طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان تهران

۲۲,۰۰۰ تومان

شناخت اولین و ضروری‌ترین قدم جهت برنامه‌ریزی برای استفاده پایدار از آن منابع طبیعی کشور است. طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور با مطالعه و شناسایی تیپ‌های گیاهی مراتع از سال ۱۳۶۷ آغاز گردید. جهت برنامه ریزی مدیریت فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی، تعیین عرصه‌های مناسب جهت احداث ایستگاهها و پایگاههای تحقیقات منابع طبیعی کشور به ویژه در زمینه مرتع از جمله اهداف مهم این طرح ملی بود.