جنگل‌کاری‌ در مناطق خشک، جلد دوم: معرفی گونه‌های مناسب ناحیه ایرانو – تورانی

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 7 بهمن 1402 تعداد بازدید: 254 بازدید

114,500 تومان

13 عدد در انبار

درجلد دوم جنگل‌کاری که تحت عنوان “معرفی گونه‌های مناسب جنگل‌کاری” تدوین گردیده و حاصل ۴۰ سال بررسی و تحقیق محققین مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، مراکز و ایستگاه‌های تحقیقات منابع طبیعی در استان‌ها مختلف می‌باشد سعی گردیده است با اشاره به پراکنش هر گونه در جهان و ایران یک شناخت اولیه از نیازهای اکولوژیکی گیاه ارائه گردد سپس به اسامی علمی، نام‌های متعارف در کشورها و همچنین اسامی فارسی، خصوصیات گیاه‌شناسی و موفولوژیکی گونه مورد نظر اشاره شده است. آگاهی از نیازهای اکولوژیکی و خصوصیات رویشگاهی، شناختی جامع از نیازهای حرارتی، رطوبتی، نوری، خاکی و سنگ مادر را به کارشناس می‌دهد تا در انتخاب و جانمایی گونه مورد نظر مورد استفاده قراردهد. در ادامه زمان تهیه و تأمین بذر، روش‌های تیمار و شکستن خواب بذرها، زمان مناسب کاشت، مراحل تولید نهال، شیوه‌های مختلف تکثیر، روش‌های کاشت، زمان مناسب انتقال نهال، عملیات نگهداری و مراقبتی، نیازهای آبی و کودی از مواردی است که تحت عنوان نیازهای اکولوژیکی، تکثیر و کاشت به آنها اشاره شده است. آفات و امراض هر گونه عندالزوم معرفی و روش‌های پیشگیری و مبارزه با آنها یادآوری شده و در نهایت موارد کاربرد و مصارف گونه‌ها با توجه به منابع دسترس، ذکر گردیده‌است.
فهرست مندرجات
پیشگفتار ۱
مقدمه ۳
افرای سیاه Acer negundo L. ۶
پراکنش ۶
خصوصیات گیاه‌شناسی ۶
نیازهای اکولوژیکی ۸
تکثیر و کاشت ۹
کاربرد ۱۱
افراپلت Acer velutinum Boiss. ۱۲
پراکنش ۱۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۳
نیازهای اکولوژیکی ۱۳
تکثیر و کاشت ۱۵
کاربرد ۱۸
درخت‌ عرعر Ailanthus altissima (Miller) Swingle ۱۹
پراکنش ۱۹
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۰
نیازهای اکولوژیکی ۲۱
تکثیر و کاشت ۲۳
کاربرد ۲۶
گل ابریشم Albizia julibrissin Durazz. ۲۷
پراکنش ۲۸
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۸
نیازهای اکولوژیکی ۲۹
تکثیر و کاشت ۲۹
کاربرد ۳۰
توسکا ییلاقی C. A. Mey. Alnus subcordata ۳۲
پراکنش ۳۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۳۳
نیازهای اکولوژیکی ۳۴
تکثیر و کاشت ۳۴
کاربرد ۳۸
گرگ خار Bunge ex Boiss. Ammodendron persicum ۳۹
پراکنش ۳۹
خصوصیات گیاه‌شناسی ۳۹
نیاز‌های اکولوژیکی ۴۰
آفات ۴۱
تکثیر و کاشت ۴۱
کاربرد ۴۳
نیلک Amorpha fruticosa L. ۴۴
پراکنش ۴۴
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۴
