طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان سیستان و بلوچستان

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 11 بهمن 1402 تعداد بازدید: 4,080 بازدید

51,000 تومان

78 عدد در انبار

بهره‏ برداری مناسب از امکانات بالقوه طبیعی کشور به اطلاعات مناسب و دقیق از منابع طبیعی نیازمند است. پوشش گیاهی از عناصر حساس و آسیب‌پذیر در طبیعت است و در زنجیره اکوسیستم، مهره‌ای کلیدی و تعیین کننده بشمار می‌رود. تأکید بر لزوم حفظ و احیاء، همچنین بهره‌برداری اصولی از پوشش گیاهی‌، شناخت و معرفی امکانات و قابلیت‌ها و ارتباط میان پوشش گیاهی و دیگر عناصر محیطی می‌تواند به عنوان پایه‌ای اولیه و محکم جهت گام‌های بعدی توسعه مد نظر قرار گیرد.

بهره برداری از پوشش گیاهی، در طی قرنها و عصرها، به عنوان مهمترین منبع غذایی همواره مورد توجه بوده است. متأسفانه بهره برداری غیر اصولی و بدون برنامه از یک سو و عدم مدیریت و نگهداری اصولی از دیگر سو، سیر تخریب مراتع را فزونی بخشیده است. از این روست که دانش و آگاهی در زمینه پوشش گیاهی و مرتعداری به عنوان اولین و مهمترین ابزار شناخت اجرای اکوسیستمهای مرتعی، جهت مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه مورد پذیرش همه بخشها مرتبط با این مقوله است.

طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور از سال ۱۳۶۸ در مناطقی از کشور شروع گردیده و طی این مدت سطح قابل توجهی از کشور در قالب این طرح مورد مطالعه قرار گرفته است. در این طرح با انجام مطالعات صحرایی تیپهای گیاهی تعیین و فهرست گونه‏ های گیاهی مشاهده شده در آنها تهیه می‏گردد. نظر به اینکه هر تیپ گیاهی معرف عوامل عمده اکولوژیک موجود در آن می‏باشد، تعیین تیپها می‏تواند نمادی از قابلیتها، استعدادها و امکانات طبیعی موجود در مناطق مختلف باشد.

انجام طرح تحقیقاتی شناخت مناطق اکولوژیک کشور براساس شناسایی گیاهان و تیپ­ بندی مراتع کشور می­تواند نقشی اساسی در رفع نیاز فوق ­الذکر ایفا کند و به­ عنوان وسیله ­ای جهت رسیدن به اهداف حفاظت، بهره ­برداری، احیا و بازسازی منابع طبیعی قابل ­تجدید محسوب گردد.

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

چکیده ۲

۱- اهداف اساسی طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور. ۳۱

۲- روش بررسی.. ۳۱

۱-۲- مرحله مقدماتی.. ۳۱

۲-۲-مرحله مطالعات صحرایی.. ۳۲

۳-۲- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی.. ۳۲

۴-۲- یکپارچه سازی و تهیه گزارش استانی.. ۳۲

۳- تشریح نشانه‏های روی نقشه. ۳۳

۴- تشریح خصوصیات استان سیستان و بلوچستان. ۳۳

۱-۴-آب و هوای استان سیستان و بلوچستان. ۳۴

۲-۴-پوشش درختی و درختچه­های استان. ۳۵

۳-۴-وضعیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان. ۳۶

۴-۴-کشاورزی و دامداری استان سیستان و بلوچستان. ۳۶

۵-۴-شهرستان­های استان سیستان و بلوچستان. ۳۷

۱-۵-۴-شهرستان ایرانشهر. ۳۷

۲-۵-۴-شهرستان خاش… ۳۷

۳-۵-۴-شهرستان نیک شهر. ۳۷

۴-۵-۴-شهرستان زاهدان. ۳۸

۵-۵-۴-شهرستان سراوان. ۳۸

۶-۵-۴-شهرستان سرباز. ۳۸

۷-۵-۴-شهرستان زابل.. ۳۹

۸-۵-۴-شهرستان چابهار. ۳۹

۶-۴-حیات وحش و مناطق حفاظت شده استان. ۳۹

۷-۴- منابع اراضی.. ۳۹

۵- تشریح تیپ­های گیاهی.. ۴۹

۱-۵-تیپ­های گیاهی گروه         .sp Acacia. 69

۱-۱-۵-تیپ گیاهی              Acacia ehrenbergiana-Lycium shawii 69

۲-۱-۵-تیپ گیاهی              Acacia ehrenbergiana-Nannorhops ritchieana. 69

۳-۱-۵-تیپ گیاهی                     Acacia ehrenbergiana-Pteropyrum aucheri-Platychaete glaucescens 70

