طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان اصفهان

۴۹,۵۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه‌ استان اصفهان از سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی و شناسایی تاثیر عوامل محیطی بر شکل گیری پوشش گیاهی به مورد اجرا گذاشته شد.