طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه ارومیه

۱۸,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور از سال ۱۳۶۸ آغاز و به مرور با گسترش طرح، استانهای مختلف را تحت پوشش قرار داده است. کتاب تیپهای گیاهی منطقه ارومیه شامل محدوده یک برگ نقشه توپوگرافی سازمان جغرافیایی کشور به شماره NJ38-11 از سری K551 به وسعت حدود ۱۴۷۰۶۷۰ هکتار تحت عنوان “تیپ‌های گیاهی منطقه ارومیه” انتشار می‌یابد. منطقه مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی َ۰۰ ˚۴۵ تا َ۳۰ ˚۴۶ طول شرقی و َ۰۰ ˚۳۷ تا َ۰۰ ˚۳۸ عرض شمالی واقع شده است.