۴-۱-۵-تیپ گیاهی              Acacia ehrenbergiana-Prosopis cineraria. 70

۵-۱-۵-تیپ گیاهی              Acacia ehrenbergiana-Salvadora persica. 71

۶-۱-۵-تیپ گیاهی            Acacia ehrenbergiana-Ziziphus spina christi 72

۷-۱-۵-تیپ گیاهی               Acacia Nilotica-Suaeda.fruticosa. 72

۸-۱-۵-تیپ گیاهی               Acacia ehrenbergiana-Salsola sp. 73

۲-۵-تیپ­های گیاهی گروه         sp. Aeluropus 73

۱-۲-۵-تیپ گیاهی                 Aeluropus lagopoides 74

۲-۲-۵-تیپ گیاهی              Aeluropus lagopoides-Tamarix stricta. 74

۳-۲-۵-تیپ گیاهی              Aeluropus lagopoides-Suaeda fruticosa. 75

۴-۲-۵-تیپ گیاهی                        Aeluropus lagopoides-Suaeda fruticosa-Tamarix stricta. 75

۵-۲-۵-تیپ گیاهی             Aeluropus lagopoides-Tamarix sp.-Salsola crassa. 76

۶-۲-۵-تیپ گیاهی                      Aeluropus legopoides-Tamarix stricta-Suaeda fruticosa. 76

۷-۲-۵-تیپ گیاهی                   Aeluropus sp. 76

۳-۵- تیپ­های گیاهی گروه        .Amygdalus sp. 77

۱-۳-۵- تیپ گیاهی           Amygdalus brahuica-Astragalus sp.-Artemisia sieberi                    ۷۷

۲-۳-۵-تیپ گیاهی               Amygdalus scoparia-Astragalus sp. 77

۴-۵- تیپ­های گیاهی گروه        . Artemisia sp. 78

۱-۴-۵-تیپ گیاهی                  Artemisia lehmanniana. 78

۲-۴-۵-تیپ گیاهی               Artemisia lehmanniana-Amygdalus brahuica. 78

۳-۴-۵-تیپ گیاهی              Artemisia lehmanniana-Amygdalus scoparia. 79

۴-۴-۵-تیپ گیاهی                       Artemisia lehmanniana-Artemisia sieberi-Astragalus sp. 79

۵-۴-۵-تیپ گیاهی                        Artemisia lehmanniana-Amygdalus brahuica-Pistacia sp. 80

۶-۴-۵-تیپ گیاهی              Artemisia lehmanniana-Amygdalus wendelboi 80

۷-۴-۵-تیپ گیاهی                Artemisia lehmanniana-Cicer sp. 81

۸-۴-۵-تیپ گیاهی               Artemisia lehmanniana-Stipa barbata. 81

۹-۴-۵-تیپ گیاهی                  Artemisia santolina. 82

۱۰-۴-۵-تیپ گیاهی             Artemisia santolina-Zygophyllum eurypterum.. 82

۱۱-۴-۵-تیپ گیاهی                 Artemisia sieberi 82

۱۲-۴-۵-تیپ‌های گیاهی               Artemisia sieberi-Amygdalus lycioides-Cousinia stocksii 83

۱۳-۴-۵-تیپ گیاهی                     Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum-Cousinia stocksii 84

۱۴-۴-۵-تیپ گیاهی              Artemisia sieberi-Amygdalus eburnea. 85

۱۵-۴-۵-تیپ گیاهی                      Artemisia sieberi-Amygdalus lycioides-Tamarix aphylla. 85

۱۶-۴-۵-تیپ گیاهی              Artemisia sieberi-Artemisia santolina. 86

۱۷-۴-۵-تیپ گیاهی             Artemisia sieberi-Cornulaca monacantha. 86

۱۸-۴-۵-تیپ گیاهی              Artemisia sieberi-Cousinia stocksii 87

۱۹-۴-۵-تیپ گیاهی                      Artemisia sieberi-Cousinia stocksii-Amygdalus lycioides 87

۲۰-۴-۵-تیپ گیاهی                     Artemisia sieberi-Cousinia stocksii-Zygophyllum eurypterum.. 88

۲۱-۴-۵-تیپ گیاهی            Artemisia sieberi-Gymnocarpus decander 88

۲۲-۴-۵-تیپ گیاهی                       Artemisia sieberi-Gymnocarpus decander-Salsola sp. 89

۲۳-۴-۵-تیپ گیاهی             Artemisia sieberi-Hammada salicornica. 89

۲۴-۴-۵-تیپ گیاهی                    Artemisia sieberi-Salsola canescens-Zygophyllum eurypterum.. 90

