طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه بیرم (محدوده نقشه چهارگوش بیرم به شماره NG39-04)

۱۱,۰۰۰ تومان

رنامه‌ریزی و مدیریت صحیح برای حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست بدون شناخت علمی آنها امکان پذیر نیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدید شونده کشور به صورت متنوع، پیوسته و مستمر، به آگاهی از توان منابع مذکور و استعداد اکولوژیکی مناطق نیاز دارد. بنابراین اولین قدم برای برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه منابع، شناسایی جغرافیایی و اکولوژیکی هر منطقه بوده که این امر توسط ارایه طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی بین اجزاء مهم اکوسیستم انجام می‌گیرد.