فلور ایران، شماره ۶۶: تیره گل استکانی (Campanulaceae)

۳,۰۰۰ تومان

گیاهانی یک ساله، دو ساله یا چند ساله، علفی، اغلب با ریشه و ریزوم ضخیم و شیرابه شیری رنگ. برگها متناوب، بدون گوشوارک. گلها نر ماده، منظم، گاهی منفرد یا مجتمع در گل‌آذین‌های مختلف خوشه‌ای، خوشه‌ای گرزن، سنبله‌ای و دیهیمی، محوری یا انتهایی. کاسه ۵ تا ۱۳ قسمتی، با یا بدون زائده بین دندانه‌ها، با لوله چسبیده به تخمدان. جام‌گل ۵ تا ۱۳ قسمتی، استکانی، قیفی، استوانه‌ای یا چرخی، آبی یا بنفش، گاهی مایل به سفید. پرچمها ۵ تایی با میله‌های جدا؛ بساکها جدا یا پیوسته به صورت لوله پرچمی. تخمدان تحتانی؛ تخمکها متعدد؛ خامه بلند، کرکی، با ۲ تا ۱۳ کلاله. میوه کپسول، ایستاده یا آویخته، شکوفا با منافذ یا دریچه های قاعده‌ای، میانی یا رأسی. دانه ها متعدد، کوچک، براق.

موجود نمی باشد