۲۵-۴-۵-تیپ گیاهی               Artemisia sieberi-Salsola sp. 90

۲۶-۴-۵-تیپ گیاهی                       Artemisia sieberi-Salsola sp.-Calligonum comosum.. 91

۲۷-۴-۵-تیپ گیاهی            Artemisia sieberi-Zygophyllum atriplicoides 92

۲۸-۴-۵-تیپ گیاهی            Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum.. 92

۲۹-۴-۵-تیپ گیاهی                     Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum- Astragalus sp. 93

۳۰-۴-۵-تیپ گیاهی                   Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum- Gymnocarpus decander 93

۳۱-۴-۵-تیپ گیاهی                    Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum-Hammada salicornica. 94

۳۲-۴-۵-تیپ گیاهی                     Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum-Rhazya stricta. 95

۳۳-۴-۵-تیپ گیاهی                    Artemisia sieberi- Zygophyllum eurypterum-Salsola tomentosa. 95

۵-۵-تیپ­های گیاهی گروه         .sp Astragalus 96

۱-۵-۵-تیپ گیاهی                       Astragalus sp.-Gymnocarpus decander-Artemisia sieberi 96

۲-۵-۵-تیپ گیاهی                   Astragalus sp. 96

۶-۵-تیپ گیاهی منفرد                 Atriplex leucoclada-Hammada salicornica-Zygophyllum eurypterum.. 97

۷-۵-تیپ گیاهی منفرد              Avicennia marina. 97

۸-۵-تیپ­های گیاهی گروه         Calligonum sp. 97

۱-۸-۵-تیپ گیاهی                  Calligonum bungei 97

۲-۸-۵-تیپ گیاهی             Calligonum bungei-Calligonum comosum.. 98

۳-۸-۵-تیپ گیاهی               Calligonum bungei-Fortuynia bungei 99

۴-۸-۵-تیپ گیاهی               Calligonum bungei-Pennisetum divisum.. 99

۵-۸-۵-تیپ گیاهی                  Calligonum comosum.. 99

۶-۸-۵-تیپ گیاهی                       Calligonum comosum-Hammada salicornica-Euphorbia sp. 100

۷-۸-۵-تیپ گیاهی              Calligonum comosum-Hammada salicornica. 100

۸-۸-۵-تیپ گیاهی                  Calligonum crinitum.. 101

۹-۸-۵-تیپ گیاهی                      Calligonum crinitum-Ephedra strobilaceum-Artemisia sieberi 101

۱۰-۸-۵-تیپ گیاهی           Calligonum laristanicum-Hammada Salicornica. 102

۱۱-۸-۵-تیپ گیاهی             Calligonum laristanicum-Sphaerocoma aucheri 103

۱۲-۸-۵-تیپ گیاهی             Calligonum polygonoides-Haloxylon persicum.. 103

۱۳-۸-۵-تیپ گیاهی                    Calligonum polygonoides- Hammada salicornica- Fortuynia bungei 104

۱۴-۸-۵-تیپ گیاهی              Calligonum sp.-Hammada salicornica. 104

۹-۵-تیپ گیاهی منفرد          Capparis decidua-Prosopis cineraria. 105

۱۰-۵-تیپ­های گیاهی گروه      sp. Carex. 106

۱-۱۰-۵-تیپ گیاهی                   Carex sp. 106

۲-۱۰-۵-تیپ گیاهی             Carex sp.-Tamarix ramosissima-Salsola sp. 106

۳-۱۰-۵-تیپ گیاهی                      Carex sp.-Tamarix aphylla- Haloxylon ammodendron. 107

۴-۱۰-۵-تیپ گیاهی                     Carex sp.-Tamarix ramosissima-Haloxylon ammodendron. 107

۱۱-۵-تیپ­های گیاهی گروه    sp. Convolvulus 108

۱-۱۱-۵-تیپ گیاهی           Convolvulus acanthocladus- Acacia ehrenbergiana.                       ۱۰۸

۲-۱۱-۵-تیپ گیاهی                      Convolvulus acanthocladus- Astragalus sp.-Taverniera glabra. 108

۳-۱۱-۵-تیپ گیاهی                      Convolvulus acanthocladus-Fortuynia bungei-Rhazya stricta. 109

۴-۱۱-۵-تیپ گیاهی            Convolvulus acanthocladus-Gymnocarpus decander-Artemisia sieberi 110

۵-۱۱-۵-تیپ گیاهی     Convolvulus acanthocladus-Gymnocarpus decander-Periploca aphylla  ۱۱۰

۶-۱۱-۵-تیپ گیاهی                        Convolvulus spinosus-Fortuynia bungei-Rhazya stricta. 111

