طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان خراسان شمالی

۱۸,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان خراسان شمالی شامل محدوده شش برگ نقشه توپوگرافی سازمان جغرافیایی کشور با شماره هایNJ40-06 (قزل آروت)، NJ40-07 (غلامان)، NJ40-10 (کوه کورخود)، NJ40-11 (بجنورد)، NJ40-14 (میامی) و NJ40-15 (سبزوار) به وسعت حدود ۴۶۸/۲۸۲۲۸۳۰ هکتار به عنوان بررسی تیپ‌های گیاهی منطقه خراسان شمالی، انتشار یافته است.