فلور ایران، شماره ۷۰: تیره کدو (Cucurbitaceae)

۱,۲۰۰ تومان

گیاهان خزنده روی زمین. ساقه اصلی بدون انشعاب، با انشعابات اندک یا با انشعابات فراوان، گسترده روی زمین،اغلب پیچک‌دار, یک پایه یا دو پایه. برگها متناوب، پنجه‌ای یا پنجه‌ای با دو لوب کناری، به وضوح رگبرگ‌دار؛ پیچکها در قاعده برگها, جانبی, ساده یا شاخه شاخه. گلها تک جنسی, محوری, منظم, پیوسته گلبرگ.

موجود نمی باشد