فلور ایران، شماره ۶۷: تیره حنا (Lythraceae)

۲,۰۰۰ تومان

گیاهان علفی، بوته‌ای، شبه درختچه‌ای و یا به ندرت درختی. ساقه اغلب چهارگوش. برگها بدون گوشوارک، ساده، متقابل ،متناوب یا متقابل متلاقی، به ندرت چرخه‌ای. گل‌آذین خوشه ای مرکب یا سنبله مانند. گلها نر- ماده، منظم، کمری، با قطعات گلپوش ۴ تا ۶ تایی، منفرد، یا مجتمع در گرزن‌های چرخه‌ای یا محوری. گل‌بنه پایا، لوله‌ای، استکانی یا سپری، ۴ تا ۶  دندانه ای، جدا از تخمدان. کاسبرگ های فرعی اغلب ۴ تا۶ تایی یا نیستند. گلبرگها ارغوانی یا بنفش، ۴ تا ۶ تایی، جدا، گاهی نیستند. پرچمها ۲ تا۱۲ تایی، چسبیده به گل‌بنه؛ بساکها پشت چسب. تخمدان فوقانی، ۲ تا۴ خانه‌ای، با تمکن محوری یا به ندرت جداری؛ تخمکها متعدد، واژگون؛ خامه ساده؛ کلاله سرسان. میوه کپسول، قاچی شکوفا. دانه‌ها متعدد بدون اندوسپروم.

موجود نمی باشد