پراکنش گیاهان دارویی استان قم

۲۵,۰۰۰ تومان

تحقیق حاضر شرح گیاهان دارویی در واحدهای تفکیک شده در نقشه ۲۵۰۰۰۰/ ۱ پوشش گیاهی استان قم است که حاصل مطالعات صحرایی پوشش گیاهی در مقیاس ۵۰۰۰۰ /۱و انطباق نقشه های تیپ های گیاهی، ارزیابی منابع و قابلیت اراضی و نقشه های هواشناسی و طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه می باشد.