فلور ایران، شماره‌ ۱۴۸: تیره خلنگیان (Ericaceae)

۴,۰۰۰ تومان

گیاهان علفی، درختچه‌ای یا درختی، به ندرت بدون سبزینه. برگها متناوب یا طوقه‌ای، بدون گوشوارک، کامل. گل‌آذین خوشه‌ای. برگه‌ها موجود. گلها ۴ یا ۵ قطعه‌ای، منظم یا تا حدودی نامنظم. کاسبرگها جدا یا در پائین پیوسته. گلبرگها جدا یا پیوسته. پرچمها به تعداد دو برابر قطعات گل، اغلب جدا ازگلبرگها، به ندرت متصل به روی گلبرگها؛ بساکها شکوفا با منفذ انتهائی یا شکاف طولی؛ دانه‌های گرده چهارتائی یا منفرد. تخمدان فوقانی یا به ندرت تحتانی. میوه کپسول یا سته. دانه‌ها به تعداد زیاد.