فلور ایران، شماره ۴۱: تیره خرزهره (Apocynaceae)

۵۰۰ تومان

گیاهانی درختچه ای یا علفی چند ساله، سمی، گاهی دارای شیرابه. برگها ساده، کامل، متقابل، متناوب یا چرخه ای، گل آذین خوشه ای گرزن یا منفرد. گلها دو جنسی با قطعات گلپوش ۵ تایی.