طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان خوزستان

۳۳,۰۰۰ تومان

رح شناخت مناطق اکولوژیک کشور استان خوزستان شامل هشت برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه‌های چهارگوش ایرانی به نام‌های شهر اهواز ( ۳۹-۱ NH )،
بستان ( ۳۸-۴ NH )، آبادان (NH 39-5 )، دزفول ( NH 39-13 )، بهبهان ( NH 39-06 )، رامهرمز ( NH 39-02 )، شهرکرد ( NI 39-14 ) و دهلران ( ۳۸-۱۶ NI ) از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به وسعت حدود ۶۳۰۸۱۴۰ هکتار به عنوان بررسی تیپ های گیاهی استان خوزستان انتشار یافته است.