تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع، جلد اول: مراتع منطقه نیمه‌استپی و کوهستان های مرتفع ایران

دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 24 آبان 1402 تعداد بازدید: 133 بازدید

40,000 تومان

58 عدد در انبار

تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع، جلد اول مراتع منطقه نیمه‌استپی و کوهستانی ایران حاصل تلاش و مشارکت جمعی، اعم از مدیران، محققان و کارشناسان تحقیقاتی اعم از ستادی و مراکز تحقیقات استانی است. یکی از استفاده‌های اصلی از مراتع در حال حاضر تولید علوفه برای حیوانات اهلی و وحشی می‌باشد. اهمیت مراتع در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش، محلی برای زیستگاه حیات وحش و تفرج بر کسی پوشیده نیست ولی در کشور ما استفاده از مراتع بیشتر از جنبه تولید علوفه اهمیت دارد. تولید علوفه مراتع معمولاً در مرحله گلدهی گونه‌های غالب تعیین می‌گردد.

فهرست مطالب

فصل اول      ۱

مبانی و مفهوم علوفه قابل برداشت مراتع     ۱

۱-۱- مقدمه    ۱

۱-۲- مفاهیم و کلیات     ۳

۱-۲-۱- خوش‌خوراکی   ۳

۱-۲-۲- ارزش رجحانی ۴

۱-۲-۳- مصرف          ۵

۱-۲-۴- تأثیر در دسترس بودن علوفه و ساختار آن بر میزان مصرف مواد غذایی    ۵

۱-۲- ۵- عوامل مؤثر بر خوشخوراکی       ۸

۱-۲-۵-۱- عوامل گیاهی            ۸

۱-۲-۵-۱-۱- فراوانی گونه‌های همراه        ۸

۱-۲-۵-۱-۲- مورفولوژی یا ویژگی‌های فیزیکی گیاه   ۱۱

۱-۲-۵-۱-۳- قابل دسترس بودن علوفه       ۱۴

۱-۲-۵-۱-۴- مرحله رشد گیاه      ۱۶

۱-۲-۵-۱-۵- ترکیبات شیمیایی     ۱۸

۱-۲-۵-۲- عوامل حیوانی          ۲۰

۱-۲-۵- ۲- ۱- تجربه و یادگیری دام          ۲۰

۱-۲-۵- ۲- ۲- سن دام   ۲۲

۱-۲-۵- ۲- ۴- حواس پنج‌گانه      ۲۶

۱-۲-۵- ۳- عوامل محیطی         ۲۷

۱-۲-۶- روش‌های تعیین ترکیب رژیم غذایی دام        ۲۹

۱-۲-۶- ۱- روش زمان‌سنجی      ۲۹

۱-۲-۶- ۲- روش کافه تریا          ۳۰

۱-۲-۶-۳- روش وزنی  ۳۱

۱-۲-۶-۴- روش فیستوله گذاری   ۳۱

۱-۲-۷- طبقه‌بندی گونه‌های علوفه‌ای براساس میزان ارجحیت   ۳۲

۱- ۲-۸- حد بهرهبرداری مجاز (Allowable use)   ۴۰

۱-۲- ۹- ضریب مصرف (Utilization)    ۴۴

۱-۲-۱۰- مناطق کلید-گونه کلید    ۴۴

۱-۲-۱۰-۱- مشخصات گونه های کلید         ۴۵

۱-۲-۱۱- مفهوم تولید    ۴۶

۱-۲-۱۲- روشهای تخمین تولید مرتع         ۴۸

۱-۲-۱۲-۱- روشهای مستقیم       ۴۸

۱-۲-۱۲-۲- روشهای غیرمستقیم  ۴۸

۱-۲-۱۲-۳- روشهای ترکیبی      ۴۹

۱-۲-۱۳- مدیریت چرا   ۵۰

۱-۲-۱۴- تأثیر علوفه بر کارایی انرژی متابولیسمی مورد استفاده دام        ۵۲

۱-۲-۱۵- عوامل تعیین کننده میزان انرژی متابولیسمی مورد نیاز دامها      ۵۴