نیازهای رویشگاهی ۴۵
تکثیر و کاشت ۴۶
کاربرد ۴۶
تنگرس Amygdalus lycioides Spach ۴۷
پراکنش ۴۷
خصوصیات گیاه شناسی ۴۷
نیازهای اکولوژیکی ۴۸
تکثیر و کاشت ۴۸
کاربرد ۴۹
بادام‌ کوهی Amygdalus scoparia Spach. ۵۰
پراکنش ۵۰
خصوصیات گیاه شناسی ۵۱
نیازهای اکولوژیکی ۵۳
تکثیر و کاشت ۵۴
کاربرد ۵۶
سلمه‌ تره Atriplex L. ۵۷
پراکنش ۵۸
خصوصیات گیاه‌شناسی ۵۸
نیازهای اکولوژیکی ۶۰
تکثیر و کاشت ۶۱
زرشک Berberis vulgaris L. ۷۳
پراکنش ۷۳
خصوصیات گیاه‌شناسی ۷۳
نیازهای اکولوژیکی ۷۵
تکثیر و کاشت ۷۶
زرشک چینی Berberis chinensis Poir. ۷۷
پراکنش ۷۸
خصوصیات گیاه‌شناسی ۷۸
نیازهای اکولوژیکی ۷۸
تکثیر و کاشت ۷۹
کاربرد ۸۰
زرشک خاردار Schneid. Berberis coxii ۸۰
پراکنش ۸۰
خصوصیات گیاه‌شناسی ۸۰
تکثیروکاشت ۸۱
کاربرد ۸۱
زرشک سیاه Berberis lycium Royle. ۸۲
پراکنش ۸۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۸۲
نیازهای اکولوژیکی ۸۲
تکثیر و کاشت ۸۲
کاربرد ۸۳
زرشک بی‌دانه (زرشک پلویی) Berberis orientalis ۸۳
خصوصیات گیاه‌شناسی ۸۴
نیازهای اکولوژیکی ۸۴
تکثیر و کاشت ۸۵
آفات زرشک بیدانه ۸۶
بیماری‌های زرشک بی‌دانه ۸۷
برداشت زرشک ۸۸
زرشک ارغوانی Berberis ottawensis Schneid. ۸۸
خصوصیات گیاه‌شناسی ۸۸
نیازهای اکولوژیکی ۸۸
تکثیر و کاشت ۸۹
کاربرد ۸۹
زرشک ژاپنی Berberis thunbergii DC. ۹۰
پراکنش ۹۰
خصوصیات گیاه‌شناسی ۹۰
نیازهای اکولوژیکی ۹۱
تکثیر و کاشت ۹۱
کاربرد ۹۲
زرشک ویلسون Hemsl. & Wils. Berberis Wilsoniae ۹۲
پراکنش ۹۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۹۲
نیازهای اکولوژیکی ۹۳
تکثیر و کاشت ۹۳
کاربرد ۹۴
توس، غان Betula pendula Birch. ۹۵
پراکنش ۹۵
خصوصیات گیاه‌شناسی ۹۶
نیازهای اکولوژیکی ۹۷
تکثیر و کاشت ۹۹
کاربرد ۱۰۲
ابریشم مصری Caesalpinia Gilliesii (Hook). Dietr ۱۰۴
پراکنش ۱۰۴
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۰۴
نیازهای اکولوژیکی ۱۰۵
تکثیر و کاشت ۱۰۶
کاربرد ۱۰۷
اسکنبیل‌ Calligonum L. ۱۰۸
پراکنش ۱۰۸
خصوصیات گیاه شناسی‌ ۱۰۸
نیازهای اکولوژیکی ۱۱۰
تکثیر و کاشت ۱۱۰
کاربرد ۱۱۲
سدر مقدس، سدروس Cedrus deodara (Lawb.) G. Don. ۱۱۲
پراکنش ۱۱۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۱۳
نیازهای اکولوژیکی ۱۱۳
تکثیر و کاشت ۱۱۴
شرایط نگهداری ۱۱۵
کاربرد ۱۱۶
درخت تا Celtis caucasica Willd. ۱۲۷
پراکنش ۱۲۷
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۲۸
نیازهای اکولوژیکی ۱۲۸
تکثیر و کاشت ۱۲۹
کاربرد ۱۳۰
ارغوان L. Cercis siliquastrum ۱۳۰
پراکنش ۱۳۱
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۳۳
نیازهای اکولوژیکی ۱۳۳
تکثیر و کاشت ۱۳۴
کاربرد ۱۳۶
دغدغک Colutea Buhsei (Boiss.) Shap. ۱۳۷