۷-۱۱-۵-تیپ گیاهی             Convolvulus spinosus-Gymnocarpus decander 111

۸-۱۱-۵-تیپ گیاهی              Convolvulus spinosus-Gymnocarpus decander-Platychaete glaucescens 112

۹-۱۱-۵- تیپ گیاهی             Convolvulus spinosus-Salvadora persica. 113

۱۰-۱۱-۵-تیپ گیاهی                  Convolvulus spinosus-Taverniera glabra-Gymnocarpus decander 113

۱۱-۱۱-۵-تیپ گیاهی                     Convolvulus acanthocladus- Hammada salicornica. 114

۱۲-۱۱-۵-تیپ گیاهی         Convolvulus acanthocladus-Periploca aphylla.                            ۱۱۵

۱۳-۱۱-۵-تیپ گیاهی           Convolvulus acanthocladus-Periploca aphylla-Gymnocarpus decander 116

۱۴-۱۱-۵-تیپ گیاهی                 Convolvulus acanthocladus-Periploca aphylla-Moringa peregrina. 116

۱۵-۱۱-۵-تیپ گیاهی                   Convolvulus acanthocladus-Periploca aphylla-Taverniera glabra. 117

۱۶-۱۱-۵-تیپ گیاهی      Convolvulus acanthocladus-Platychaete glaucescens-Gymnocarpus decander 118

۱۷-۱۱-۵-تیپ گیاهی                 Convolvulus acanthocladus-Rhazya stricta-Hammada salicornica. 118

۱۸-۱۱-۵-تیپ گیاهی        Convolvulus acanthocladus-Taverniera glabra- Gymnocarpus decander 119

۱۹-۱۱-۵-تیپ گیاهی                   Convolvulus acanthocladus- Zygophyllum eurypterum.. 120

۲۰-۱۱-۵-تیپ گیاهی        Convolvulus acanthocladus-Zygophyllum eurypterum-Periploca aphylla  ۱۲۰

۲۱-۱۱-۵-تیپ گیاهی           Convolvulus virgata-Gymnocarpus decander 121

۱۲-۵-تیپ­های گیاهی گروه   Cornulaca sp. 122

۱-۱۲-۵-تیپ گیاهی                       Cornulaca monacantha-Salsola arbusculiformis 122

۲-۱۲-۵-تیپ گیاهی            Cornulaca mucronata. 123

۳-۱۲-۵-تیپ گیاهی            Cornulaca mucronata-Atraphaxis spinosa. 123

۴-۱۲-۵-تیپ گیاهی            Cornulaca mucronata-Salsola arbusculiformis 123

۵-۱۲-۵-تیپ گیاهی         Cornulaca monacantha -Salsola arbusculiformis- Hammada salicornica  ۱۲۴

۱۳-۵-تیپ­های گیاهی گروه     . sp Cousinia. 124

۱-۱۳-۵-تیپ گیاهی                 Cousinia stocksii 124

۲-۱۳-۵-تیپ گیاهی               Cousinia stocksii-Artemisia sieberi 125

۳-۱۳-۵-تیپ گیاهی                       Cousinia stocksii-Artemisia sieberi-Calligonum comosum.. 126

۴-۱۳-۵-تیپ گیاهی                     Cousinia stocksii –Gymnocarpus decander- Artemisia sieberi 126

۵-۱۳-۵-تیپ گیاهی           Cousinia stocksii-Artemisia sieberi-Pistacia sp. 127

۶-۱۳-۵-تیپ گیاهی                     Cousinia stocksii-Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum.. 127

۷-۱۳-۵-تیپ گیاهی                     Cousinia stocksii-Convolvulus sp.-Zygophyllum eurypterum.. 128

۸-۱۳-۵-تیپ گیاهی               Cousinia stocksii-Echinops sp. 129

۹-۱۳-۵-تیپ گیاهی              Cousinia stocksii-Gymnocarpus decander 129

۱۰-۱۳-۵-تیپ گیاهی           Cousinia stocksii-Periploca aphylla. 129

۱۱-۱۳-۵-تیپ گیاهی           Cousinia stocksii-Salsola tomentosa. 130

۱۲-۱۳-۵-تیپ گیاهی                  Cousinia stocksii-Zygophyllum eurypterum-Artemisia sieberi 130

۱۴-۵-تیپ گیاهی منفرد            Desmostachys bipinata. 131

۱۵-۵-تیپ گیاهی منفرد         Ephedra strobilaceum-Gymnocarpus decander 131

۱۶-۵-تیپ­های گیاهی گروه      sp. Eurotia. 132

۱-۱۶-۵-تیپ گیاهی                     Eurotia ceratoides-Astragalus squarrosus-Amygdalus brahuica. 132