۱-۲-۱۶- شایستگی مرتع از نظر تولید علوفه           ۵۵

فصل دوم       ۵۸

ناحیه رویشی نیمه‌استپی ایران      ۵۸

۲-۱- ویژگی‌های مناطق معرف ناحیه نیمه‌استپی ایران            ۵۸

۲-۱-۱- مراتع الموت    ۶۲

۲-۱-۲- مراتع بادامستان ۶۴

۲-۱-۳- مراتع قره‌باغ    ۶۵

۲-۱-۴- مراتع چشمه انجیر         ۶۷

۲-۱-۵- مرتع برم خشک (سپیدان)            ۶۹

۲-۱-۶- مراتع سرعلیآباد            ۶۹

۲-۱-۷- مراتع زاغه (بلومان)      ۷۱

۲-۱-۸- مراتع بهارکیش بینالود     ۷۳

۲-۱-۹- مراتع زردوان سارال      ۷۴

۲-۱-۱۰- مراتع گونبان هرسین    ۷۵

۲-۱-۱۱- مراتع کردان  ۷۷

۲-۱-۱۲- مراتع مجیدآباد قروه      ۷۸

۲-۱-۱۳- مراتع یایپاق سبلان       ۷۹

۲-۱-۱۴- مراتع سهند    ۸۰

۲-۱-۱۵- مراتع کرسنک            ۸۲

۲-۱-۱۶- مراتع پلور    ۸۴

۲-۱-۱۷- مراتع لزور فیروزکوه   ۸۶

۲-۱-۱۸- مراتع حاشیه دریاچه ارومیه (تزخراب)      ۸۷

۲-۱-۱۹- مراتع جاشلوبار           ۸۹

فصل سوم      ۹۱

۳-۱- تعیین ارزش رجحانی گیاهان مرتعی ایران برای چرای دام ۹۱

۳-۲- تعیین حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعی           ۹۴

۳-۲-۱- ارزیابی مرگ و میر گیاهان مورد بررسی     ۹۵

۳-۲-۲-ارزیابی ارتفاع گیاهان مورد بررسی ۹۵

۳-۲-۳- ارزیابی میزان تولید بذر پس از اعمال تیمار در هر پایه انتخاب شده           ۹۵

۳-۲-۴- جمعآوری داده های هواشناسی        ۹۵

۳-۳- محاسبه میزان تولید گیاهان  ۹۵

۳-۴- تعیین علوفه قابل برداشت مراتع        ۹۸

فصل چهارم    ۱۰۰

نتایج            ۱۰۰

۴-۱- مراتع لزور فیروزکوه تهران            ۱۰۰

۴-۲- مراتع الموت قزوین           ۱۰۳

۴-۳- مراتع بادامستان زنجان       ۱۰۶

۴-۴- مراتع قرهباغ آذربایجانغربی ۱۰۹

۴-۵- مراتع چشمه انجیر استان فارس         ۱۱۱

۴-۶- مرتع سرعلی آباد استان گلستان            ۱۱۳

۴-۷- مرتع زاغه استان لرستان     ۱۱۶

۴-۸- مراتع بینالود استان خراسان رضوی   ۱۱۸

۴-۹- مرتع سهند استان آذربایجانشرقی        ۱۲۰

۴-۱۰- مرتع کرسنک استان چهارمحال وبختیاری         ۱۲۳

۴-۱۱- مراتع پلور استان مازندران            ۱۲۷

۴-۱۲- مرتع هرسین استان کرمانشاه          ۱۳۰

۴-۱۳- مراتع کردان استان البرز   ۱۳۲

۴-۱۴- مراتع سبلان استان اردبیل ۱۳۴

۴-۱۵- مرتع سارال استان کردستان            ۱۳۶

۴-۱۶- مراتع تزخراب استان آذربایجانغربی  ۱۳۸

۴-۱۷- مرتع سپیدان استان فارس   ۱۳۹

۴-۱۸- مرتع قروه استان کردستان ۱۴۲

۴-۱۹- مرتع جاشلوبار سمنان       ۱۴۵

فصل پنجم‌      ۱۴۸

میزان علوفه قابل برداشت گونه‌های مراتع نیمه‌استپی در ترکیب‌های مختلف پوشش گیاهی      ۱۴۸

