فلور ایران، شماره‌ ۵۰: تیره گل مغربی (Onagraceae)

۱,۰۰۰ تومان

گیاهانی علفی یکساله یا چند ساله، به ندرت بوته ای، برگها متقابل، یا متناوب، ساده، معمولاً بدون گوشوارک، گل آذین سنبله ای یا خوشه ای، به ندرت منفرد یا دوتائی، گل ها نرماده، منظم یا تا حدودی نامنظم، اغلب با لوله هیپانتیوم.