فلور ایران، شماره‌ ۴۸: تیره زیتون (Oleaceae)

۵۰۰ تومان

گیاهانی درختی یا درختچه ای، به ندرت بالارونده، برگها ساده، سه برگچه ای یا شانه ای، متقابل یا فراهم، بندرت متناوب، بدون گوشوارک، خزان کننده یا همیشه سبز