۵-۱- گندمی‌ها ۱۴۸

۵-۱-۱- گونه‌های جنس Bromus 148

۵-۱-۲- گونه گیاهی جنس Festuca          ۱۵۱

۵-۱-۳- گونه های جنس  Stipa    ۱۵۳

۵-۱-۴- گونه‌های جنس Agropyrum       ۱۵۵

۵-۱-۵- گونه‌های جنس Poa       ۱۵۸

۵-۱-۶- گونه Dactylis glomerata         ۱۶۰

۵-۱-۷- گونه Psathyrostachys fragilis 161

۵-۱-۸- گونه Hordeum bulbosum      ۱۶۲

۵-۱-۹- گونه Koeleria cristata            ۱۶۲

۵-۱-۱۰- گونه Elymus hispidus           ۱۶۳

۵-۱-۱۱- گونه Alopecurus textilis       ۱۶۴

۵-۱-۱۲- گونه Oryzopsis holciformis  ۱۶۶

۵-۱-۱۳- گونه Leucopoa sclerophylla 167

۵-۲- بوته‌ای‌ها            ۱۶۷

۵-۲-۱- گونه‌های جنس Thymus 167

۵-۲-۲- گونه Onobrychis cornuta       ۱۶۹

۵-۲-۳- گونه‌های جنسAcantholimon    ۱۷۰

۵-۲-۴- گونه‌های جنس Artemisia          ۱۷۱

۵-۲-۵- گونه‌های جنس Astragalus         ۱۷۲

۵-۲-۶- گونه Ziziphora clinopodioides            ۱۷۲

۵-۲-۷- گونه Scariola orientalis          ۱۷۳

۵-۲-۸- گونه Ajuga chamaecistus       ۱۷۵

۵-۲-۹- گونه Noaea mucronata         ۱۷۶

۵-۲-۱۰- گونه‌های جنسSilene  ۱۷۷

۵-۳- پهن‏ برگ‌ها          ۱۷۸

۵-۳-۱- گونه‌های جنس Astragalus         ۱۷۸

۵-۳-۲- گونه‌های جنسJurinea   ۱۸۰

۵-۳-۳- گونه‌های جنس Taraxacum        ۱۸۱

۵-۳-۴- گونه‌های جنس Cousinia            ۱۸۲

۵-۳-۵- گونه‌های جنس Centaurea         ۱۸۴

۵-۳-۶- گونه‌های جنس Cirsium 185

۵-۳-۷- گونه‌های جنس Tragopogon      ۱۸۶

۵-۳-۸- گونه‌های جنس Scorzonera        ۱۸۷

۵-۳-۹- گونه‌های جنس Silene   ۱۸۸

۵-۳-۱۰- گونه‌های جنس Marrubium     ۱۸۹

۵-۳-۱۱- گونه‌های جنس Ferula 190

۵-۳-۱۲- گونه‌های جنس Eryngium        ۱۹۲

۵-۳-۱۳- گونه Galium verum 193

۵-۳-۱۴- گونه‌های جنس Euphorbia       ۱۹۴

۵-۳-۱۵- گونه‌های جنس Verbascum     ۱۹۶

۵-۳-۱۶- گونه‌های جنس Achillea           ۱۹۷

۵-۳-۱۷- گونه‌های جنس Stachys           ۱۹۸

۵-۳-۱۸- گونه‌های جنس Phlomis           ۲۰۰

۵-۳-۱۹- گونه Vinca herbacea           ۲۰۲

۵-۳-۲۰- گونه‌های جنس Tanacetum      ۲۰۲

۵-۳-۲۱- گونه Prangos ferulacea       ۲۰۴

۵-۳-۲۲- گونه‌های جنس Teucrium        ۲۰۵

۵-۳-۲۳- گونه‌های جنس Dianthus         ۲۰۷

۵-۳-۲۶- گونه‌های جنس Helichrysum    ۲۱۰

۵-۳-۲۷- گونه Gundelia tournefortii  ۲۱۱

۵-۳-۲۹- گونه‌های جنس Salvia  ۲۱۲

۵-۳-۳۰- گونه‌های جنس Cruciata          ۲۱۳

۵-۳-۳۱-گونه‌های جنس Echinops          ۲۱۴

۵-۳-۳۲- گونه‌های جنس Onobrychis     ۲۱۵

۵-۳-۳۳- گونه‌های جنس Convolvulus    ۲۱۶

۵-۳-۳۴- گونه‌های جنس Iris      ۲۱۷

۵-۳-۳۵- گونه‌های جنس Arenaria          ۲۱۷

۵-۳-۳۶- گونه Eremurus spectabilis   ۲۱۸

۵-۴- یکساله‌ها            ۲۱۹

۵-۴-۱- گندمیان یکساله (Annual grasses)           ۲۱۹

۵-۴-۲- پهن ‏برگ‌های یکساله (Annual forbs)        ۲۲۱

نتیجه گیری کلی           ۲۲۲

الف- مراتع نیمه استپی:   ۲۲۲

ب- مراتع نیمه استپی سرد (کوهستانی البرز مرتفع):    ۲۲۵

ج- مراتع نیمه استپی سرد (کوهستانی زاگرس مرتفع):  ۲۲۶

د- مراتع شور‌روی در ناحیه رویشی نیمه استپی:        ۲۲۸

منابع و ماخذ   ۲۳۱

 

وزن 436 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع، جلد اول: مراتع منطقه نیمه‌استپی و کوهستان های مرتفع ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

58 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع، جلد اول: مراتع منطقه نیمه‌استپی و کوهستان های مرتفع ایران

40,000 تومان

58 عدد در انبار