طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی منطقه لاوان

۱۱,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه، از بهار سال ۱۳۸۸ به مدت ۲ سال به مورد اجرا گذاشته شد. منطقه مورد بررسی در طرح حاضر شامل محدوده یک برگ نقشه کامل توپوگرافی سازمان جغرافیایی کشور به شماره NG-39-08 با مقیاس ۲۵۰۰۰۰: ۱ به وسعت حدود ۱۵۹۵۷۳ هکتار به نام لاوان می‌باشد که به عنوان بررسی تیپ های گیاهی منطقه، انتشار یافته است.