طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ های گیاهی استان یزد

۳۵,۰۰۰ تومان

منطقه موردمطالعه محدوده سیاسی استان یزد شامل هفده برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه¬های چهارگوش ایرانی به¬نام¬های کاشمر (NI 40-3)، فردوس (NI 40 -8)، معدن چاه سرخ یا دستگردان طبس (NI 40 -6)، بشروئیه (NI 40 -11)، طبس (NI 40 -10)، فرخی یا خور و بیابانک (NI 40 -9)، خورونایبند (NI 40 -15)،آبدوغی (NI 40 -14)، کویر در انجیر یا اردکان میبد (NI 40 -13)، نایین (NI 39 -16)، لکرکوه (NH 40 -3)، راور بهاباد (NH 40 -2)، یزد (NH 40 -01)، آباده(NH 39 -04)، انار یا شهربابک هرات (NH 40-05)، اقلید (NH 39 -8) و نیریز(NH 40 -9) از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می باشد.

1 در انبار