گونه‌های سوزنی‌برگ سازگار در شمال ایران

۱۶,۰۰۰ تومان

این کتاب حاصل تحقیقات گسترده محققین بسیاری است که در مدت بیش از بیست سال نسبت به انجام آن اقدام نموده اند. هدف از ارائه نتایج این تحقیقات توصیه به انجام قطع یکسره عرصه های منابع طبیعی و کاشت سوزنی برگان غیربومی در عرصه های جنگلی شمال نمی باشد، بلکه امکان دست یابی به چگونگی سازگاری این گونه ها برای اخذ تصمیمات مناسب مدیریتی است.