پراکنش ۱۳۷
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۳۷
نیازهای اکولوژیکی ۱۳۸
تکثیر و کاشت ۱۳۹
کاربرد ۱۴۱
فندق L. Corylus avellana ۱۴۳
پراکنش ۱۴۳
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۴۴
نیازهای اکولوژیکی ۱۴۵
تکثیر و کاشت ۱۴۶
آفات و بیماری‌ها ۱۴۹
کاربرد ۱۴۹
زالزالک Crataegus Meyeri A. Pojark ۱۵۰
پراکنش ۱۵۰
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۵۱
نیازهای اکولوژیکی ۱۵۲
تکثیر و کاشت ۱۵۴
کاربرد ۱۵۵
سرو سیمین‌ یا سرو نقره‌ای Cupressus arizonica Greene ۱۵۹
پراکنش ۱۵۹
خصوصیات‌گیاه شناسی ۱۶۰
کولتیوار Cupressus arizonica “Arctic” ۱۶۱
کولتیوار Cupressus arizonica “Blue Ice” ۱۶۲
کولتیوار Cupressus arizonica “Blue pyramid” ۱۶۳
کولتیوار Cupressus arizonica “Blue streak” ۱۶۴
کولتیوار Cupressus arizonica “Chaparral” ۱۶۵
کولتیوار Cupressus arizonica”Spire” ۱۶۶
کولتیوار Cupressus arizonica”Conica Aurea” ۱۶۷
کولتیوار Cupressus arizonica”Sulphurea” ۱۶۸
نیازهای اکولوژیکی ۱۷۲
تکثیر و کاشت ۱۷۳
آفات و امراض ۱۷۵
کاربرد ۱۷۶
زربین Cupressus sempervirens L. ۱۷۶
پراکنش ۱۷۷
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۷۷
نیازهای رویشگاهی ۱۷۸
تکثیر و کاشت ۱۷۹
کاربرد ۱۸۱
سنجد Elaeagnus angustifolia L. ۱۸۲
پراکنش ۱۸۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۸۲
نیازهای‌اکولوژیکی‌ ۱۸۴
تکثیر و کاشت ۱۸۵
تکثیر غیرجنسی ۱۸۷
آفات و بیماری ها ۱۸۸
کاربرد ۱۸۸
سنجد زینتی Elaeagnus pungens Thunb. ۱۹۱
نیازهای‌اکولوژیکی‌ ۱۹۱
تکثیر و کاشت ۱۹۲
کاربرد ۱۹۲
سنجد چینی Elaeagnus umbellate Thunb. ۱۹۳
پراکنش ۱۹۳
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۹۳
نیازهای اکولوژیکی ۱۹۴
تکثیر و کاشت ۱۹۵
کاربرد ۱۹۶
ارمک، ریش بز Ephedra L. ۱۹۷
پراکنش ۱۹۷
خصوصیات گیاه‌شناسی ۱۹۸
نیازهای‌اکولوژیکی‌ ۱۹۸
تکثیر و کاشت ۲۰۰
کاربرد ۲۰۱
اکالیپتوس Eucalyptus ۲۰۱
پراکنش ۲۰۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۰۳
نیازهای اکولوژیکی ۲۰۵
تکثیر و کاشت ۲۰۸
کاربرد ۲۱۱
معرفی گونه‌های اکالیپتوس ۲۱۳
انجیر Ficus carica L. ۲۱۷
پراکنش ۲۱۷
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۱۸
نیازهای اکولوژیکی ۲۲۰
تکثیر و کاشت ۲۲۱
کاربرد ۲۲۲
زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia Miller ۲۲۴
پراکنش ۲۲۴
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۲۵
نیازهای اکولوژیکی ۲۲۶
تکثیر و کاشت ۲۲۷
آفات و بیماری‌ها ۲۳۲
کاربرد ۲۳۲
اشک، شور درخت (Pall.) Voss Halimodendron halodendron ۲۳۳
پراکنش ۲۳۳
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۳۳
