شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی استان چهارمحال‌و‌بختیاری

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 14 آبان 1402 تعداد بازدید: 133 بازدید

65,000 تومان

319 عدد در انبار

طرح شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی استان چهارمحال ­و­ بختیاری شامل چهار برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه های چهارگوش ایرانی به ­نام­ های شهرکرد (NI 39-14)، اصفهان (NI 39-15)، رامهرمز (NH 39-02) و سمیرم (NH 39-03) از سری K551 انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به­ وسعت حدود ۱۶۳۲۸۳۵ هکتار به ­عنوان شناخت و پراکنش گیاهان دارویی استان چهارمحال­ و­ بختیاری، انتشار یافته است. این منطقه در موقعیت جغرافیایی بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۶ دقیقه طول شرقی گرینویچ واقع شده است. گزارش حاضر شرح گیاهان دارویی در واحدهای تفکیک­شده در نقشه ۲۵۰۰۰/۱ پیوست است که حاصل مطالعات صحرایی پوشش گیاهی در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ و انطباق نقشه­ های تیپ­های گیاهی، ارزیابی منابع و قابلیت اراضی و نقشه­های هواشناسی و طبقه­ بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه می­باشد. مطالعه حاضر برمبنای گونه­ های موجود در تیپ­ های شناسایی­ شده در طرح شناخت مناطق اکولوژیک تهیه و ارائه شده است. در این راستا پس از شناسایی گونه­ های دارویی، نقشه پراکنش و خصوصیات رویشگاهی آن ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده ۲
۱- مقدمه ۳
۱-۱- گیاهان دارویی ۳
۱-۲- چهارمحال¬وبختیاری، محل رویش متنوع گیاهان دارویی و معطر ۵
۲- اهداف اساسی طرح شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی کشور ۶
۳- روش بررسی ۷
۳-۱- مرحله مقدماتی ۷
۳-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۷
۳-۳- مرحله تلفیق اطلاعات و تدوین گزارش نهایی ۸
۳-۴- یکپارچه¬سازی و تهیه گزارش استانی ۹
۳-۵- شناسایی گیاهان دارویی و تهیه گزارش استانی ۹
۴- تشریح نشانه‏های روی نقشه ۱۰
۵- تشریح خصوصیات استان چهارمحال¬وبختیاری ۱۱
۵-۱- مشخصات عمومی منطقه ۱۱
۵-۲- موقعیت اقتصادی ۱۴
۵-۳- آب و هوا ۱۴
۵-۴- زمین¬شناسی ۱۷
۵-۵- منابع اراضی و خاک ۱۷
۵-۶- کشاورزی و دیگر کاربری¬های اراضی ۲۲
۶- وضعیت پوشش گیاهی استان چهارمحال¬وبختیاری ۲۴
۷- وضعیت گیاهان دارویی استان چهارمحال¬وبختیاری ۲۷
۸- تشریح گیاهان دارویی استان چهارمحال¬وبختیاری ۳۴
۸-۱- گونه دارویی Achillea santolina 34
۸-۲- گونه دارویی Achillea tenuifolia 37
۸-۳- گونه دارویی Achillea wilhelmsii 39
۸-۴- گونه دارویی Ajuga chamaecistus 42
۸-۵- گونه دارویی Alhagi camelorum 45
۸-۶- گونه دارویی Alhagi persarum 47
۸-۷- گونه دارویی Allium hirtifolium 49
۸-۸- گونه دارویی Ammi majus 52
۸-۹- گونه دارویی Amygdalus elaeagnifolia 54
۸-۱۰- گونه دارویی Amygdalus lycioides 56
۸-۱۱- گونه دارویی Amygdalus scoparia 59
۸-۱۲- گونه دارویی Artemisia aucheri 61
۸-۱۳- گونه دارویی Artemisia sieberi 63
۸-۱۴- گونه دارویی Asperula glomerata 66
۸-۱۵- گونه دارویی Berberis integerrima 68
۸-۱۶- گونه دارویی Biebersteinia multifida 70
۸-۱۷- گونه دارویی Capparis spinosa 72
۸-۱۸- گونه دارویی Centaurea behen 74
۸-۱۹- گونه دارویی Centaurea bruguieriana 77
۸-۲۰- گونه دارویی Centaurea gaubae 79
۸-۲۱- گونه دارویی Centaurea iberica 82
۸-۲۲- گونه دارویی Centaurea intricata 84
۸-۲۳- گونه دارویی Centaurea virgata 86
۸-۲۴- گونه دارویی Cotoneaster luristanica 90
