فلور ایران، شماره‌ ۱۴۲: تیره گل حسرت (Colchicaceae)

۶,۰۰۰ تومان

گیاهانی علفی یا خیلی به ندرت خشبی، چندساله، با بنه(corm)  یا ریزوم زیر زمینی. ساقه برگدار یا بدون برگ، گاهی به اندام زیرزمینی کوتاه تحلیل‌رفته.