نیازهای اکولوژیکی ۲۳۴
تکثیر و کاشت ۲۳۵
کاربرد ۲۳۵
زرد تاغ Haloxylon persicum Bge. & Boiss. Et Buhse ۲۳۶
پراکنش ۲۳۶
خصوصیات گیاه شناسی ۲۳۶
تکثیر و کاشت ۲۳۸
جنگل‌کاری ۲۳۹
آفات تاغ ۲۴۱
کاربرد ۲۴۳
سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum (Minkw.) lljin ۲۴۳
پراکنش ۲۴۳
خصوصیات گیاه شناسی ۲۴۳
نیازهای اکولوژیکی ۲۴۴
 تکثیر و کاشت ۲۴۶
جنگل‌کاری ۲۴۹
کاربرد ۲۵۰
سنجد تلخ L. Hippophae rhamnoides ۲۵۱
پراکنش ۲۵۱
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۵۱
نیازهای اکولوژیکی ۲۵۲
تکثیر و کاشت ۲۵۳
کاربرد ۲۵۴
ارس Juniperus excelsa M. B. ۲۵۶
پراکنش ۲۵۷
خصوصیات‌گیاه‌شناسی ۲۵۷
نیازهای اکولوژیکی ۲۵۸
تکثیر و کاشت ۲۵۹
موانع‌ موجود در زادآوری‌ و تکثیر ارس‌ ۲۶۰
روش‌های‌ عملی‌ رویاندن‌ بذر و تولید نهال‌ ۲۶۳
کاربرد ۲۶۶
ارس ویرجینیا Juniperus virginiana L. ۲۶۷
پراکنش ۲۶۷
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۶۷
واریته‌ها ۲۶۸
نیازهای اکولوژیکی ۲۶۸
تکثیر و کاشت ۲۷۰
مراقبت و نگهداری ۲۷۵
محدودیت‌های جنگل‌کاری ۲۷۶
کاربرد ۲۷۷
دیوخار Stocks Lycium depressum ۲۸۶
پراکنش ۲۸۶
خصوصیات گیاه شناسی ۲۸۶
نیازهای اکولوژیکی ۲۸۷
تکثیر و کاشت ۲۸۸
کاربرد ۲۸۸
زیتون تلخ Melia azedarach L. ۲۸۹
پراکنش ۲۸۹
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۹۰
نیازهای اکولوژیکی ۲۹۰
تکثیر و کاشت ۲۹۱
آفات و بیماری ۲۹۵
کاربرد ۲۹۵
توت سفید یا هراتی Morus alba L. ۲۹۷
پراکنش ۲۹۷
خصوصیات گیاه‌شناسی ۲۹۷
نیازهای اکولوژیکی ۳۰۰
تکثیر و کاشت ۳۰۱
کاربرد ۳۰۴
قره‌داغ Nitraria schoberi L. ۳۰۵
پراکنش ۳۰۶
خصوصیات گیاه شناسی ۳۰۶
نیازهای اکولوژیکی ۳۰۷
تکثیر و کاشت ۳۰۷
کاربرد ۳۱۰
زیتون Olea europaea L. ۳۱۰
پراکنش ۳۱۰
خصوصیات گیاه‌شناسی ۳۱۱
نیازهای اکولوژیکی ۳۱۲
تکثیر و کاشت ۳۱۳
کاربرد ۳۱۴
پالونیا Paulownia tomentosa Steud. ۳۱۵
پراکنش ۳۱۵
خصوصیات گیاه‌شناسی ۳۱۵
نیازهایاکولوژی‌ ۳۱۶
تکثیر و کاشت ۳۲۱
کاربرد ۳۳۰
کاج بروسیا Pinus brutia Ten. ۳۳۲
پراکنش ۳۳۲
خصوصیات گیاه‌شناسی ۳۳۳
نیازهای اکولوژیکی ۳۳۵
تکثیر و کاشت ۳۳۷
آفات و بیماریها ۳۴۰
کاربرد ۳۴۳
کاج‌ الدار، کاج تهران Pinus eldarica Medw ۳۴۳
پراکنش ۳۴۴
خصوصیات‌گیاه‌شناسی ۳۴۵
نیازهای اکولوژیکی ۳۴۶
تکثیر و کاشت ۳۴۷
مناطق‌ مناسب‌ کشت‌ و توسعه‌ در ایران‌ ۳۴۹
آفات و بیماریهای کاج‌ ۳۵۰
کاربرد ۳۵۴
کاج‌ سیاه Arnold. Pinus nigra ۳۶۵
پراکنش ۳۶۵
خصوصیات‌گیاه شناسی ۳۶۶
نیازهای اکولوژیکی ۳۶۷
تکثیر و کاشت ۳۶۷
آفات و بیماریها ۳۶۸
کاربرد ۳۶۸
کاج تدا Pinus taeda L. ۳۶۹
پراکنش ۳۶۹
خصوصیات گیاه‌شناسی ۳۷۰
نیازهای اکولوژیکی ۳۷۰
فنولوژی ۳۷۲
تکثیر و کاشت ۳۷۳
عملیات پرورشی ۳۷۸
