طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه شمال شرقی ایلام (محدوده نقشه چهارگوش کوهدشت به شماره NJ 38-12)

۱۱,۵۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی اجرا می‌گردد. منطقه مورد مطالعه محدوده چهار گوش نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ کوهدشت به شماره NI38-12 در مختصات ۴۶ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۴۸ درجه و طول شرقی و ۳۳ درجه تا ۳۴ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و وسعت کل منطقه برابر ۱۵۴۷۱۰۸ هکتار می‌باشد.

ارتفاع این مناطق بین ۴۰۰ تا ۲۷۹۰ متر از سطح دریا متغیر می‌باشد. مراکز جمعیتی مهم منطقه شهرهای ایوان، ایلام، شیروان چرداول، دره شهر و بخش‌هائی از آبدانان را شامل می‌شود.

در مطالعه حاضر با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی، با انجام عملیات گسترده میدانی تیپ‌های گیاهی بر اساس روش نمود ظاهری تفکیک شده‌اند. تفسیر ویژگی‌های اکولوژیک واحدهای رویشی با استفاده از نتایج بررسی‌های اقلیم، زمین شناسی، خاک، شیب، جهت، اقلیم و قابلیت اراضی صورت گرفته است.