طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شهرکرد (محدوده نقشه چهارگوش شهرکرد به شماره NI 31-14)

۱۲,۵۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه شهرکرد از سال ۱۳۸۵ به مدت ۲ سال به مورد اجرا گذاشته شد. منطقه مورد بررسی در طرح حاضر شامل محدوده یک برگ نقشه کامل توپوگرافی سازمان جغرافیای کشور به شماره NI39-14 با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ به وسعت ۱۵۶۲۵۳۴حدود هکتار  می‌باشد که به عنوان بررسی تیپ‌های گیاهی منطقه شهرکرد انتشار یافته است.