۲-۱۶-۵-تیپ گیاهی             Eurotia ceratoides-Astragalus sp. 132

۱۷-۵-تیپ گیاهی منفرد       Fagonia bruguieri-Chrysopogon aucheri 133

۱۸-۵-تیپ گیاهی منفرد            Gaillonia aucheri 133

۱۹-۵-تیپ­های گیاهی گروه     sp. Gymnocarpus 134

۱-۱۹-۵-تیپ گیاهی                Gymnocarpus decander 134

۲-۱۹-۵-تیپ گیاهی           Gymnocarpus decander Stipagrostis plumosa. 134

۳-۱۹-۵-تیپ گیاهی                       Gymnocarpus decander Zygophyllum atriplicoides 135

۴-۱۹-۵-تیپ گیاهی                     Gymnocarpus decander-Artemisia sieberi-Hammada salicornica. 135

۵-۱۹-۵-تیپ گیاهی                       Gymnocurpus decander-Convolvulus spinosus 136

۶-۱۹-۵-تیپ گیاهی             Gymnocarpus decander-Cymbopogon olivieri 136

۷-۱۹-۵-تیپ گیاهی             Gymnocarpus decander-Fagonia bruguieri 137

۸-۱۹-۵-تیپ گیاهی             Gymnocarpus decander Heliotropium bacciferum.. 137

۹-۱۹-۵-تیپ گیاهی              Gymnocarpus decander – Panicum turgidum.. 137

۱۰-۱۹-۵-تیپ گیاهی                    Gymnocarpus decander-Platychaete glaucescens 138

۱۱-۱۹-۵-تیپ گیاهی         Gymnocarpus decander-Taverniera cuneifolia. 138

۱۲-۱۹-۵-تیپ گیاهی                     Gymnocarpus decander-Zygophyllum eurypterum.. 139

۲۰-۵-تیپ گیاهی منفرد                  Halostachys sp.-Cressa cretica-Desmostachys bipinnata. 139

۲۱-۵-تیپ­های گیاهی گروه    sp. Halocnemum.. 139

۱-۲۱-۵-تیپ گیاهی                       Halocnemum strobilaceum-Suaeda vermiculata. 140

۲-۲۱-۵-تیپ گیاهی                       Halocnemum strobilaceum-Seidlitzia rosmarinus 140

۲۲-۵-تیپ­های گیاهی گروه        Haloxylon sp. 141

۱-۲۲-۵-تیپ گیاهی                Haloxylon ammodendron. 141

۲-۲۲-۵-تیپ گیاهی           Haloxylon ammodendron-Hammada salicornica. 142

۳-۲۲-۵-تیپ گیاهی                Haloxylon ammodendron-Hammada salicornica-Calligonum comosum.. 142

۴-۲۲-۵-تیپ گیاهی             Haloxylon ammodendron-Tamarix aphylla. 142

۵-۲۲-۵-تیپ گیاهی                 Haloxylon ammodendron-Tamarix ramosissima-Hammada salicornica. 143

۶-۲۲-۵-تیپ گیاهی                 Haloxylon persicum.. 143

۷-۲۲-۵-تیپ گیاهی                      Haloxylon persicum-Artemisia sieberi-Salsola arbuscula. 144

۸-۲۲-۵-تیپ گیاهی             Haloxylon persicum-Calligonum comosum.. 144

۹-۲۲-۵-تیپ گیاهی                      Haloxylon persicum-Calligonum comosum/Sand Dunes 145

۱۰-۲۲-۵-تیپ گیاهی           Haloxylon persicum-Ephedra procera. 146

۱۱-۲۲-۵-تیپ گیاهی         Haloxylon persicum-Hammada Salicornia. 146

۱۲-۲۲-۵-تیپ گیاهی                     Haloxylon persicum-Zygophyllum eurypterum.. 146

۱۳-۲۲-۵-تیپ گیاهی                  Haloxylon persicum-Zygophyllum eurypterum-Salsola arbuscula. 147

۲۳-۵-تیپ­های گیاهی گروه        Hammada sp. 147

۱-۲۳-۵-تیپ گیاهی                 Hammada salicornica. 147

۲-۲۳-۵-تیپ گیاهی                       Hammada salicornica-Calligonum laristanicum.. 149

۳-۲۳-۵-تیپ گیاهی             Hammada salicornica-Suaeda vermiculata. 150

۴-۲۳-۵-تیپ گیاهی             Hammada salicornica-Taverniera spartea. 150

۵-۲۳-۵-تیپ گیاهی                      Hammada salicornica- Zygophyllum eurypterum-Artemisia sieberi 151

