طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان اردبیل

۳۸,۰۰۰ تومان

شناخت قابلیت و استعدادهای بالقوه منابع طبیعی تجدید شونده در گرو شناخت عناصر و عوامل مهم و مؤثر در اکوسیستم‌های طبیعی می‌باشد. به طور معمول مناطق اکولوژیک و جوامع گیاهی تحت تأثیر عوامل کلیماتیک، ادافیکی و ژئومورفولوژیکی شکل گرفته‏ اند. عوامل متعددی باعث تغییرات مداوم وضعیت کیفی و کمی‌ منابع طبیعی کشورمان می‌گردند که باید شناسایی شده و در تصمیم گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرند.