طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه فهرج

۱۱,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه از ۱۳۶۸ شروع و این قسمت از سال ۱۳۸۶ بمدت ۲ سال به مورد اجراء گذاشته شد. منطقه مورد بررسی در طرح حاضر شامل یک برگ نقشه کامل توپوگرافی سازمان جغرافیایی کشور به شماره ۱۶ –NH40 با مقیاس ۲۵۰۰۰۰ :۱ به وسعت حدود ۱۶۲۸۶۱۷ هکتار به نام فهرج می باشد که به عنوان بررسی تیپ های گیاهی منطقه انتشار یافته است.