فلور ایران، شماره‌ ۱۴۳: تیره شب‌بو (Brassicaceae)

۵۰,۰۰۰ تومان

گیاهان یکساله، دوساله، چندساله یا گاهی درختچه‌ای، بدون کرک، با پوشش کرکی ساده، دوشاخه، درختواره‌ای، ستاره‌ای یا گاهی غده‌ای تک یا چندسلولی.