۶-۲۳-۵-تیپ گیاهی             Hammada salicornica-Astragalus squarrosus 151

۷-۲۳-۵-تیپ گیاهی             Hammada salicornica-Calligonum bungei 152

۸-۲۳-۵-تیپ گیاهی                       Hammada salicornica-Convolvulus acanthocladus 152

۹-۲۳-۵-تیپ گیاهی                     Hammada salicornica-Convolvulus acanthocladus-Rhazya stricta. 153

۱۰-۲۳-۵-تیپ گیاهی         Hammada salicornica-Cornulaca monacantha. 153

۱۱-۲۳-۵-تیپ گیاهی         Hammada salicornica-Gymnocarpus decander 153

۱۲-۲۳-۵-تیپ گیاهی                   Hammada salicornica-Haloxylon ammodendron-Salsola sp. 154

۱۳-۲۳-۵-تیپ گیاهی         Hammada salicornica-Haloxylon persicum.. 155

۱۴-۲۳-۵-تیپ گیاهی                     Hammada salicornica-Haloxylon persicum/SD.. 155

۱۵-۲۳-۵-تیپ گیاهی         Hammada salicornica-Pennisetum divisum.. 155

۱۶-۲۳-۵-تیپ گیاهی          Hammada salicornica-Rhazya stricta. 156

۱۷-۲۳-۵-تیپ گیاهی                  Hammada salicornica-Rhazya stricta-Convolvulus acanthocladus 156

۱۸-۲۳-۵-تیپ گیاهی         Hammada salicornica-Salsola aucheri 157

۱۹-۲۳-۵-تیپ گیاهی            Hammada salicornica-Salsola sp. 157

۲۰-۲۳-۵-تیپ گیاهی          Hammada salicornica-Taverniera glabra. 158

۲۱-۲۳-۵-تیپ گیاهی           Hammada salicornica-Zygophyllum eurypterum.. 158

۲۲-۲۳-۵-تیپ گیاهی                                                                                                                              ۱۵۹

Hammada salicornica-Zygophyllum eurypterum-Convolvulus acanthocladus 159

۲۳-۲۳-۵-تیپ گیاه                       Hammada salicornica-Calligonum comosum-Rhazya stricta. 159

۲۴-۵-تیپ گیاهی منفرد            Limonium stocksii 160

۲۵-۵-تیپ‌های گیاهی گروه      .Nannorhops sp. 160

۱-۲۵-۵-تیپ گیاهی                Nannorhops ritchieana. 160

۲-۲۵-۵-تیپ گیاهی              Nannorhops ritchieana-Tamarix sp. 161

۳-۲۵-۵-تیپ گیاهی                      Nannorhops ritchieana-Tamarix sp.-Hammada salicornica. 162

۲۶-۵-تیپ گیاهی منفرد             Nerium indicum.. 163

۲۷-۵-تیپ­های گیاهی گروه        Panicum sp. 163

۱-۲۷-۵-تیپ گیاهی             Panicum turgidum-Cornulaca monacantha. 163

۲-۲۷-۵-تیپ گیاهی                     Panicum turgidum-Cornulaca monacantha-Sphaerochoma aucheri 164

۳-۲۷-۵-تیپ گیاهی             Panicum turgidum-Sphaerochoma aucheri 164

۲۸-۵-تیپ­های گیاهی گروه        Periploca sp. 164

۱-۲۸-۵-تیپ گیاهی                        Periploca aphylla-Convolvulus acanthocladus 164

۲-۲۸-۵-تیپ گیاهی                Periploca aphylla-Convolvulus acanthocladus-Gymnocarpus decander 165

۳-۲۸-۵-تیپ گیاهی             Periploca aphylla-Hammada salicornica. 166

۴-۲۸-۵-تیپ گیاهی                      Periploca aphylla-Taverniera glabra-Fortuynia bungei 166

۵-۲۸-۵-تیپ گیاهی             Periploca aphylla-Zygophyllum eurypterum.. 167

۲۹-۵-تیپهای گیاهی گروه           Pennisetum sp. 168

۱-۲۹-۵-تیپ گیاهی                Pennisetum divisum.. 168

۲-۲۹-۵-تیپ گیاهی                        Pennisetum divisum-Calligonum laristanicum.. 168

۳-۲۹-۵-تیپ گیاهی             Pennisetum divisum-Sphaerocoma aucheri 169

۳۰-۵-تیپ گیاهی منفرد            Phragmites communis 169

۳۱-۵-تیپ گیاهی منفرد            Pistacia atlantica. 169

۳۲-۵-تیپهای گیاهی گروه           Platychaete  sp. 170

۱-۳۲-۵-تیپ گیاهی                        Platychaete glaucescens-Convolvulus turrillianus 170

۲-۳۲-۵-تیپ گیاهی                      Platychaete glaucescens-Gymnocarpus decander 171

