طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان همدان

۱۷,۰۰۰ تومان

در اکوسیستم های طبیعی پوشش گیاهی از نظر نوع و ساختار برآیند عوامل مؤثر اکولوژیکی هر منطقه است. برنامه ریزی برای مدیریت، حفظ، احیاء و بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده در گرو شناخت عوامل مؤثر بر اکوسیستم و روابط میان آن ها می باشد.