنبله باریک ۵۵
۱۱- ۳-۲- تیپ گون- دم روباهی کوهسری ۵۵
۱۲- ۳-۲- تیپ گون خاردار- اسپرس کوهی ۵۶
۱۳- ۳-۲- تیپ گون – آگروپیرون ۵۶
۱۴- ۳-۲-تیپ گون – آگروپیرون- باریجه ۵۷
۱۵- ۳-۲- تیپ گون – کلاه میر حسن ۵۸
۱۶- ۳-۲- تیپ گون – آگروپیرون- پوآ ۵۸
۱۷- ۳-۲- تیپ گون – باریجه ۵۹
۱۸- ۳-۲- تیپ گون – استپی ۶۰
۱۹- ۳-۲- تیپ گون – آویشن ۶۰
۲۰- ۳-۲- تیپ گون- درمنه کوهی ۶۱
۲۱- ۳-۲- تیپ گون- درمنه کوهی- علف یره ۶۱
۲۲- ۳-۲- تیپ گون- آگروپیرون- جارو علفی ۶۲
۳-۳- تیپ¬های گروه جارو علفی (Bromus) 63
۱-۳-۳- تیپ جارو علفی سنبله باریک – بادام کوهی ۶۳
۲-۳-۳- تیپ جارو علفی سنبله باریک – اسپرس کوهی ۶۳
۳-۳-۳- تیپ جارو علفی سنبله باریک – گون ۶۴
۴-۳-۳- تیپ جارو علفی سنبله باریک – گون- بادام کوهی ۶۵
۵-۳-۳- تیپ جارو علفی سنبله باریک – گون- سنبله¬ای ترکمنستانی ۶۵
۶-۳-۳- تیپ جارو علفی سنبله باریک – اسپرس کوهی- درمنه معطر ۶۶
۷-۳-۳- تیپ جارو علفی سنبله باریک – سنبله¬ای نقره¬ای ۶۶
۸-۳-۳- تیپ جارو علفی- اسپرس کوهی- گون ۶۷
۹-۳-۳- تیپ جارو علفی- اسپرس کوهی- علف بره ۶۷
۱۰-۳-۳- تیپ جارو علفی- سنبله¬ای نقره¬ای ۶۸
۱۱-۳-۳- تیپ جارو علفی- علف بره- درمنه کوهی ۶۸
۱۲-۳-۳- تیپ جارو علفی- علف بره- گون ۶۹
۱۳-۳-۳- تیپ جارو علفی- درمنه کوهی- علف بره ۷۰
۱۴-۳-۳- تیپ جارو علفی- اسپرس کوهی- ارس ۷۰
۱۵-۳-۳- تیپ جارو علفی- اسپرس کوهی ۷۱
۱۶-۳-۳- تیپ جارو علفی- گون ۷۱
۱۷-۳-۳- تیپ جارو علفی- سفید چمن ۷۲
۱۸-۳-۳- تیپ جارو علفی-اسپرس کوهی- آویشن ۷۲
۱۹-۳-۳-تیپ جارو علفی- اسپرس کوهی – هزار خار ۷۳
۲۰-۳-۳- تیپ جارو علفی- گون– علف بره ۷۴
۲۱-۳-۳- تیپ جارو علفی کرکدار- گون- هزار خار ۷۴
۲۲-۳-۳- تیپ جارو علفی کرکدار- اسپرس کوهی- آویشن کرکدار ۷۵
۲۳-۳-۳- تیپ جارو علفی– پوآ- آویشن ۷۶
۲۴-۳-۳- تیپ جارو علفی – کما ۷۶
۲۵-۳-۳- تیپ جارو علفی – گون ۷۷
۲۶-۳-۳- تیپ جارو علفی – علف بره ۷۷
۲۷-۳-۳- تیپ جارو علفی – آویشن ۷۸
۴-۳- تیپ¬های گروه کنگر صحرایی (Cirsium vulgare) 78
۱-۴-۳- تیپ کنگر صحرایی ۷۸
۲-۴-۳- تیپ کنگر صحرایی- اسپرس کوهی ۷۹
۵-۳- تیپ¬های گروه مرغ (Cynodon dactylon) 79
۱-۵-۳- تیپ مرغ- کنگر صحرایی ۷۹
۲-۵-۳-تیپ مرغ- علف بره ۸۰
۳-۵-۳- تیپ مرغ- سنبله¬ای نقره¬ای- کنکر صحرایی ۸۰
۴-۵-۳- تیپ مرغ- شبدر سفید ۸۱
۶-۳- تیپ¬های گروه علف بره(Festuca ovina) 81
۱-۶-۳-تیپ علف بره- اسپرس کوهی- گون ۸۱
۲-۶-۳- تیپ علف بره- گون- اسپرس کوهی ۸۲
۳-۶-۳- تیپ علف بره- ارس ۸۳
۴-۶-۵- تیپ علف بره- اسپرس کوهی- جارو علفی کرکدار ۸۳
۵-۶-۵- تیپ علف بره- دم روباهی کوهسری- گون ۸۴
۶-۶-۳- تیپ علف بره- گون- جارو علفی ۸۴
۷-۶-۳- تیپ علف بره- گون- ارس ۸۵
۸-۶-۳- تیپ علف بره- جارو علفی- اسپرس کوهی ۸۵
۹-۶-۳- تیپ علف بره- جارو علفی باریک- اسپرس کوهی ۸۶
۱۰-۶-۳- تیپ علف بره- گون ۸۶
۱۱-۶-۳- تیپ علف بره- جارو علفی باریک ۸۷
۱۲-۶-۳- تیپ علف بره- جارو علفی – گون ۸۸
۱۳-۶-۳- تیپ علف بره – اسپرس کوهی ۸۸
۱۴-۶-۳- تیپ علف بره – جارو علفی- گون ۸۹
۱۵-۶-۳- تیپ علف بره – گون- جارو علفی ۸۹
۱۶-۶-۳- تیپ علف بره – گون- جارو علفی ۹۰
۷-۳- تیپ¬های گروه ارس(Juniperus) 91
۱-۷-۳- تیپ ارس- گون ۹۱
۲-۷-۳- تیپ ارس- اسپرس کوهی- جارو علفی ۹۱
۳-۷-۳- تیپ ارس ۹۲
