فلور ایران، شماره‌ ۱۴۹: تیره خرفه (Portulacaceae)

۴,۰۰۰ تومان

گیاهانی یکساله یا چندساله، علفی. ساقه هوایی خوابیده تا افراشته یا راست. برگها متناوب تا تقریباً متقابل، با دمبرگ کوتاه یا بدون آن، تخت، استوانه‌ای، خطی یا قاشقی‌، با حاشیه‌های صاف، با یا بدون مو. گل‌آذین معمولاً گرزن محصور در برگهای گریبانی یا سرسان (به‌صورت مجتمع در انتهای انشعاب‌ها)، گاهی با گلهای منفرد. گلها کامل؛ کاسبرگ‌ها ۲ تائی، در پایین پیوسته، به‌همراه نوک کپسول ریزان؛ گلبرگ‌ها اغلب ۵ تائی؛ تخمدان تحتانی تا نیمه تحتانی؛ پرچم‌ها ۵ یا بیشتر؛ کلاله‌ها ۲ تا ۹ شاخه. کپسول مجری، غشایی، شکوفا. دانه‌ها زیاد، کلیوی تا گرد، زگلیکی یا صاف، خاکستری، قهوه‌ای تا سیاه، گاهی رنگین‌کمانی.

در گذشته تیره Portulacaceae Juss. با داشتن ۱۵ تا ۳۰ جنس و تقریباً ۵۰۰ گونه با شکل رویشی علفی و درختچه‌ای شناخته می‌شد (Neill 1974; Packer 2003) ولی اخیراً با استفاده از مطالعات ملکولی این تیره از راسته Caryophyllales با جنس مونوتیپیک Portulaca L. و داشتن تقریبا ۱۰۰ گونه در دنیا شناخته می‌شود.