عوامل تخریب ۳۷۸
کاربرد ۳۸۰
بنه Pistacia L. ۳۸۱
پراکنش ۳۸۱
خصوصیات گیاه‌شناسی ۳۸۱
نیازهای اکولوژیکی ۳۸۵
فنولوژی ۳۸۶
تکثیر و کاشت ۳۸۷
آفات و بیماریها ۳۹۰
بیماریهای مهم درختان پسته ۳۹۲
کاربرد ۳۹۳
پده Populus euphratica Olivier ۳۹۴
پراکنش ۳۹۵
خصوصیات گیاه‌شناسی‌ ۳۹۵
ویژگی‌های اکولوژیکی ۳۹۶
تکثیر و کاشت ۳۹۸
کاربرد ۴۰۲
بلوط Quercus ۴۰۳
پراکنش ۴۰۳
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۰۴
نیازهای اکولوژیکی ۴۰۵
تکثیر و کاشت ۴۰۶
جنگل‌کاری ۴۱۱
کاربرد ۴۱۱
سماق Rhus coriaria L. ۴۱۵
پراکنش ۴۱۵
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۱۶
نیازهای اکولوژیکی ۴۱۶
تکثیر و کاشت ۴۱۷
کاربرد ۴۱۸
اقاقیا Robinia pseudoacacia L. ۴۲۰
پراکنش ۴۲۰
خصوصیات‌گیاه شناسی ۴۲۰
نیازهای اکولوژیکی ۴۲۱
تکثیر و کاشت ۴۲۳
کاربرد ۴۲۵
اشنان Seidlitzia rosmarinus (ehrh.) Bge ۴۲۶
پراکنش ۴۲۶
خصوصیات گیاه شناسی ۴۲۷
نیازهای اکولوژیکی ۴۲۷
تکثیر و کاشت ۴۲۸
کاربرد ۴۲۹
سسبان Sesbania saesban (L.) Merrill ۴۳۹
پراکنش ۴۳۹
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۳۹
نیازهای اکولوژیکی ۴۴۰
تکثیر و کاشت ۴۴۲
کاربرد ۴۴۴
دم‌گاوی ‌ Smirnovia turkestana Bunge ۴۴۵
پراکنش ۴۴۵
خصوصیات گیاه شناسی ۴۴۶
نیازهای اکولوژیکی ۴۴۷
تکثیر و کاشت ۴۴۷
آفات ۴۴۹
کاربرد ۴۴۹
سرو خمرهای، نوش، توجا Thuja orientalis L. ۴۵۰
پراکنش ۴۵۱
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۵۱
نیازهای رویشگاهی ۴۵۳
تکثیر و کاشت ۴۵۴
کاربرد ۴۵۴
نارون Ulmus sP. ۴۵۶
پراکنش ۴۵۶
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۵۷
اوجا Ulmus minor Miller ۴۵۸
ملج Ulmus glabra Hudson ۴۵۹
نارون چتری Ulmus campestris L. var. umbraculifera ۴۶۰
نارون مجنون Ulmus glabra var. pendula ۴۶۰
نارون چینی Ulmus parvifolia ۴۶۰
نیازهای اکولوژیکی ۴۶۱
تکثیر و کاشت ۴۶۲
آفات و بیماریها ۴۶۴
کاربرد ۴۶۵
عناب Miller Ziziphus jujuba ۴۶۶
پراکنش ۴۶۶
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۶۷
نیازهای رویشگاه ۴۶۸
تکثیر و کاشت ۴۶۹
آفات و بیماریها ۴۷۲
کاربرد ۴۷۲
قیچ Zygophyllum eurypterum Boiss. & Buhse ۴۷۳
پراکنش ۴۷۳
خصوصیات گیاه‌شناسی ۴۷۴
نیازهای اکولوژیکی ۴۷۵
تکثیروکاشت‌ ۴۷۵
منابع ۴۸۳
نمایه نامهای فارسی ۵۰۱
نمایه نامهای انگلیسی ۵۰۸
نمایه نامهای علمی ۵۱۰

وزن 750 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جنگل‌کاری‌ در مناطق خشک، جلد دوم: معرفی گونه‌های مناسب ناحیه ایرانو – تورانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
جنگل‌کاری‌ در مناطق خشک، جلد دوم: معرفی گونه‌های مناسب ناحیه ایرانو – تورانی

114,500 تومان

13 عدد در انبار