طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان هرمزگان

۴۳,۵۰۰ تومان

بشر برای تامین نیاز های خود مجبور به استفاده از اراضی و منابع طبیعی موجود در محیط خود است این روند از ابتدای حضور انسان وجود داشته است، اما در قرن حاضر به دلیل افز ایش روز افزون جمعیت همچنین افزایش قدرت بهره‌برداری انسان که ناشی از پیشرفت تکنولوژی بوده است استفاده بی‌رویه انسان از این منابع نیز افزایش یافته است.