فلور ایران، شماره‌ ۴۹: تیره شیرآور (Polygalaceae)

۵۰۰ تومان

گیاهانی علفی، یک ساله یا چند ساله، یا درختچه ای، برگ ها متناوب، بدون دمبرگ، یا با دمبرگ بسیار کوتاه، کامل، بدون گوشوارک، گل آذین خوشه، ساده، جانبی یا انتهایی. برگه کوچک، ریزا یا پایا.