۳۳-۵-تیپ­های گیاهی گروه        sp  Prosopis 171

۱-۳۳-۵-تیپ گیاهی                 Prosopis cineraria. 172

۲-۳۳-۵-تیپ گیاهی              Prosopis cineraria-Salvadora oleoides 172

۳-۳۳-۵-تیپ گیاهی               Prosopis cineraria-Tamarix sp. 173

۴-۳۳-۵-تیپ گیاهی             Prosopis cineraria-Capparis decidua. 174

۵-۳۳-۵-تیپ گیاهی                  Prosopis julifora. 174

۶-۳۳-۵-تیپ گیاهی               Prosopis julifora-Suaeda fruticosa. 175

۷-۳۳-۵-تیپ گیاهی                 Prosopis spicigera. 175

۸-۳۳-۵-تیپ گیاهی              Prosopis spicigera-Calligonum bungei 175

۹-۳۳-۵-تیپ گیاهی             Prosopis spicigera-Hammada salicornica. 176

۳۴-۵-تیپ گیاهی منفرد             Rhazya stricta. 176

۳۵-۵-تیپ­های گیاهی گروه        .Salsola sp. 177

۱-۳۵-۵-تیپ گیاهی               Salsola arbusculiformis 177

۲-۳۵-۵-تیپ گیاهی               Salsola aucheri-Artemisia sieberi 177

۳-۳۵-۵-تیپ گیاهی             Salsola arbusculiformis.-Hammada salicornica. 177

۴-۳۵-۵-تیپ گیاهی               Salsola barysoma-Suaeda fruticosa. 178

۵-۳۵-۵-تیپ گیاهی               Salsola barysoma-Tamarix aphylla. 178

۶-۳۵-۵-تیپ گیاهی               Salsola crassa-Tamarix stricta. 179

۷-۳۵-۵-تیپ گیاهی                 Salsola drummondii 179

۸-۳۵-۵-تیپ گیاهی              Salsola drummondii-Suaeda vermiculata. 179

۹-۳۵-۵-تیپ گیاهی              Salsola imbricate-Aeluropus lagopoides 180

۱۰-۳۵-۵-تیپ گیاهی             Salsola sp.-Ephedra procera. 180

۱۱-۳۵-۵-تیپ گیاهی             Salsola sp.-Artemisia sieberi 181

۱۲-۳۵-۵-تیپ گیاهی                   Salsola sp.-Artemisia sieberi-Haloxylon persicum.. 181

۱۳-۳۵-۵-تیپ گیاهی                    Salsola sp.-Artemisia sieberi-Hammada Salicornica. 182

۱۴-۳۵-۵-تیپ گیاهی             Salsola sp.-Tamarix stricta. 182

۳۶-۵-تیپ گیاهی منفرد           Sphaerochoma aucheri 183

۳۷-۵-تیپ گیاهی منفرد           Seidlitzia rosmarinus 183

۳۸-۵-تیپ گیاهی                Stocksia brahuica-Pteropyron aucheri 183

۳۹-۵-تیپ‌های گیاهی گروه         Suaeda sp. 184

۱-۳۹-۵-تیپ گیاهی                 Suaeda fruticosa. 184

۲-۳۹-۵-تیپ گیاهی              Suaeda fruticosa-Salsola sp. 184

۳-۳۹-۵- تیپ گیاهی            Suaeda fruticosa-Capparis deciduas 185

۴-۳۹-۵-تیپ گیاهی               Suaeda fruticosa-Salsola baryosma. 185

۵-۳۹-۵-تیپ گیاهی              Suaeda fruticosaTamarix stricta. 185

۶-۳۹-۵-تیپ گیاهی              Suaeda vermiculata-Aeluropus littoralis 186

۷-۳۹-۵-تیپ گیاهی             Suaeda vermiculata-Hammada salicornica. 186

۴۰-۵-تیپ­های گیاهی گروه       . Tamari sp. 187

۱-۴۰-۵-تیپ گیاهی               Tamarix sp.-Prosopis cineraria. 187

۲-۴۰-۵-تیپ گیاهی                  Tamarix ramosissima. 187

۳-۴۰-۵-تیپ گیاهی                  Tamarix aphylla. 188

۴-۴۰-۵-تیپ گیاهی                      Tamarix aphylla-Tamarix ramosissima-Haloxylon persicum.. 188