۸-۲۵- گونه دارویی Cotoneaster nummularia 92
۸-۲۶- گونه دارویی Crataegus azarolus 94
۸-۲۷- گونه دارویی Crataegus persica 97
۸-۲۸- گونه دارویی Cymbopogon olivieri 99
۸-۲۹- گونه دارویی Dorema aucheri 101
۸-۳۰- گونه دارویی Dracocephalum kotschyi 103
۸-۳۱- گونه دارویی Ephedra strobilacea 105
۸-۳۲- گونه دارویی Epilobium hirsutum 107
۸-۳۳- گونه دارویی Eremostachys laevigata 109
۸-۳۴- گونه دارویی Ferula assa-foetida 111
۸-۳۵- گونه دارویی Ferula gumosa 113
۸-۳۶- گونه دارویی Ferula ovina 116
۸-۳۷- گونه دارویی Ferula stenocarpa 119
۸-۳۸- گونه دارویی Ferulago angulata 121
۸-۳۹- گونه دارویی Ficus carica 124
۸-۴۰- گونه دارویی Glycyrrhiza glabra 127
۸-۴۱- گونه دارویی Gundelia tournefortii 129
۸-۴۲- گونه دارویی Heracleum lasiopetalum 133
۸-۴۳- گونه دارویی Hypericum scabrum 135
۸-۴۴- گونه دارویی Juglans regia 138
۸-۴۵- گونه دارویی Linum album 140
۸-۴۶- گونه دارویی Marrubium cuneatum 143
۸-۴۷- گونه دارویی Marsdenia erecta 146
۸-۴۸- گونه دارویی Mentha longifolia 148
۸-۴۹- گونه دارویی Myrtus communis 150
۸-۵۰- گونه دارویی Nasturtium officinale 152
۸-۵۱- گونه دارویی Nepeta chionophila 154
۸-۵۲- گونه دارویی Nepeta glomerulosa 156
۸-۵۳- گونه دارویی Nepeta persica 158
۸-۵۴- گونه دارویی Oliveria decumbens 161
۸-۵۵- گونه دارویی Peganum harmala 163
۸-۵۶- گونه دارویی Phlomis aucheri 166
۸-۵۷- گونه دارویی Phlomis olivieri 168
۸-۵۸- گونه دارویی Phlomis persica 173
۸-۵۹- گونه دارویی Pistacia atlantica 176
۸-۶۰- گونه دارویی Pistacia khinjuk 179
۸-۶۱- گونه دارویی Prangos ferulacea 182
۸-۶۲- گونه دارویی Prangos uloptera 185
۸-۶۳- گونه دارویی Punica granatum 187
۸-۶۴- گونه دارویی Pyrus glabra 189
۸-۶۵- گونه دارویی Pyrus syriaca 191
۸-۶۶- گونه دارویی Reseda buhseana 193
۸-۶۷- گونه دارویی Reseda lutea 195
۸-۶۸- گونه دارویی Rhamnus persica 197
۸-۶۹- گونه دارویی Rosa beggeriana 199
۸-۷۰- گونه دارویی Rosa canina 201
۸-۷۱- گونه دارویی Rosa orientalis 203
۸-۷۲- گونه دارویی Salvia hydrangea 205
۸-۷۳- گونه دارویی Salvia multicaulis 208
۸-۷۴- گونه دارویی Salvia syriaca 210
۸-۷۵- گونه دارویی Saturaja bachtiarica 213
۸-۷۶- گونه دارویی Stachys acerosa 215
۸-۷۷- گونه دارویی Stachys inflata 218
۸-۷۸- گونه دارویی Stachys lavandulifolia 223
۸-۷۹- گونه دارویی Stachys pilifera 227
۸-۸۰- گونه دارویی Teucrium orientale 229
۸-۸۱- گونه دارویی Teucrium polium 232
۸-۸۲- گونه دارویی Thymus daenensis 235
۸-۸۳- گونه دارویی Thymus kotschyanus 238
۸-۸۴- گونه دارویی Ziziphora clinopodioides 240
۸-۸۵- گونه دارویی Ziziphus nummularia 242
۸-۸۶- گونه دارویی Ziziphus spina-christi 244
۸-۸۷- گونه دارویی Zosimia absinthifolia 246
۹- گیاهان دارویی شهرستان¬های استان چهارمحال¬وبختیاری ۲۵۵
۹-۱- گیاهان دارویی شهرستان کوهرنگ ۲۵۵
۹-۲- گیاهان دارویی شهرستان شهرکرد ۲۵۶
۹-۳- گیاهان دارویی شهرستان اردل ۲۵۷
۹-۴- گیاهان دارویی شهرستان بروجن ۲۵۸
۹-۵- گیاهان دارویی شهرستان فارسان ۲۵۹
۹-۶- گیاهان دارویی شهرستان کیار ۲۶۰
۹-۷- گیاهان دارویی شهرستان لردگان ۲۶۱
منابع مورد استفاده ۲۶۲
پیوست ها۲۶۲

وزن 887 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی استان چهارمحال‌و‌بختیاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

319 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی استان چهارمحال‌و‌بختیاری

65,000 تومان

319 عدد در انبار