طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان زنجان

۲۷,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان زنجان شامل شیش برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰به نام¬های زنجان (NJ 39-13)، صائین قلعه (NJ 38-16)، کبودرآهنگ (NI 39-01)، میانه (NJ 38-12)، انزلی (NI 39-09)و سنندج(NJ-38-04) از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به¬عنوان بررسی تیپ‌های گیاهی استان زنجان انتشار یافته است…