فصل چرا در مراتع مناطق بیابانی مرکزی و منطقه خلیج عمانی ایران

۳۹,۰۰۰ تومان

مراتع معمولاً دارای سیستم‏های پیچیده اکولوژیکی هستند که تحت تأثیر تغییرات عوامل آب و هوایی به‏ ویژه بارندگی و درجه حرارت قرار دارند. تغییرات اقلیمی در پدیده های زیستی گیاه مانند جوانه‌زنی، رشد رویشی، توسعه رشد رویشی، گل‏دهی و بذردهی بسیار اهمیت دارند.