۴-۷-۳- تیپ ارس- گون- جارو علفی ۹۲
۵-۷-۳- تیپ ارس- درمنه کوهی ۹۳
۶-۷-۳- تیپ ارس- اسپرس کوهی- درمنه کوهی ۹۴
۸-۳- تیپ¬های گروه سازیل (Juncus) 94
۱-۸-۳- تیپ سازیل ۹۴
۲-۸- ۳- تیپ سازیل – انار ۹۵
۳-۸- ۳- تیپ سازیل – سالیکورنیا ۹۵
۴-۸- ۳- تیپ سازیل – گراس ۹۶
۹-۳- تیپ¬های گروه سفید چمن (Leucopoa) 96
۱-۹-۳- تیپ سفید چمن- گون ۹۶
۲-۹-۳- تیپ سفید چمن- جارو علفی سنبله باریک ۹۷
۱۰-۳- تیپ¬های گروه اسپرس کوهی(Onobrychis cornuta) 97
۱-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- گون- علف بره ۹۸
۲-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- گون- جارو علفی ۹۸
۳-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- علف بره- جارو علفی ۹۹
۴-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- گون- آویشن ۹۹
۵-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- جارو علفی- گون ۱۰۰
۶-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- علف بره ۱۰۰
۷-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- علف بره- گون ۱۰۱
۸-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- جارو علفی ۱۰۱
۹-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- جارو علفی- علف بره ۱۰۲
۱۰-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- دم روباهی کوهسری ۱۰۳
۱۱-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- جارو علفی- کنگر صحرایی ۱۰۳
۱۲-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- جارو علفی- کلاه میر حسن ۱۰۴
۱۳-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- درمنه کوهی ۱۰۴
۱۴-۱۰-۳- تیپ اسپرس کوهی- درمنه کوهی ۱۰۵
۱۱-۳- تیپ¬های گروه سنبله¬ای نقره ای(Stachys byzanthina) 105
۱-۱۱-۳- تیپ سنبله¬ای نقره¬ای- شبدر سفید ۱۰۵
۲-۱۱-۳- تیپ سنبله¬ای نقره¬ای ۱۰۶
۱۲-۳- تیپ¬های گروه سنبله¬ای دماوندی(Stachys Laxa) 106
۱-۱۲-۳- تیپ سنبله¬ای دماوندی- علف باغی- سیاه تلو ۱۰۶
۲-۱۲-۳- تیپ سنبله¬ای دماوندی- علف بره – گون ۱۰۷
۱۳-۳ – تیپ¬های گروه شبدر کوهسری(Trifolium radicosum) 108
۱-۱۳ -۳- تیپ شبدر کوهسری- هزار خار ۱۰۸
۲-۱۳ -۳- تیپ شبدر کوهسری ۱۰۸
۳-۱۳-۳- تیپ شبدر کوهسری- جارو علفی- هزار خار ۱۰۹
۱۴-۳- تیپ¬های گیاهی منفرد ۱۱۰
۱-۱۴-۳- تیپ آگروپیرون- گون – گیسو چمن ۱۱۰
۲-۱۴-۳- تیپ آگروپیرون- جارو علفی – گون ۱۱۱
۳-۱۴-۳- تیپ هزار خار- گون ۱۱۲
۴-۱۴-۳- تیپ زالزالک- آگروپیرون- شیر خشت ۱۱۲
۵-۱۴-۳- تیپ کزل- جارو علفی- گون ۱۱۳
۶-۱۴-۳- تیپ باریجه- کزل ۱۱۳
۸-۱۴-۳- تیپ گراس- سازیل ۱۱۴
۹-۱۴-۳- تیپ باتلاقی شور- قلیا ۱۱۵
۱۰-۱۴-۳- تیپ سیاه تلو- درمنه معطر ۱۱۵
۱۱-۱۴-۳- تیپ جو- گون ۱۱۶
۱۲-۱۴-۳- تیپ انار- تمشک ۱۱۶
۱۳-۱۴-۳- تیپ تنگرس- سیاه تلو ۱۱۷
۱۴-۱۴-۳- تیپ ریواس- گون- کنگر صحرایی ۱۱۷
۱۵-۱۴-۳- تیپ بوته شور- درمنه معطر ۱۱۸
فصل چهارم- جمع بندی و پیشنهادات ۱۱۹
منابع مورد استفاده ۱۲۱

 

وزن 482 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان مازندران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

61 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان مازندران

48,500 تومان

61 عدد در انبار