فلور ایران، شماره‌ ۵۱: تیره کلاه میرحسن، کلاه قاضی (Plumbaginaceae)

۳,۵۰۰ تومان

گیاهانی یک ساله یا چند ساله، علفی و یا در پایین چوبی، اغلب پشته ای، گاهی با بن چوبی، برگها متناوب، سوزنی و متراکم، یا علفی و پهن، گاهی طوقه ای، برگهای ساقه های علفی اغلب تحلیل رفته و فلسی شکل.