۵-۴۰-۵-تیپ گیاهی                  Tamarix bachtiarica. 189

۶-۴۰-۵-تیپ گیاهی               Tamarix sp.-Hammada.salicornia. 189

۷-۴۰-۵-تیپ گیاهی               Tamarix sp.-prosopis stephanina. 189

۸-۴۰-۵-تیپ گیاهی               Tamarix ramossima- Carex sp. 189

۹-۴۰-۵-تیپ گیاهی              Tamarix ramosissima-Salsola incanescens 190

۱۰-۴۰-۵-تیپ گیاهی                      Tamarix ramosissima-Salsola incanescens- Carex sp. 190

۱۱-۴۰-۵-تیپ گیاهی               Tamarix sp. 191

۱۲-۴۰-۵-تیپ گیاهی            Tamarix sp.-Aeluropus repens 192

۱۳-۴۰-۵-تیپ گیاهی           Tamarix sp.-Nannorhops ritchieana. 192

۱۴-۴۰-۵-تیپ گیاهی         Tamarix sp.- Prosopis cineraria. 193

۱۵-۴۰-۵-تیپ گیاهی           Tamarix stricta.Suaeda fruticosa. 193

۱۶-۴۰-۵-تیپ گیاهی             Tamarix sp.-Salsola sp. 194

۱۷-۴۰-۵-تیپ گیاهی          Tamarix sp.-Ziziphus spina christi 194

۱۸-۴۰-۵-تیپ گیاهی           sp. Tamarix sp.-Calligonum sp.-Prosopis 194

۴۱-۵-تیپ­های گیاهی گروه        Taverniera sp. 195

۱-۴۱-۵-تیپ گیاهی                 Taverniera cuneifolia. 195

۲-۴۱-۵-تیپ گیاهی             Taverniera glabra-Gymnocarpus decander 195

۳-۴۱-۵-تیپ گیاهی             Taverniera cuneifolia-Hammada salicornica. 196

۴-۴۱-۵-تیپ گیاهی             Taverniera glabra-Convolvulus spinosus 196

۵-۴۱-۵-تیپ گیاهی              Taverniera glabra-Fortuynia bungei 197

۶-۴۱-۵-تیپ گیاهی              Taverniera glabra-Taverniera spartea. 197

۷-۴۱-۵-تیپ گیاهی             Taverniera glabra-Ziziphus spina christii 198

۸-۴۱-۵-تیپ گیاهی           Taverniera spartea Tephrosia apollinea. 198

۹-۴۱-۵-تیپ گیاهی             Taverniera spartea–Convolvulus virgatus 199

۴۲-۵-تیپ­های گیاهی گروه        Ziziphus sp. 199

۱-۴۲-۵-تیپ گیاهی               Ziziphus spina christi- Rhazya stricta. 200

۲-۴۲-۵-تیپ گیاهی                     Ziziphus spina christi-Acacia ehrebergiana-Prosopis cineraria. 200

۴۳-۵-تیپ­های گیاهی گروه       . Zygophyllum sp. 201

۱-۴۳-۵-تیپ‌ گیاهی                Zygophyllum atriplicoides 201

۲-۴۳-۵-تیپ گیاهی              Zygophyllum atriplicoides-Artemisia sieberi 201

۳-۴۳-۵-تیپ گیاهی                     Zygophyllum atriplicoides-Artemisia sieberi-Ephedra procera. 202

۴-۴۳-۵-تیپ گیاهی            Zygophyllum atriplicoides-Salsola aucheri 203

۵-۴۳-۵-تیپ گیاهی                Zygophyllum eurypterum.. 203

۶-۴۳-۵-تیپ گیاهی             Zygophyllum eurypterum-Artemisia sieberi 204

۷-۴۳-۵-تیپ گیاهی                    Zygophyllum eurypterum-Artemisia sieberi-Gymnocarpus decander 204

۸-۴۳-۵-تیپ گیاهی                      Zygophyllum eurypterum-Artemisia sieberi-Peganum sp. 205

۹-۴۳-۵-تیپ گیاهی                     Zygophyllum eurypterum-Artemisia sieberi-Seidlitzia rosmarinus 205

۱۰-۴۳-۵-تیپ گیاهی Zygophyllum eurypterum-Calligonum comosum  ۲۰۶

۱۱-۴۳-۵-تیپ گیاهیZygophyllum eurypterum–Cornulaca monacantha  ۲۰۶

۱۲-۴۳-۵-تیپ گیاهی Zygophyllum eurypterum-Gymnocarpus decander 206

۱۳-۴۳-۵-تیپ گیاه            Zygophyllum eurypterum-Hammada salicornica. 207

۱۴-۴۳-۵-تیپ گیاهی                Zygophyllum eurypterum-Hammada salicornica-Salsola tomentosa. 208

منابع مورد استفاده                                                                                                                                      ۲۳۸

وزن 583 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان سیستان و بلوچستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

78 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان سیستان و بلوچستان

51,000 تومان

78 عدد در انبار